ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวไปราชการประจำเดือนมกราคม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงรับวันที่ ๑๔ มกราคม ๕๔  (อ่าน 2144 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_mink2

  • บุคคลทั่วไป
ลงรับเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔
๑.นางสาวพวงพิศ  เรืองศิริกุล อาจารย์ ๗ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี อำเภอแม่ทะ
๒.นางสาวดารุณี  นิพัทธ์ศานต์ อาจารย์ ๔ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนแก้วประชารัฐ อำเภอเกาะคา
๓.นางสาวคมคาย  ไพฑูรย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ๔ ไปราชการเพื่อประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔.นางสาวพวงพิศ  เรืองศิริกุล อาจารย์ ๗ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา อำเภอแม่ทะ
๕.นางสาวกนกธร  วัฒนวิเชียร อาจารย์ ๔ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
๖.นายวิวัฒน์  แดงสังวาล อาจารย์ ๗ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ อำเภอเชียงแสนและอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
๗.นางสาวพรชนก  ทองลาด ผศ.๘ ไปราชการเพื่อนำเสนอบทความ เรื่องการจัดการผักปลอดสารพิษตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านท่าเดื่อ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๘.นายกิติคุณ  เกริงกำจรกิจ อาจารย์ ๔ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ กรุงเทพมหานคร
๙.นางสาวศิรญา  จนาศักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ๔ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดปทุมธานี และ กรุงเทพฯ
๑๐.นางฐิฏิกานต์  สุริยะสาร พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ๓ ไปราชการเพื่ออบรม เรื่องหลักสูตรเทคนิคการสอบวิชาการบัญชีและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรม อะโมร่า ท่าแพ
๑๑.รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ และนายปรีชา  ตาเมืองปลูก พนักงานขับรถ ๑ ไปราชการเพื่อประชุม เรื่อง เสนอผลงานวิจัยระดับบัญฑิตแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๒.นางสาวพวงพิศ  เรืองศิริกุล อาจารย์ ๗ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนผดุงรัตน์วัดสันฐาน
๑๓.นางสาวพวงพิศ  เรืองศิริกุล อาจารย์ ๗ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี อำเภอแม่ทะ
๑๔.นางสาวพวงพิศ  เรืองศิริกุล อาจารย์ ๗ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนผดุงรัตน์วัดสันฐาน อำเภอแม่ทะ
๑๕.นางสาวพวงพิศ  เรืองศิริกุล อาจารย์ ๗ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนผดุงรัตน์วัดสันฐาน อำเภอแม่ทะ
๑๖.นางสาวพวงพิศ  เรืองศิริกุล อาจารย์ ๗ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนแม่ทะปริยัติศักษา อำเภอแม่ทะ
๑๗.นางสาวเกษทิพย์   ศิริชัยศิลป์ อาจารย์ ๔ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนในอำเภอวังเหนือ จำนวน ๕ โรงเรียน
๑๘.นางประนอม  วงศ์หมื่นรัตน์ อาจารย์ ๗ ,นางสายชล  เพียงผดุงพร อาจารย์ และนายปฐม  บุญยรักษ์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา,แจ้ซ้อน
๑๙.นางสาวกรรณิการ์  สายเทพ อาจารย์ ๔ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่
๒๐.นายวัลลภ  สิงหราช อาจารย์ ๔ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ จังหวัดสมุทรปราการ และ กรุงเทพฯ
๒๑.นางสาวดรุณี  นิพัทธ์ศานต์ อาจารย์ ๔ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนอ้อมอารีย์ อำเภอเกาะคา
๒๒.นางสาวดรุณี  นิพัทธ์ศานต์ อาจารย์ ๔ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนไหล่หินวิทยา,บ้านจู๊ด อำเภอเกาะคา
๒๓.นายศาสตรา  ลาดปาละ พนักงานมหาวิทยาลัย ไปราชการเพื่ออบรม เรื่องเสนอผลงานวิจัยในงานวิจัยท้องถิ่นเพื่อแผนดินไทย ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๒๔.นางสาวพวงพิศ  เรืองศิริกุล อาจารย์ ๗ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนสุนทรศึกษา อำเภอแม่ทะ
๒๕.รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่องประชุมทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ ฯ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๖.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล อาจารย์ ๗ และนายสุรศักดิ์  ตะวิโล พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อส่งวิทยากร ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 04, 2011, 02:29:58 pm โดย pr_mink2 »