แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ผู้ดูแลระบบ-webboard

หน้า: 1 ... 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 ... 41
496
นักศึกษาต้องติดต่อฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องคับ

   กองบริการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผลและฝ่ายการเงิน

497
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำตามสัญญา  จำนวน  ๓  อัตรา  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา   จำนวน  ๓  อัตรา  ดังนี้

        ๑.๑   ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับ ๓  (สาขานาฏศิลป์) 
         สังกัดสำนักศิลปและวัฒนธรรม  จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท   
        ๑. ๒  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและการบัญชี  ระดับ ๓   
         สังกัดงานคลัง  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  จำนวน  ๑  อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท   
        ๑.๓   ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์  ระดับ ๒   
        สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  จำนวน  ๑  อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๑๐๐  บาท

การรับสมัคร

     ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิกา ร  กองกลาง   สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๒  อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน – ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ภาคเช้าเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  (เว้นวันหยุดราชการ)
รายละเอียดเพิ่มเติม


http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=2628

498
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๓
……………..

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำตามสัญญา  จำนวน  ๖  อัตรา  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับ  ๓   (นักประกันคุณภาพ)    ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ  อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท  จำนวน  ๖  อัตรา  ดังนี้ 

         ๑.๑   สังกัดคณะวิทยาศาสตร์                                     จำนวน    ๑  อัตรา   
         ๑.๒  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             จำนวน    ๑  อัตรา
         ๑.๓  สังกัดคณะครุศาสตร์                                          จำนวน    ๑  อัตรา
         ๑.๔  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ                                 จำนวน    ๑  อัตรา
         ๑.๕  สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร                        จำนวน    ๑  อัตรา
         ๑.๖  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                      จำนวน   ๑  อัตรา   

 การรับสมัคร

     ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ   กองกลาง   สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๒  อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน – ๑  ตุลาคม ๒๕๕๓ ภาคเช้าเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  (เว้นวันหยุดราชการ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=2628499
กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
เป็นกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและมุ่งเน้นในการให้ความสำคัญในหลักการออกแบบที่เป็นสากลและพัฒนาเว็บไซต์ที่สามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งคนพิการและคนไม่พิการ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานตนเองให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ด้วยตนเอง
หลักสูตรที่น่าสนใจดังนี้
•       หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง สำหรับผู้สร้างมัลติมีเดีย
วันที่ 13-17 กันยายน 2553  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
•       หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง สำหรับโปรแกรมเมอร์
วันที่ 20-24  กันยายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
•       หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับต้น สำหรับโปรแกรมเมอร์
วันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม  2553 ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ
•        หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง สำหรับผู้สร้างมัลติมีเดีย
วันที่ 4-8 ตุลาคม 2553  ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 8 อาคารศูนย์ราชการ 80 พรรษา กรุงเทพฯ
•       หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับต้น สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (User)
วันที่ 18-22 ตุลาคม 2553 ณ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จังหวัดลำปาง
•       หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง สำหรับโปรแกรมเมอร์
•       วันที่ 18-22 ตุลาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
ติดตามหลักสูตรการอบรมได้ที่ www.equitable-society.com
ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกระทรวง ICT และสามารถร่วมประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
(Web Accessibility) ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 280,000.00 บาท
ในกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ปี 2553
ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ช่วยกันแนะนำโครงการดี ๆ แบบนี้ต่อ ๆ กันนะค่ะ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อีเมล์: contact@equitable-society.com หรือ 0-2944-0009 # 102 สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน

--
Best Regards,

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

- บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
โทร. 02 944 0009 #102 โทรสาร. 02 944 2499  Mobile. 086 322 2423
http://www.9expert.co.th, http://www.9experttraining.com

- สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร.02 141 7039 โทรสาร. 02 143 8043
http://www.equitable-society.com
contact@equitable-society.com

500

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
และอาจารย์ประจำตามสัญญา
ครั้งที่   ๔/๒๕๕๓
- – - – - – - – - – -

    ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับปริญญาเอกและอาจารย์ประจำตามสัญญาระดับปริญญาโท  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จำนวน  ๒  อัตรา  ไปแล้วนั้นบัดนี้  การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว  มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=2587

501
มร.ลป ประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบนักศึกษาที่มีขับรถจักรยานยนต์ โปรดทราบ ระวังภัยโจรขโมยกระเป๋า
 เจ้าหน้าที่ตำรวจป้อมยามหน้าประตู 3  และฝ่ายสิทธิประโยชน์  ฝากประชาสัมพันธ์ มายังบุคลากร  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้ทราบว่า ขณะนี้ได้มีแก้งวัยรุ่น ที่ขโมย ฉกกระเป๋า ของนักศึกษา ที่วางไว้บนรถจักรยานยนต์  บริเวณถนนสายลำปาง-แม่ทะ   มา ม.ราชภัฏลำปาง ซึ่งมีนักศึกษาหลายคนได้ประสบเหตุการณ์นี้หลายรายแล้ว  ทำให้ทรัพย์สินสูญหาย   ดังนั้น เพื่อการป้องกัน  จึงขอให้นักศึกษา หรือบุคลากร ที่ใส่ของในตระกร้าหน้ารถจักรยานยนต์  ไม่ควรใส่กระเป๋าหรือของมีค่าไว้หน้ารถ  หรือหากมีความจำเป็นต้องไว้ของหน้ารถ ก็ควรใช้เชื่อหรือลวดมัดติดตระกร้าหน้ารถให้แน่นหนา  เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมจากพวกมิจฉาชีพ    จึงแจ้งให้ทราบทั่วกัน
 

502

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (สายวิชาการ)
เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๓
……………………….

    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ  ตำแหน่ง อาจารย์  เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ สังกัด สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับโอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามนัยหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๙(๔)/ว ๑๖๐๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)  เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=2569


503
ประมวลภาพงาน งานนิทรรศการ “ราชภัฏ Books & IT Fair ครั้งที่ 5”
http://comcentre.lpru.ac.th/gallery_comcenter/main.php?g2_itemId=4735

504
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ โดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ (ประจำเดือนตุลาคม 2553)


ด้วยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
จัดอบรมหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2553
ดังนี้

หลักสูตรเขียนเว็บไซต์พร้อมระบบจัดการข้อมูลข่าวสารด้วยโปรแกรม Joomla จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย

หลักสูตรอบรม Joomla และ E-Commerce (รุ่นที่ 2) - “ใคร ๆ ก็เขียนเว็บได้ ไม่ต้องรู้เรื่องเขียนโปรแกรม” – 11-13  ตุลาคม 2553
รายละเอียดหลักสูตร:
http://www.comthaitip.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21:-joomla-e-commerce&catid=1:training-course&Itemid=11

หลักสูตรอบรมสร้าง Joomla Templates & CSS – “สร้างและปรับแต่งเว็บไซต์ Joomla ตามสไตล์ของคุณอย่างมืออาชีพ”  - 18-20 ตุลาคม 2553
รายละเอียดหลักสูตร:
http://www.comthaitip.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22:-joomla-template&catid=1:training-course&Itemid=11

หลักสูตรอบรม Microsoft Office (Word/Excel/PowerPoint 2007) สำหรับบุคลากรด้านการเรียนการสอน - 25-27 ตุลาคม 2553
รายละเอียดหลักสูตร:
http://www.comthaitip.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24:office-2007-training&catid=1:training-course&Itemid=11

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์: 02-562-5444, 02-562-5555 ต่อ 4343 หรือ 5062
มือถือ: 087-671-0148 (กษิติ)
E-Mail Address:  comthaitip@gmail.com   หรือเว็บไซต์ http://www.comthaitip.com

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

505
ขอเชิญชวนคณาจารย์และพนักงานสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2553 โดยมี 2หลักสูตร
1.การจัดทำการเรียนการสอน E-learning และ E-book (สำหรับคณาจารย์และพนักงานสายวิชาการ)
    กำหนดการอบรมในวันพุธที่ 15 กันยายน 2553 เวลา 9.00 - 16.00 น
2.การสร้าง bolg แบนด์ใหม่สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (สำหรับพนักงานสายสนับสนุน)

กำหนดการอบรมในวันพุธที่ 15 กันยายน 2553 เวลา 9.00 - 16.00 นสามารถลงชื่อได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือโทร 054-241022
หรือ E-mail-webmaster@lpru.ac.th

506
ประกาศผลการประกวดผลงาน “ IT รักษ์โลก”
ระดับ ประชาชนทั่วไป
รางวัลที่ 1 ได้แก่ น.ส.ศิริพร  ควรคิด       ชื่อผลงาน  O.S. Bike
รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายพีรศักดิ์  พุทธตาล       ชื่อผลงาน  เมาส์วิ่งได้
รางวัลที่ 3 ได้แก่ น.ส.พัชราภรณ์ ติ๊บปะละ      ชื่อผลงาน  Time Harddisk
ระดับ นักเรียน
รางวัลที่ 1 ได้แก่ ด.ญ.ทิพย์สุดา  สุดไกร      ชื่อผลงาน  ฮอร์ไซเคิ้ล(เครื่องบิน)
รางวัลที่ 2 ได้แก่ ด.ญ.ธิดารัตน์  ละมูล      ชื่อผลงาน  ตู้โชว์ตุ๊กตา
รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายชยุตม์  วุฒิไชย      ชื่อผลงาน  หุ่นยนต์เดินตามเสียง
ระดับ นักศึกษา
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายอานนท์ แก้วยองพาง      ชื่อผลงาน  กวางแลนเดียร์
รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายปรัชญากร ไชยชนะ      ชื่อผลงาน  จอคอมไม่เคยเก่า
รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายเอกนรินทร์ เสาสีนาด   ชื่อผลงาน  เครื่องเสียงประดับคอมฯ
ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมผลงานทั้งหมดได้ที่ห้องพิพิธภัณฑ์ ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ทุกวันในเวลาราชการ

507

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งว่าสำหรับงานราชภัฎไอทีแฟร์ ครั้งที่ 5 ก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักศึกษาทั้งในส่วนของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และมหาวิทยาลัยที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
    ขอแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้านIT มีทั้งหมดจำนวน 101 ราย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน IT ปีนี้จำนวนมาก


508
LPRU..New 53 / ข่าวประจำเดือน กันยายน 53
« เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 12:30:23 pm »
ฉบับที่ 33
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 05 กันยายน 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew33_30-05_09_53.pdf

ฉบับที่ 34
ระหว่างวันที่ 06 กันยายน - 12 กันยายน 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew34_06-12_09_53.pdf

ฉบับที่ 35
ระหว่างวันที่ 06 กันยายน - 19 กันยายน 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew35_13-19_09_53.pdf

ฉบับที่ 36
ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 26 กันยายน 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew36_20-26_09_53.pdf

509
ด้วยการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ซึ่งได้แก่ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลรวมทั้งไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง การแพร่กระจายเชื้อโดยได้รับเชื้อที่มากับละอองฝอยจากการไอจาม ของผู้ป่วย ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายป่วยได้เองภายใน 1 สัปดาห์ มีเพียงผู้ป่วยจำนวนน้อยที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดอักเสบ การหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตได้ โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง คนอ้วนมาก และสตรีมีครรภ์ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติ 4-5 เท่าที่จะมีอาการรุนแรง อย่างไรก็ตาม พบด้วยว่าคนที่มีสุขภาพปกติบางราย มีอาการป่วยรุนแรง ซึ่งจำเป็นต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ขณะนี้พบว่าเชื้อไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในผู้ป่วยบางราย แต่ยังไม่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด และยังไม่พบปัญหาการดื้อยาต้านไวรัสที่มีอยู่ (ยาโอเซลทามิเวียร์และยาซานามิเวียร์) ในระดับที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข

สำหรับประเทศไทย นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 เป็นต้นมา มีการระบาดใหญ่ไป 2 ระลอกแล้ว อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฏาคม 2553 ที่ผ่านมา สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลการเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัดใหญ่เฉพาะพื้นที่ มีสัดส่วนการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1)2009 ในกลุ่มผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นเช่นกัน  ประกอบกับขณะนี้ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งได้แก่ฤดูฝนและฤดูหนาว  ทำให้คาดการณ์ว่า อาจจะเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ขึ้นในวงกว้าง ซึ่งการมีกิจกรรมการรวมตัวกันของคนหมู่มากในงานเทศกาลต่าง ๆ  รวมทั้งสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น  มีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะทำให้การแพร่กระจายเชื้อเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดในวงกว้าง  ให้สามารถลดการป่วย การเสียชีวิตและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมให้ได้ดีที่สุด กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานทุกภาคส่วน  ได้เตรียมความพร้อมในมาตรการป้องกันควบคุมโรคและการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการสำรองยาต้านไวรัส  และการจัดหาและให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ซึ่งมีส่วนประกอบของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1)2009 รวมอยู่ด้วย ให้แก่กลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ แล้ว  ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขขอให้คำแนะนำเพื่อการป้องกันโรคและลดการระบาด ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
http://www.moph.go.th/
http://www.moph.go.th/flu/510
สถาบันสุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เชิญร่วมประกวดโลโก้ “โรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับเด็ก”

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดประกวดโลโก้ “โรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับเด็ก : Children Friendly Hospital” เพื่อใช้ในการเผยแพร่สื่อต่างๆ และใช้ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพิเศษ และเปิดโอกาสให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2553 รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
               ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โทร. 0-2354-8333 ต่อ 2609 โทรสาร. 0-2354-8326

อ่านรายละเอียด
http://www.lpru.ac.th/release_party_lpru/?p=200หน้า: 1 ... 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 ... 41