ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2557

กฤตภาคข่าว เดือนมิถุนายน 2564 สัปดาห์ที่ 2

(1/1)

krekrit:
กฤตภาคข่าว เดือนมิถุนายน 2564 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.มร.ลป. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวปฏิบัติการกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ตลอดจนการจัดทำขอบเขตงาน และราคากลาง
https://mega.nz/file/udZVTQJA#yZrTwvw1GkavjqUynzFqfCmfGgWf997e83ROAb1ws20

2.มร.ลป. รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบการเรียนการสอน คณธพยาบาลศาสตร์
https://mega.nz/file/aJAHlIqa#CFI48Y5jJos8wXE3P4UB7fqoZIS5BJ452vkupxrKbxk

3.รอบรั้วเขลางค์นครโพสต์ รศ.ดร. กิตติศักดิ์ สุมธารักษ์
https://mega.nz/file/OdRDTKaZ#Da0hjqpjHQYM7buf5hBaOKuFyCcUx8_sV_OdIJVItNY

4.ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่จังหวัดลำปาง (ศวจ). มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การจัดอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรทเป็นฐาน
https://mega.nz/file/iFIVlA4Z#oQ40ivovw8npQ-cmJoOoz3gVk47IsWGICXtFw_cv7Qg

5.สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน มร.ลป. ตัฒนาภูมิทัศน์
https://mega.nz/file/2QYRWKAD#5t-posVEGFjCZbdHYjHfGb0V4LdCtJlTAwQRwORGPaM

นสพ.เอกราช

1. มร.ลป. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาลลำปาง
https://mega.nz/file/yEBngQhZ#G4jIs6miXgNkeyZfdYrjsdSppQa3xWxXzckIJd4T8bM

2. สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) มร.ลป. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่ ในรูปแบบออนไลน์
https://mega.nz/file/mRIDHSgI#5NprfFOkqpUoHwvPrBKmmIYD9bL5GRybH5_Y5I1dBVI

3. รร.สาธิต มร.ลป. จัดการประชุมอาจารย์พิเศษ เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2564
https://mega.nz/file/rZQTDIoS#OvhBaFIZPOB95b171sd3qO6fJn7lWA5OiBfcxxfZuqc

4. U2T มร.ลป. ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/vEBjESyZ#toDbn2cL98JGHYYjqSLhJRDomHLwPWDVsLYG9nkdxZQ

5. สวพ.จัดประชุมติดตามผลงานก้าวหน้าของนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
https://mega.nz/file/uBAlAQID#h9G51C9uUk5ZabdBpFXoI3d_pcasMbdFedY9mLBs4r0

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version