ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวไปราชการประจำเดือนเมษายน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงรับวันที่ ๑ เมษายน ๕๔  (อ่าน 2131 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_mink2

  • บุคคลทั่วไป
วันที่ลงรับ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
๑.  นางสาวณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย๔, นายสุขเกษม  ลางคุลเสน พนักงานมหาวิทยาลัย๔ และนายณัฐวุฒิ  ปัญญา  พนักงานมหาวิทยาลัย๔          ไปราชการเพื่อสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อปริญญาเอก ระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
๒.  อาจารย์วิวัฒน์  แดงสังวาลย์  อาจารย์๗, นางสาวโสภาพันธ์  กองแสน  นักวิชาการศึกษา๓ และคณะ ไปราชการเพื่อติดต่อราชการเรื่องนำนักศึกษาจีนรุ่นที่๖ไปทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่๔-๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ จังหวัดกรุงเทพฯ-ชลบุรี.
๓.  ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  รองอธิการบดี, ผศ.อาภรณ์  เกษศิระ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ผศ.ดร.อภิรักษ์  ชัยเสนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นายปรีชา  ไชยโย  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, อาจารย์ภานุวัฒน์  ชัยชนะ อาจารย์, ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  สำราญใจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นางวิไลลักษณ์  จั่นวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนายแวอีเลียส  บินโซดาโอะ รองอธิการบดี ไปราชการเพื่อไปจัดทำหนังสือเดินทาง เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔  ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.
๔.  รองศาสตราจารย์ชุติมา  เวทการ  ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาวณัฐนพิน  ขันนาแล  หัวหน้างานประกันคุณภาพ  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม : ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่  ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้องแซฟไฟร์๑ ศูนย์การจัดประชุม (อาคาร๙) อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพฯ.
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  โกศล  รองอธิการบดี ไปราชการเพื่อแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติร้อยใจรัก “The Harmony of Love”   เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่.
๖.  นางประภาพร  คณิตปัญญาเจริญ  นักวิชาการเงินและบัญชี, นางสาวปรารถนา  นิวบุตร  นักวิชาการเงินและบัญชี และนายปรีชา  ตาเมืองปลูก  พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อไปรับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อมาประชุมติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่.
๗.  นายปรีชา ไชยโย  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, นางสาวรวิภา  ยงประยูร  อาจารย์, นายนิวัติ  กิจไพศาลสกุล อาจารย์, นายณัฐวุฒิ  รินเชื้อ นักวิชาการพัสดุ และนายปรีชา  ตาเมืองปลูก  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อ “ร่างแผนอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปี”  เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่.
๘.  รองศาตราจารย์ชุติมา  เวทการ  ผู้ช่วยอธิการบดี  และนางสาวณัฐนพิน      ขันนาแล  หัวหน้างานประกันคุณภาพ  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการวิจัย  เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อกำกับติดตามการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒       (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่  พาร์ค กรุงเทพฯ.
๙.  นายปรีชา  ตาเมืองปลูก  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อไปส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ณรงค์  เหลืองบุตรนาค เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ฯ จังหวัดเชียงใหม่.
๑๐.  นายภูวดล  เชื้อผู้ดี นักวิทยาศาสตร์๓ และนายสุรพงษ์ ขวดแก้ว นักวิชาการศึกษา๓ ไปราชการเพื่ออบรม เรื่องการใช้ GC ในงานวิเคราะห์ทดสอบ (I003) ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริหาร
๑๑.  ดร.รวิภา  ยงประยูร  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย์)  และนายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ เรื่องการจัดทำโพลรดต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์  เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงงานสยามทูลส์  จังหวัดลำพูน.