ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวไปราชการประจำเดือนเมษายน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงรับวันที่ ๒๘ - ๒๙เมษายน ๕๔  (อ่าน 2208 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_mink2

  • บุคคลทั่วไป

วันที่ลงรับ 28 - 29 เมษายน 2554
1.ผศ.สมชัย  โกศล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน, นายวรการ  เนือยทอง  ผอ.กองนโยบายและแผน, นางสาวจินตนา ตะนะวงค์, นางสาวฉันทาพัฒน์  สมปาน นักวิชาการเงินและบัญชี, นางสาวกัลยาณี  ขาลสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี, นางพัชรินทร์  ขุนเทา  หัวหน้างานพัสดุ, นางปุณยานุช  มณีวรรณ  นักวิชาการพัสดุ,  นางทิพวรรณ  ขวัญเมือง  นักวิชาการเงินและบัญชีและนายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบ  งบประมาณ  พัสดุ  การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2554  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
2.ผศ.พงษ์สวัสดิ์  อำนาจกิติกร ไปราชการเพื่ออบรมหลักสูตร “ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ” และ “ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสด้านทฤษฎี” วันที่ 7 พฤษภาคม 2554  ณ  อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลองห้า  จังหวัดปทุมธานี
3.ผศ.เฉลิมชัย  สุขจิตต์ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไปราชการเพื่ออบรม  ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2554 ณ สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพฯ
4.ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ ที่ปรึกษาอธิการบดีมร.ลป. ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ วันที่ 28 เมษายน 2554 ณ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพฯ
5.ผศ.สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, นางสาวลัดดา กาจารี หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ, นางพรรณวิภา  บุญมา พนักงานพิมพ์ ส.3, นางวรัญชญา ดวงแก้ว หัวหน้างานคลังและนายปรีชา ตาเมืองปลูก พนักงานขับรถ ไปราชการเพี่อร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2554  กฎก.พ.อ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินพ.ศ.2554 และหลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ข้าราชการตามระบบและประเภทตำแหน่งใหม่  วันที่ 28 เมษายน 2554  ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพฯ
6.นายบรรงจง สมศรี ผอ.กองพัฒนานักศึกษา, นายอรรณพ ณะรส เจ้าหน้าที่ทั่วไป 2 พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 27 – 30 เมษายน 2554  ณ มหาเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและมหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี
7.นายแวอีเลียส บินโซดาโอะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ไปราชการเพื่อร่วมประขุมสัมมนาการจัดกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2554  ณ  สนามกีฬาแห่ชาติ กรุงเทพฯ
8.อาจารย์ฐิติมา  โรจนไพฑูรย์และอาจารย์มยุรี  พรหมเทพ อาจารย์มร.ลป. ไปราชการเพื่อติดต่อราชการเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้ผลิตชุมชน วันที่ 6 และ 8 พฤษภาคม 2554 ณ อำเภองาว  อำเภอเสริมงาม  และอำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง
9.อาจารย์อภิศักดิ์  จักรบุตร อาจารย์มร.ลป.  ไปราชการเพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสิ่งแวดล้อม  ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2554  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จังหวัดพะเยา
10.อาจารย์ฐานันดร  โต๊ะถม อาจารย์มร.ลป. ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรโครงการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์อบรมแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง
11.อาจารย์ศักดิ์  สักเสริญ รัตนชัย ผู้เชี่ยวชาญฯ 3 ไปราชการเพื่อร่วมสัมมนาวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี2554  วันที่ 29 เมษายน 2554  ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภูญไชย  จังหวัดลำพูน
12.อาจารย์ศักดิ์  สักเสริญ รัตนชัย ผู้เชี่ยวชาญฯ 3 ไปราชการเพื่อรับเอกสารศิลปินแห่งชาติและหอจดหมายเหตุ  วันที่ 2 พฤษภาคม 2554  ณ  กรมศิลปากร  กรุงเทพฯ