ผู้เขียน หัวข้อ: เชิญอาจารย์ ข้าราชการ สมัครเป็นนายกสโมสรอาจารย์ มร.ลป. คนใหม่  (อ่าน 2573 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป
ม.ราชภัฏลำปาง  รับสมัครนายกสโมสรอาจารย์-ข้าราชการคนใหม่

         นายปรีชา      ไชยโย     ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง      ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     มีประกาศรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรอาจารย์-ข้าราชการ คนใหม่ สืบแทนคนเดิม ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้
       1.กำหนดรับสมัคร ในวันที่ 17 – 21  มกราคม  2554    เวลา 09.00 น. -15.00 น.  ณ     งานประชุมและพิธีการ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ชั้น  10  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ)  โทรภายใน 3847
      2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครและได้รบการเสนอชื่อเป็นนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ
วันที่  24  มกราคม  2554   ที่ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์คณะทุกคณะ  สถาบัน และสำนัก  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     3. เลือกตั้ง ในวันที่  28  มกราคม  2554   เวลา  09.00 น.  – 15.00 น.   ที่ห้องประชุม  3811    ชั้น 1   อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   
         กรณีผู้มีสิทธิลงคะแนน  จะต้องเดินทางไปราชการ ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย  ในวันเลือกและประสงค์ จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  ให้รับบัตรเลือกและใช้สิทธิโดยใส่ซองปิดผนึกลงชื่อกำกับบนซอง และมอบไว้กับงานประชุมและพิธีการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น 10  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ระหว่างวันที่ 25 – 27  มกราคม  2554 
     4. วันเวลาและสถานที่นับคะแนน     ในวันที่ 28  มกราคม  2554   เวลา  15.30 น. – 16.30 น.  (หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ)  ณ  ห้องประชุม  3811   ชั้น 1   อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   
      สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่สมัคร หรือเสนอชื่อดำรงตำแหน่งนายกสโมสรอาจารย์-ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คนใหม่  ต้องเป็นอาจารย์ประจำ หรือข้าราชการ  และต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี 
       และคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเลือกนายกสโมสรอาจารย์ฯ   ต้องเป็นอาจารย์ประจำ หรือข้าราชการ   และปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมาแล้วไม่ต่ำกว่า  1  ปี 
       สำหรับการเลือก         1. กรณีมีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อคนเดียว   ให้ผู้ที่สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ  เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ
                                      2. กรณีมีผู้สมัครหือผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า  1   คน                         
                      (1)  ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการลงคะแนน  เป็นผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ   
                      (2)  กรณีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันมากกว่า 1  คน  ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันทำการจับสลาก 
                                       3. กรณีไม่มีผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ      ให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   รักษาราชการแทน  จนกว่าจะได้นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  คนใหม่   โดยให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกเลือกนายสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  ดำเนินการเลือกนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการใหม่  ภายใน  60   วัน 
                                    สำหรับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง นายกสโมสรอาจารย์-ข้าราชการ   มีวาระการดำรงตำแหน่ง  คราวละ  2  ปี
                                    นายกสโมสรอาจารย์-ข้าราชการ    มีบทบาทหน้าที่   
1.   เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสโมสรอาจารย์-ข้าราชการ
2.   กำกับดูแล เกี่ยวกับการเงิน และจัดทำรายงานสถานะการเงินของสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  เสนอมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  และสมาชิกอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง 
3.   ประสานงานและดำเนินงานเกี่ยวกับงานสวัสดิการของอาจารย์-ข้าราชการ
4.   ประสานงานและดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ของอาจารย์และข้าราชการ
5.   ประสานงานและดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
6.   ประสานงานและดำเนินการจัดงานประเพณีต่างๆ  ตามโอกาส
7.   งานอื่นๆ   ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย


                                   -------------------------------- 

 (  ดูรายละเอียดการรับสมัคร และรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกและเสนอชื่อ   ได้ที่บอร์ดคณะทุกคณะ สำนักต่างๆ   หรือที่บอร์ดอาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ  ชั้น  1   โทรสอบถามงานประชุมและพิธีการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  โทร  054-237399   ต่อ   3847 ,   3846  ,  หรือ ผอ.สำนักงานอธิการบดี โทร 3810   )                                     ------------------------------------------- 
งาน ปชส. กองกลาง  สนอ. – ข่าว
13 ม.ค.54