ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการ วันที่ 09 มกราคม 2554  (อ่าน 3240 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
คำสั่งไปราชการ วันที่ 09 มกราคม 2554
« เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 04:14:17 pm »

:) ;) :D ;D >:( :( :o 8) ??? ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'( :-* :-\ :-X :-[ ::) ??? 8) :o :( >:( ;D :D ;)รศ.จำเนียน   นันทดิลก ,นางกิ่งดาว  ปัดเปา ,นายปรีชา  ตาเมืองปลูกและนายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก ไปราชการเพื่อไปรับ – ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อมาประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ในวันที่ 7 – 9 มกราคม 2554 ณ สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายปรีชาไชยโย ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 6 มกราคม 2554
ณ กรุงเทพมหานคร

ผศ.นพนันท์  สุขสมบูรณ์ ,ผศ.ไพจิตร  สุขสมบูรณ์ และนางสาวกังสดาล  กนกหงษ์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 8 ฐานข้อมูล ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รศ.จำเนียร  นันทดิลก ไปราชการเพื่อเข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในวันที่ 12
มกราคม 2554 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก ไปราชการเพื่อไปรับ – ส่ง ผศ.นิภาพร นุเสน มาสอนนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ ในวันที่ 4 – 5 มกราคม
2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ ,นายประเสริฐ  ตันสกุล ,ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์และนายบุญหลง  ฟั่นคำอ้าย ไปราชการเพื่อไปติดต่อราชการ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ในวันที่ 11 มกราคม 2554 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ,ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  สำราญใจ ,ผศ.บุปผา  สมมะโน ,ดร.วิไลลักษณ์  จั่นวงษ์,อาจารย์ชุติมา  คำบุญชู ,อาจารย์ธนพร  หมู่คำ ,
นางสาวพิมพ์ใจ  นิศาวัฒนานันท์ ,นางสาวรังสินี  สิทธิหาญและนายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ เรื่องการจัดค่ายการอ่านของนักเรียนใน
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ในวันที่ 5 มกราคม 2554

นายสงวน  หมื่นแสงคำ ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 8 มกราคม 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่

นายวิรัช  ไชยรักษ์ ,ผศ.วิพัฒน์  หมั่นการ และนายบุญหลง  ฝั่นคำอ้าย ไปราชการเพื่อร่วมเข้าเฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 มกราคม 2554 และสำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏขอเชิญประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 (88)/2554 ในวันที่ 15 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ ,นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา และนายปรีชา  ตาเมืองปลูก ไปราชการเพื่อไปรับคู่มือสมัครสอบ ของนักศึกษาภาคปกติประเภทสอบ
คัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 13 มกราคม 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.สมชัย  โกศล ไปราชการเพื่อร่วมสัมมนาโครงการปรับปรุง แก้ไข กฎหมายที่เอื้อต่อการทุจริต “การพัฒนากระบวนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมอย่างเคร่งครัด” ในวันที่ 18 มกราคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นางสาวนภาลัย  ขัติยะ ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ เรื่องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4 – 6
มกราคม 2554

นางชุติมา  คำบุญชู ไปราชการเพื่อประชุม เรื่องเพื่อหารือเตรียมข้อมูลด้านงบประมาณวิจัย ณ ห้องบอลรูม B และ C โรงแรมมารวยการ์เด่น ระหว่างวันที่
6 – 8 มกราคม 2554

อาจารย์ศิริญา  จนาศักดิ์ ,อาจารย์กรรณิการณ์  สายเทพ ,อาจารย์วัลลภ  สิงหราช ,อาจารย์กนกธร  วัฒนวิเชียร ,นายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล ,นายสุวพันธ์  จอมเขียว ,
นางสาวพรทิพย์  จันรอง ,นายกนกพล  สมวรรณ ,นางสาวจินตนา  อุ่งเกต ,นางสาวพิจิตรา  สินธุอารีย์ และนางสาวเบญจวรรณ  ฟูธรรม ไปราชการเพื่อนำของ
ไปบริจาคให้กับโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ณ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 12 มกราคม 2554

นางณัฐชญา  ขอบรูป ,นายวีรศักดิ์  ของเดิม ,นางสาวพักตร์ชนก  ริยาคำ ,นายมานพ  ผาดไชสง ,นายสงวน  หมื่นแสงคำ ,นางสาวพรทิพย์  ชัยมานะกิจ ,
นางสาวปิยะวรรณ  ธวัชชัย ,นางสาววนิดา  ปาละจา ,นางสาวสุลิทัย  จักรคำ ,นางสาวกานต์สิรี  ก๋าวิชัย ,นางสาววราพร  แสงชัย ,นายสุรพงศ์  อินทุสุต,
นายวีรพงษ์  คำภิระยศ ,นายสิทธิพร  มีมานะ ,นายวันเฉลิม  สิทธิกัน ,นายอัสนัย  เชื่อคำ ,นายธีรชาติ  พงศ์นฤมิตร และนางสาววรรษมล  ไหวพริบ
ไปราชการเพื่ออบรม เรื่องเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2554

ดร.ธนากร  น้อยทองเล็ก ไปราชการเพื่อประชุม เรื่องเครือข่ายผู้นำนักศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่
2 มกราคม 2554

อาจารย์ไพรินทร์  บุหลัน ไปราชการเพื่อสัมมนา เรื่อง Research Zone ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม 2554


นางสาวกนกพร  เอกกะสินสกุล ,นางสาวกนกอร  ศิริฐิติ ,นางสุดจินดา  ปานคำ ,นางสาวอัจฉรา  มลิวงค์ นายมานพ  ผาดไธสง และนายหน่อแก้ว  จันทร์ต๊ะวงค์
ไปราชการเพื่อออกค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านปงแท่น อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 12 – 15 มกราคม 2554

นางสาวศิริพรรณ  กาจกำแหง และนายปฐม  บุญยรักษ์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ,โรงเรียนบ้านเด่น อำเภอเถิน
ในวันที่ 7 มกราคม 2554

นางสาวศิริพรรณ  กาจกำแหง และนายปฐม  บุญยรักษ์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ,โรงเรียนสบปราบวิทยา ,
โรงเรียนบ้านหล่า อำเภอสบปราบ ในวันที่ 6 มกราคม 2554

นางสาวพชรวลี  กนิษฐเสน ,นางเกวลิน  จันทะเดช ,นางสาววรญา  รอดวินิจและนายวิธธวัช  ปินทะสาย
ไปราชการเพื่อเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Transforming the Lang ณ โรงแรม The Empress อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ปราณี  สุคันธมาลย์ ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย “มสธ. วิจัยประจำปี 2554 ” ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2554

ผศ.จักรกฤษณ์  สำราญใจ ไปราชการเพื่ออบรม เรื่องแผนประเมินมาตฐานการวิจัยของประเทศ ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2554 :) ;) :D ;D >:( :( :o 8) ??? ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'( :-* :-\ :-X :-[ ::) ??? 8) :o :( >:( ;D :D ;)