แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ผู้ดูแลระบบ-webboard

หน้า: 1 ... 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 ... 41
451
LPRU..New 53 / ข่าวประจำเดือน มกราคม 54
« เมื่อ: ธันวาคม 28, 2010, 02:25:05 pm »
ฉบับที่ 50
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม - 02 มกราคม 54
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew50_27-02_01_54.pdf

ฉบับที่ 51
ระหว่างวันที่ 06 มกราคม 54
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew51_06_01_54.pdf

452
ประกาศผลการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปี2554
เรื่อง   ผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทรับตรง  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี
ประจำปีการศึกษา  2554
———————————————-
     
    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ปีการศึกษา  2554  เรียบร้อยแล้ว   จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ปีการศึกษา   2554   แยกตามสาขาวิชาที่เข้าศึกษาดังนี้
 

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?page_id=3455

453


เนื่องจากทางสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICTเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT ให้แก่ประชาชนทั่วไป ทั่วทั้งประเทศ ทุกส่วนภูมิภาค รวมไปถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดใกล้เคียง โดยในกิจกรรมนี้ จะประกอบไปด้วยงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การอบรมประชาชนทั่วไป และการอบรมอาสาสมัครวิทยากร ICT ชุมชนทางสำนักงานปลัดกระทรวงฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือทางหน่วยงานของท่านช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2553 จนถึง 30 พ.ย. 2554
 
และด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากจัดส่งแบนเนอร์ลิงค์ของหน่วยงานท่านกลับมา เพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT
 
www.mict4u.net

454
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง จัดโครงการ PM's Creative Award

http://www.lpru.ac.th/new_53/News-service53/News-service17.pdf
 

455
ขอบคุณทุกคำถาม


    เดี๋ยวจะนำเรื่องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขน่ะคับ

456
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
ครั้งที่  ๑๖/๒๕๕๓
……………..
 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  จำนวน  ๑  อัตรา  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
    ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ๓ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท

การรับสมัคร
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น  ๒  อาคารโอฬารฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๓  ภาคเช้า  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
รายละเอียดการรับสมัคร 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
ครั้งที่  ๑๗/๒๕๕๓
……………..
         
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  จำนวน  ๑  อัตรา  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
         ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก   สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านเด็กปฐมวัย  คณะครุศาสตร์   จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๕,๕๐๐  บาท 

การรับสมัคร
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  กองกลาง   สำนักงานอธิการบดี    ชั้น  ๒  อาคารโอฬารฯ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ตั้งแต่วันที่   ๒ – ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ภาคเช้าเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
 ครั้งที่  ๑๘/๒๕๕๓
……………..
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  จำนวน  ๑  อัตรา  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ระดับ ๓  สังกัดกองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  จำนวน ๑ อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท

การรับสมัค
 ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๒  อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ตั้งแต่วันทิ่  ๗ –๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓  ภาคเช้า  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รายละเอียดการรับสมัคร
คลิกที่นี่


เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
ครั้งที่  ๑๙/๒๕๕๓
………………….
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  จำนวน  ๑  อัตรา  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
  ตำแหน่งบรรณารักษ์  ระดับ ๓   สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา

การรับสมัคร
 ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๒  อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ตั้งแต่วันทิ่  ๗ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓  ภาคเช้า  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=3284

457
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา
ครั้งที่   ๑๐/๒๕๕๓
- – - – - – -  – - – - – - – - -
      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา      จำนวน   ๖   อัตรา    อาศัยอำนาจตามระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๘    จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
       ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับปริญญาเอก และอาจารย์ประจำตามสัญญาจำนวน   ๖   อัตราดังนี้

     สังกัดคณะครุศาสตร์                                                       จำนวน    ๔   อัตรา
     สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   จำนวน    ๒   อัตรา


รายละเอียดการรับสมัคร
คลิกที่นี่

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา
ครั้งที่   ๑๑/๒๕๕๓
- – - – - – -  – - – - – - – - -
    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญาจำนวน   ๑   อัตราอาศัยอำนาจตามระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับปริญญาเอกและอาจารย์ประจำตามสัญญา
      สังกัดคณะครุศาสตร์                                        จำนวน    ๑   อัตรา

การรับสมัคร   วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
     ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง   สำนักงานอธิการบดี    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   เลขที่  ๑๑๙   หมู่  ๙   ถนนลำปาง  -  แม่ทะ    ตำบลชมพูอำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ๕๒๑๐๐  ตั้งแต่วันที่  ๑–๑๙ ธันวาคม  ๒๕๕๓  ภาคเช้าเวลา  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.    และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือยื่นใบสมัคร โดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์   (ลงทะเบียนอย่างช้าประทับตราไปรษณีย์วันสุดท้ายของวันรับสมัคร)

รายละเอียดการรับสมัคร
คลิกที่นี่
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=3292

458
        เรียน  เนื่องด้วยบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด เป็นบริษัทของคนไทย ผู้นำด้านการตลาด DRTV นำเสนอสินค้านวัตกรรมจากทุกมุมโลกผ่านสื่อโทรทัศน์ 24 ช.ม ส่งตรงถึงผู้บริโภค พร้อมบริการด้านค้าปลีกเต็มรูปแบบ ได้มีนโยบายที่จะขยายงานด้านงานขายและบริการ ดังนั้นจึงต้องการบุคลากรจำนวนมาก ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1.       ตำแหน่ง  Call Center(ประจำสำนักงานใหญ่ที่ กทม.)
-        เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีบริบูรณ์
-        วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี มีความรู้ คอมพิวเตอร์ MS office
-        เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น +  เงินจูงใจ  (   รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 12,000 )


2.          ตำแหน่ง   Sales  ออกบู๊ธ
-        เพศชาย /หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
-        วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
-        สามารถออกต่างจังหวัดได้
-        รักการบริการ,แนะนำ
-        มีมนุษย์สัมพันธ์กับบุคคลอื่นดี
-        ชอบการออกนอกสถานที่


3.       ตำแหน่ง    พนักงานขาย   PC  ประจำห้าง  (กทม./ปริมณฑล)
-        เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
-        วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
-        พูดภาษาต่างประเทศได้(คล่อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ)


4.   เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์****
-   เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
-             วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
-           ชอบพูดคุยและอธิบายหากเกิดปัญหา(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)   

***หากทางผู้ที่มีความสนใจในตำแหน่งดังกล่าวข้าต้น ติดต่อได้ที่ หมายเลข  087-9850792  พี่หนุ่ม HR(Human resource)
  ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกโปรดติดต่อจองเวลานัดสัมภาษณ์งานมายังฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หมายเลข   สายตรง  02-666-0957
รายได้และสวัสดิการ   
-   เงินเดือนประจำ  เดือนละประมาณ  7000  -  10000 บาท +  Commission  +  Incentive ให้ด้วยทุกตำแหน่ง
-   ประกันอุบัติเหตุสำหรับทุกตำแหน่งงาน ( วงเงิน 100,000  )
-   ส่วนลดสินค้าสวัสดิการ
-   เงินช่วยเหลือสมาชิกครอบครัวถึงแก่กรรม
-   กองทุนเงินทดแทน
-   กองทุนเงินประกันสังคม
-    ตรวจสุขภาพประจำปี (ตามเหมาะสม)
-   เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
-   เสื้อฟอร์ม, วันลาพักผ่อนประจำปี

459
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ห้างฉัตร ลำปาง รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุขและนักวิชาการคอมฯ 4 ตำแหน่ง หมดเขต 22 ธันวาคม 53
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
http://hhdc.anamai.moph.go.th/images/article/freetemp/article_20101213091757.pdf

ใบสมัคร
http://hhdc.anamai.moph.go.th/images/article/freetemp/article_20101213091812.pdf

เว็บไซต์หน่วยงาน
http://hhdc.anamai.moph.go.th/

460
มร.ลป ประกาศประกวดราคาเช่าการให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดำเนินการเรียบร้อย
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-Dec53-021253.pdf

มร.ลป ประกาศประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(มัลติมีเดีย) จำนวน 26 ชุด  ดำเนินการเรียบร้อย
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-Dec53-03-111253.pdf

มร.ลป ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลุกข่าย จำนวน 26 เครื่อง ดำเนินการเรียบร้อย
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-Dec53-04-111253.pdf

มร.ลป เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาจารย์แบบบ้านเดี่ยว จำนวน ๑๐ หลัง  บ้านแฝดชั้นเดียวจำนวน  ๑๐ หลัง และห้องแถวชั้นเดียว  จำนวน  ๑๐ ห้อง  จำนวน ๑ หลัง  จำนวน  ๑ งาน
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-Dec53-281253.pdf


461
LPRU..New 53 / ข่าวประจำเดือน ธันวาคม 53
« เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2010, 11:25:05 am »
ฉบับที่ 46
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew46_29-05_12_53.pdf

ฉบับที่ 47
ระหว่างวันที่ 06 ธันวาคม - 12 ธันวาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew47_06-12_12_53.pdf

ฉบับที่ 48
ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม - 19 ธันวาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew48_13-19_12_53.pdf

ฉบับที่ 49
ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม - 26 ธันวาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew49_20-26_12_53.pdf

462
สำนักศิลปะฯ ม.ราชภัฏลำปางจับมือสภาวัฒนธรรมอ.เมืองลำปาง จัดประกวดโคมลอยเทศกาลยี่เป็ง
      สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปาง  จัดประกวดโคมลอยเทศกาลยี่เป็ง เชิญนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไปส่งโคมลอยเข้าประกวดในวันเสาร์ที่ ๒๗ พ.ย. ๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ .น.  ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

      ผศ.เฉลิมชัย สุขจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยรายละเอียดของการจัดประกวดโคมลอยในเทศกาลยี่เป็ง ว่า ในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นช่วงของเทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งของทางภาคเหนือทางสำนักศิละและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ร่วมมือกับทางสภาวัฒนธรรมอำเมืองลำปาง จัดการประกวดโคมลอยเทศกาลยี่เป็งเพื่อเป็นการสืบสานศิลปะและประเพณีพื้นบ้านของภาคเหนือขึ้นในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ชิงเงินรางวัลกว่า ๔,๐๐๐ บาท โดยมีหลักเกณฑ์การประกวด คือ โคมลอยที่เข้าร่วมประกวดจะต้องทำด้วยกระดาษว่าว ไม่น้อยกว่า ๖๐ แผ่นแต่ไม่เกิน  ๘๐ แผ่นซึ่งสามารถตกแต่งหรือออกแบบในลักษณะไดก็ได้แต่ห้ามใส่ลูกประทัดปิงปองหรือวัตถุระเบิดที่อาจทำให้เกิดอันตรายไปในการปล่อยโคมลอย ส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน จะตัดสินจากการปล่อยโคมขึ้นสูงมีลูกเล่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสวยงามและตรงต่อเวลาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจะจากหลายภาคส่วนเป็นผู้ให้คะแนน
      ในส่วนของการรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดคาลอยนั้น ทางสำนักฯและสภาวัฒนธรรม อ.เมืองลำปาง ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและผู้สนใจทั่วไปร่วมส่งผลงานโคมลอยเข้าประกวดและเชิญผู้สนใจทั่วไปร่วมพิธีเปิด ซึ่งจะมีการจับฉลากลำดับการปล่อยโคม ในวันเสาร์ที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ .น. ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๖๗๐๑

กำหนดการจัดกิจกรรมแข่งขันประกวดโคมลอยในเทศ

463

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง   ประธานโครงการศูนย์การเรียนรู้และเผยแพร่การทำเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  แจ้งว่า   ด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการศูนย์การเรียนรู้และเผยแพร่การทำเกษตรผสมผสานศูนย์การเรียนรู้และเผยแพร่การทำเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริฯ  ”   ได้ดำเนินการปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ของโครงการดังกล่าวฯจำนวน  11  ไร่    พื้นที่ทั้งหมดได้ดำเนินการลูกข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ   105    โดยได้มีพิธีหว่านกล้าข้าว  เมื่อวันที่ 1  กรกฏาคม 2553   และมีพิธีดำนาข้าวอินทรีย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา  ขณะนี้ ต้นข้าวได้ออกรวงและสามารถจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว    ทางคณะกรรมการโครงการฯ   จึงได้จัดพิธีเกี่ยวข้าวโครงการปลูกอินทรีย์ ในวันพุธที่ 1  ธันวาคม  2553  เวลา 08.30 น.  ณ พื้นที่โครงการฯ ทางขึ้นบ้านพักอาจารย์และข้าราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บนดอยฝั่งขวามือ     มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ นักศึกษา  และประชาชนผู้สนใจร่วมพิธีเกี่ยวข้าวโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ ฯ  ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว


464
มร.ลป ขอเชิญเที่ยวงาน“หนองหัวหงอกบันเทิง ครั้งที่ 1
    มร.ลป ขอเชิญเที่ยวงาน“หนองหัวหงอกบันเทิง ครั้งที่ 1 ในคืนวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ณ. ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่เวลา 18.00 น.
    เป็นต้นไป ชมการแสดง

465
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำในเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำตามแนวทางพระราชดำริ จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2553 ณ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จ.แพร่
http://www.itech.lpru.ac.th/events01.jpg


โครงการอบรมทิศทางการพัฒนา ระบบผลิตและการจัดการงานเอกสาร ยุคดิจิตอลในสถาบันอุดมศึกษาจัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัดระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
http://www.itech.lpru.ac.th/events02.jpg


หน้า: 1 ... 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 ... 41