ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวไปราชการประจำเดือนมกราคม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงรับวันที่ ๑๐ มกราคม ๕๔  (อ่าน 2272 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_mink2

  • บุคคลทั่วไป
ลงรับเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔
๑.  อ.ดร.ดวงใจ  ปิเย่ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อประชุมสัมมนา เรื่องการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาและการโจรกรรมทางทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๒.  อ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดี และนายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก พนักงานขับรถ         ไปราชการเพื่อประชุมสัมมนา เรื่องการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาและการโจรกรรมทางทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๓.  นางสาววริษฐา  ภักดี อาจารย์๔ และนางสาวนพรัตน์ ติฆะปัญญา อาจารย์๔ ไปราชการเพื่อประชุม  เรื่องวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๔.  นางสาวศิริมา อาจารย์ และนายวเชษฐ ยิ้มละมัย อาจารย์  ไปราชการเพื่ออบรม ระหว่างวันที่๑๔-๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๕.  ว่าที่ร้อยตรีพิทูร กาญจนพันธุ์ อาจารย์๔, อาจารย์ชไมพร สืบสุโท อาจารย์๔ และอาจารย์จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ อาจารย์๔ ไปราชการเพื่อจัดทำโครงการ เรื่องโครงการแบ่งฝันปันของสู่น้องมันเผ่ามละบริ สร้างวัดปฏิบัติธรรมบนดอยภูฟ้า รหว่างวันที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดน่าน
๖.  รศ.ดร.บุณฑวรรณ วิงวอน รองศาสตราจารย์๙ ไปราชการเพื่ออื่นๆ เรื่องประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
๗.  ผศ.ประหยัด ช่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์๘, นางสาวธนพร หมูคำ อาจารย์๔ และนางสาวนันทิยา สมสรวย อาจารย์๔ ไปราชการเพื่ออื่นๆ เรื่อง เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาติ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๘.  นายสุขเกษม ลางคุลเสน พนักงานมหาวิทยาลัย๔พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อออกค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ บ้านแม่แจ่ม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
๙.  นางสาวศิริมา เอมวงษ์ อาจารย์๗ ไปราชการเพื่อติดต่อราชการเรื่อง ชมนิทรรศการเครื่องปั้นดินเผา ครั้งที่๑๕ ระหว่างวันที่ ๔-๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยศิลปกร จังหวัดนครปฐม
๑๐.  นายศาสตรา ลาดปะละ พนักงานมหาวิทยาลัย, นางดลฤดี สุขใจ พนักงานมหาวิทยาลัย,          นายอนุชา ปาลี นักวิชาการศึกษา และนายสุรศักดิ์ ต๊ะวิโล พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อติดต่อราชการเรื่อง เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
๑๑.นายธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ อาจารย์๗ และนายชยานนท์ ทิพย์วังเมฆ อาจารย์๔ ไปราชการเพื่อติดต่อราชการเรื่อง ทดสอบเสาเข็ม เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดเชียงราย
๑๒.  นายปิยะ  วิตกพาณิชย์ พนักงานมหาวิทยาลัย สหวิชาการ, นางสาวสรัญญา บัลลังก์ พนักงานมหาวิทยาลัย สหวิทยาการ และนายปรีชา ตาเมืองปลูก พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อตามทุนนักศึกษาออกค่าย เรื่อง ออกค่ายอาสาพัฒนาฯ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ อำเภอปง จังหวัดพะเยา
๑๓.  นายเอกรัฐ อินต๊ะกาศ อาจารย์๗, นายมานพ ผาดไทสง พขร.๑, นายนิรัต กิจไพศาล อาจารย์๔ และว่าที่ร้อยตรีปฐมพงศ์  อาจารย์๔ ไปราชการเพื่อออกค่ายอาสา ระหว่างวันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ แจ้ห่ม
๑๔.  นายประสงค์ หน่อแก้ว พนักงานสายวิชาการ๔ และนางธัญญพัทธ์  ทิพย์ศุภวงศ์ ผู้ช่วยสำนักงานคณะฯ ไปราชการเพื่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนปลายนาวิทยา ตำบลทุ่งกร๋าว อำเภอเมืองปาน
๑๕.  นายพงษ์ศักดิ์ อยู่มื่น อาจารย์ประจำสัญญา๔ และนายณรงค์ เครือกันทา อาจารย์ประจำสัญญา๔ ไปราชการเพื่ออบรม เรื่องแนะนำโจทย์วิจัยโครงการยางพารา เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๑๖.  นายไพทูรย์ อินต๊ะขัน พนักงานมหาวิทยาลัย๕ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม เรื่องสรุปกิจกรรมปี ๕๔ ของวิจัยเครือข่ายบัญชี ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
๑๗.  นายเอกรัฐ อินต๊ะวงศา อาจารย์๗ พร้อมด้วยคณะ ไปติดต่อราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ วัดถ้ำตอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 04, 2011, 02:16:19 pm โดย pr_mink2 »