ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวไปราชการประจำเดือนเมษายน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงรับวันที่ ๕ - ๑๙ เมษายน ๕๔  (อ่าน 2463 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_mink2

  • บุคคลทั่วไป
อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ม.ราชภัฏลำปาง
ไปราชการประจำเดือนเมษายน ๕๔
( ๑ )
วันที่ลงรับ ๕ เมษายน ๒๕๕๔
๑.   นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา  ผอ.กองบริการการศึกษา  และนายสงวน  หมื่นแสงคำ  พนักงานขับรถ  ไปติดต่อราชการในการจัดทำข้อสอบที่โรงพิมพ์คุรุสภาในการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔  ณ กรุงเทพฯ
๒.   ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ รองอธิการบดี, ผศ.สมชัย  โกศล รองอธิการบดี, นายวรการ        เนือยทอง ผอ.กองนโยบายและแผน,  นางวรัญญา  ดวงแก้ว หน.งานคลัง, นางพัชรินทร์  ขุนเทา หน.งานพัสดุ  และนายสงวน  หมื่นแสงคำ พนักงานขับรถ  ร่วมประชุมสัมมนาการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๕๔  ณ โรงแรมรอยัลซิตี้  กรุงเทพฯ
๓.   ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก พนักงานมร.ลป. และนางฐิติกานต์  สุริยะสาร พนักงานมร.ลป.          ร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย  ครั้งที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒ – ๓  เมษายน  ๒๕๕๔       ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จ.เชียงราย   
๔.   นางสาวเจือจันทร์  วงศ์พลกานนท์ ไปราชการเพื่อวิพากษ์หลักสูตรภาษาอังกฤษศิลปศาสตร์      ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔  ณ  หมาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จ.กำแพงเพชร
๕.   ผศ.จำลอง  คำบุญชู  คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมประชุมปฏิบัติการการพัฒนาโครงการสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน(รอบที่ ๑)  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔  ณ  ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  กรุงเทพฯ
๖.   นางสาวเกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์ พนักงานมร.ลป.  ติดต่อราชการเรื่องใบประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตร ๕ ปี  ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ เมษายน  ๒๕๕๔  ณ  สำนักงานคุรุสภา  กรุงเทพฯ
๗.   นายปรีชา  สุวรรณเลิศ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๓  ร่วมการฝึกอบรมเรื่องการดำเนินงานจัดเก็บเอกสาร ๑  ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔  ณ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพฯ
๘.   รศ.ชุติมา  เวทการ  คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ เข้ารับการอบรมเรื่องการแปลผลและการนำเสนอการวิเคราะห์และการสรุปผลและขอเสนอแนะสำหรับการวิจัย  ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ เมษายน  ๒๕๕๔  ณ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  กรุงเทพฯ
๙.   รศ.ไพฑูรย์  เวทการ คณะคุรุศาสตร์  เข้ารับการอบรมเรื่องการเรียนรู้ทางการวิจัย  ระหว่างวันที่ ๓ – ๘ เมษายน ๒๕๕๔  ณ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  กรุงเทพฯ
๑๐.   ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง  คณบดีคณะคุรุศาสตร์,  นางอรทัย  เลาอลงกรณ์ อ.๗ และดร.พิมพร     ไชยตา อจ.๕ คณะคุรุศาสตร์  เข้ารับการอบรม สมศ.  ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ เมษายน ๒๕๕๔      ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จ.เชียงใหม่
๑๑.   ดร.จำเนียร  วงษ์โม้ อ.๕ ร่วมงาน ๕๒ สัปดาห์รู้แล้วรวยด้วยนวัตกรรมงานวิจัยเกษตรไทย  ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔  ณ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  กรุงเทพฯ
๑๒.   นายปราโมทย์  พรหมขันธ์  พนักงานมร.ลป. ติดต่อราชการเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์การศึกษา  ระดับปริญญาตรี ๕ ปี  ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ เมษายน  ๒๕๕๔             ณ  คณะคุรุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ 
๑๓.   นายสมชาย  เมืองมูล พนักงานมร.ลป. เป็นวิทยากรเรื่องธุรกิจการสร้างเว็บไซต์ ระหว่างวันที่    ๒๘ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จ.เชียงราย
๑๔.   ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ ที่ปรึกษาอธิการบดีมร.ลป.  และนายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย  พนักงานขับรถ ไปติดต่อราชการ  ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่
๑๕.   นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก พนักงานขับรถ ไปส่งผู้ทรงคุณวุฒิผศ.ณรงค์  เหลืองบุตรนาค  ในวันที่ ๔ เมษายน  ๒๕๕๔ ณ  จ.เชียงใหม่
๑๖.   นายแวอีเลียส  บินโซดาโอะ  รองอธิการบดี  เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย(นบม.) รุ่นที่ ๒๓ ระหว่างวันที่  ๑๘ เมษายน – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔         ณ  โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์  จ.เพชรบุรี
๑๗.   รศ.ดร.วิลาส  พุ่มพิมล และผศ.ดร.อภิรักษ์  ชัยเสนา คณะวิทยาศาสตร์  ร่วมการประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี  ครั้งที่ ๗  ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔      ณ  โรงแรมจอมเทียน  ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา  จ.ชลบุรี
๑๘.   ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล  ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา  ร่วมประชุมและรับฟังคำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา  ในวันที่      ๕ เมษายน  ๒๕๕๔  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ  นคร  ชั้น ๓  อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพฯ
๑๙.   นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์ เจ้าหน้าที่หลักสูตรป.บัณฑิต และนายธชธร  น้อยนวล นักวิชาการศึกษา ๓ ไปราชการเพื่อติดต่อประสารการขอใบประกอบวิชาชีพครู  ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ เมษายน ๒๕๕๔  ณ  สำนักงานคุรุสภา  กรุงเทพฯ
๒๐.   นางชุติมา  คำบุญชู รองผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะ  ไปราชการเพื่อดำเนินงานวิจัยตามโครงการแนวทางการทำงานของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง  ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ  พื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา  อ.เมือง  จ.ลำปาง
๒๑.   นายศาตรา  ลาดปะละ  พนักงานมร.ลป.  ไปราชการเพื่อติดตามการขอใบรับรองปริญญาทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพฯ  ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ เมษายน  ๒๕๕๔  ณ  สำนักงานคุรุสภา กรุงเทพฯ
๒๒.   นายจตุรนต์  วรรณนวล พนักงานมร.ลป. ไปราชการเพื่อร่วมเป็นกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ เมษายน ๒๕๕๔                   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กรุงเทพฯ
๒๓.   นายสงวน  หมื่นแสงคำ พนักงานขับรถ ไปรับผู้ทรงคุณวุฒิผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  แป้นแก้ว  ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔  ณ  จ.เชียงใหม่

ลงรับวันที่ ๑๑ เมษายน  ๒๕๕๔
๒๔.   นางสาวธนพร  หมูคำ, นางสาวทัตพิชา  ชลวิสูตร, นางสุประวีณ์  แสงอรุณเฉลิมสุข  และนางสาวนิตยา  มูลปินใจ  พนักงานมร.ลป.  ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องไทยกับอาเซียน: ภาษาฯ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ณ  โรงแรมรามากาเด้น  กรุงเทพฯ
๒๕.   นายสมฤทธิ์  จันขันธ์  พนักงานมร.ลป.  และนายปฐม  บุญยรักษ์  พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อจัดซื้อพัสดุ  ระหว่างวันที่  ๗ – ๙ เมษายน  ๒๕๕๔  ณ  กรุงเทพฯ
๒๖.   นางอิสสริยาภรณ์  วานิชพิพัฒน์  นักวิชาการศึกษา ๔  เป็นวิทยากร เรื่องบทบาทหน้าที่ของ DSS ในการให้บริการนักศึกษาพิการ  ในวันที่ ๑๙ เมษายน  ๒๕๕๔  ณ  โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง  จ.ลำปาง
๒๗.   นายปิยะ  วัตถพาณิชย์  คณะวิทยาการจัดการและคณะ ไปราชการเพื่อทำหนังสือเดินทางต่างประเทศ  ในวันที่ ๑๙ เมษายน  ๒๕๕๔  ณ  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่
๒๘.   ผศ.สมชัย  โกศล รองอธิการบดี, นางสาวลัดดา  กาจารี หน.งานการเจ้าหน้าที่ฯ, นางสาว         สายสุนีย์  อินทรไชย  บุคลากร ๓  และนายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อประชุมเรื่องการบริหารวงเงิน  การเลื่อนเงินเดือนและการใช้โปรแกรมฯ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กรุงเทพฯ
๒๙.   ผศ.วิพัฒน์  หมั่นการ รองอธิการบดี  ไปราชการเพื่อร่วมสัมมนาตามโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย  ในวันที่ ๒๑  เมษายน ๒๕๕๔ ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓๐.   ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา, รศ.ดร.วิลาส  พุ่มพิมล, ผศ.ดร.จรีรัตน์  สุวรรณ์, ผศ.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย  และนายสงวน หมื่นแสงคำ พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ  ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔  ณ กรุงเทพฯ
๓๑.   นายปริตต์  สายสี พนักงานมร.ลป.  ไปราชการเพื่อร่วมประชุมเรื่องการจัดอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน  จ.เชียงใหม่
๓๒.   ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง คณบดีคณะคุรุศาสตร์  ไปราชการเพื่อติดต่อการเปิดหลักสูตรป.บัณฑิต(หลักสูตรวิชาชีพครู)  ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ เมษายน  ๒๕๕๔ ณ  สำนักงานคุรุสภา กรุงเทพฯ
๓๓.   นางสาวศิริมา  เอมวงษ์ อ.๗, นายจักรกฤษร์  ฮั่นยะลา อ.๔, นายถิรวิทย์  เป็งอินตา  นักวิชาการศึกษา ๓,นางอินทิรา  กาบแก้ว เจ้าหน้าที่โครงการฯ,  นางสาวอนุสรา  ศรีวิชัย นักวิชาการศึกษา ๓, นางธัญญพัทธ์  ทิพย์ศุภวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ, นายกฤษดา  ชัยเรือง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ, นางสาวพัชรินทร์  ใบจันทร์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุฯ, นายกิตติ ขุนเทา  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ และนางบุญศรี  ศรีแปงวงศ์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน  ระหว่างวันที่       ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี
๓๔.   นางสาวกนกอร  ศิริฐิติ  พนักงานมร.ลป. ไปราชการเพื่อสอบระดับบัณฑิตศึกษา  ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๔  ณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรุงเทพฯ
๓๕.   นางสาวอิสสริยภรณ์  วานิชพิพัฒน์  นักวิชาการศึกษา ๔ ไปราชการเพื่อสัมมนางานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพฯ
๓๖.   ผศ.ศิริ  พรมดี  คณบดีคณะมนุษยศาตร์ฯ, นายสมฤทธิ์ จันขันธ์  และนายจาตุรนต์  วรรณนวล พนักงานมร.ลป. ไปราชการเพื่อรับ-ส่งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรนิติศาสตร์  ในวันที่         ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ จ.เชียงใหม่
๓๗.   นายเอกรัฐ  อินต๊ะวงศา อ.๗, นายประสงค์  หน่อแก้ว อ.๔, นายนิวัติ  กิจไพศาลสกุล อ.๔   ,ว่าที่ร.ต.ปฐมพงศ์  พรหมปลูก อ.๔ และนายสมพร  ติ๊บขันธ์  พนักงานมร.ลป. ไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน  ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน  ๒๕๕๔  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

ลงรับวันที่ ๑๙ เมษายน  ๒๕๕๔
๓๘.   นางพรรณวิภา  บุญมา พนักงานพิมพ์ดีด ๓ ไปราชการเพื่อไปรับบัตรเลขที่นั่งเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชออิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  ชั้นป.ม.  ประจำปี ๒๕๕๓  ในวันที่          ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๔  ณ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพฯ
๓๙.   นายแวอีเลียส  บินโซดาโอะ รองอธิการบดี, นายสิทธิชาติ  ไชยแหล้  นักศึกษา และนายตันติกร  สอนเตจา  นักศึกษา ไปราชการเพื่อร่วมโครงการกิจกรรมประชุมเชียร์ละรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์  ระหว่างวันที่ ๒๙ -  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔  ณ  โรงแรมศิรินาถการ์เด้น  จ.เชียงใหม่
๔๐.   รศ.จำเนียร  นันทดิลก รองอธิการบดี, ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง  คณบดีคณะคุรุศาสตร์  และนายบุญหลง  ฟั่นคำอ้าย  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อเข้าเฝ้าฯ  รับพระราชทานเครื่องราช      อิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  ชั้นป.ม.  ในวันที่ ๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  กรุงเทพฯ
๔๑.  นายจำเนียร  หัตถา  พนักงานเครื่องคอมฯ ๒  ไปราชการเพื่อร่วมประชุมการจัดทำมาตารฐานข้อมูลอุดมศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑  เมายน ๕๕๔  ณ  กรุงเทพฯ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 22, 2011, 01:28:30 pm โดย pr_mink2 »