ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวไปราชการประจำเดือนมกราคม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงรับวันที่ ๑๒ มกราคม ๕๔  (อ่าน 2109 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_mink2

  • บุคคลทั่วไป
ลงรับเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔
๑.  นางพรรณวิภา  บุญมา พนักงานพิมพ์ ส.๓, นายอติเทพ วิชาญ นักวิชาการศึกษา, นางสาวมัสยาฉัตร บุตรดา ผู้ช่วยเลขานุการ และนายบุญยิ่ง พลไตร พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีเจ้าหน้าที่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่๔ “พระยาพิชัยเกมส์” เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น๔ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๒.  นางสาววริษฐา ภักดี อาจารย์๔, นางสาวทิพรัตน์ ติฆะปัญญา อาจารย์๔, นางสาวทิพาพร ทารินทร์ นักศึกษา, นางสาววันเพ็ญ จันรอง นักศึกษา, นางสาวอนุธิดา สิงห์ชัย นักศึกษา, นางสาวอังคณา จะรอ นักศึกษา และนายอนุดิษฐ์ ปลอกปลูก พนักงานขับรถ ๔๐-๐๑๑๙ ไปราชการที่จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
๓.  นายสมาน  ฟูแสง คณบดีคณะรุศาสตร์ ไปราชการเพื่อร่วมประชุม เรื่องการจัดทำหลักสูตรครู ๖ ปีและมาตรฐานการผลิตครู ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมปริ้นเซส กรุงเทพฯ
๔.  นางสาวขัตติยา  ขัติยวรา อาจารย์ ๔, นายปฐม  บุญยรักษ์ พนักงานขับรถ และคณะนักศึกษา ไปราชการเพี่อ นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
๕.  นายวรากร  เนือยทอง นักวิเคราะห์นโยบาย 8 และนายสุทินน์  ฟั่นคำอ้าย นักวิเคราะห์นโยบาย ๓ ไปราชการเพื่ออบรม เรื่อง PART และการบริหารความเสี่ยง ระว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมริชมอนค์ จังหวัดนนทบุรี
๖.  นางธิติมา  คุณยศยิ่ง อาจารย์ ๔ และนายอาทิตย์   วังนัยกูล  อาจารย์ ๔ ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ เรื่องนำเสนอผลงานการวิจัย ระหว่างวันที่ ๑ ๔-๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
๗.  นางสาวอรินดา  อินทร์อยู่ อาจารย์ ๔ ไปราชการเพื่อเข้ารับพระราชการปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๘.  นางสาวฤทัย  พานิช  อาจารย์ และนางสาวศศิวิมล  ปิกเกษม นักศึกษา  ไปราชการเพื่อประชุม ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ณ กรุงเทพฯ
๙.  อาจารย์  ดร.รัชนีวรรณ  มาวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาวลัดดา  กาจารี หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ไปราชการ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
๑๐.  ดร.วิไลลักษณ์  จั่นวงศ์ อาจารย์ ๗ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนสบจาง บ้านสบป้าด อำเภอแม่เมาะ
๑๑.  ดร.ชิงชัย  สุทธะพินทุ อาจารย์ ๕ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บันฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการฯ อำเภอแม่เมาะ
๑๒.  ดร.วิไลลักษณ์  จั่นวงศ์ อาจารย์ ๗ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้,สบเมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ
๑๓.  ผศ.อาภรณ์  เกษศิระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๘ ไปราชการเพื่อสัมมนา เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาคณบดี ฯ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ส่วนทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
๑๔.  ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  สำราญใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๘ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนในอำเภอแจ้ห่ม จำนวน ๖ โรงเรียน
๑๕.  ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  สำราญใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๘ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา (๘ คน) อำเภอแจ้ห่ม
๑๖.  ดร.วิไลลักษณ์  จั่นวงศ์ อาจารย์ ๗ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ,แม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ
๑๗.  นายธชนม์   ก้าวสมบูรณ์  อาจารย์ ๗ และนายชยานนท์   ทิพย์วังเมฆ อาจารย์ ๔ ไปราชการ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๘.  นายปกรณ์  สันตกิจ อาจารย์ ๗ พร้อมด้วยคณะ ไปราชการเพื่ออบรม เรื่อง ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 04, 2011, 02:31:20 pm โดย pr_mink2 »