ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการ วันที่ 18 ธันวาคม 2553  (อ่าน 3093 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
คำสั่งไปราชการ วันที่ 18 ธันวาคม 2553
« เมื่อ: ธันวาคม 18, 2010, 03:06:02 pm »

:) ;) :D ;D >:( :( :o 8) ??? ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'( :-* :-\ :-X :-[ :P ::) ??? 8) :o :( >:( ;D :D ;) ;) :)ดร.รวิภา  ยงประยูร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปราชการเพื่อประชุมสัมมนา เรื่องรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย(TREC2010)
ระหว่างวันที่ 14 – 17 ธ.ค. 2553

อาจารย์เฉลิมชัย  สุขจิตต์ ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากร ณ โรงแรมอู่ทอง จังหวัดอยุธยา ระหว่างวันที่ 12 -21 ธ.ค. 2553

นางสาวโสภาพันธ์  กองแสนและนายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้ ศูนย์ศึกษานานาชาติ ไปราชการเพื่อพานักศึกษาจีนไปต่อวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 ธ.ค. 2553

อาจารย์ศิรญา  จนศักดิ์ ,อาจารย์กรรณิการ์  สายเทพ ,อาจารย์วิวัฒน์  แดงสังวาลและนายมานพ  ผาดไทสง ศูนย์นานาชาติ ไปราชการเพื่อติด
ต่อราชการ เรื่องประสานงานการฝึกงานของนักศึกษาจีน รุ่น 5 ณ อำเภอเชียงแสน,อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 14 ธ.ค. 2553

นายบุญยิ่ง  พลไตย ไปราชการเพื่อไปรับ – ส่ง ศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร มาประชุมกรรมการพัฒนาบุคลากร ในวันที่ 15 ธ.ค.
2553 ณ จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์พงศธร  คำใจหนัก ,นายธวัชชัย  ราชคมและนายทศพร  คนหลัก ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสภาเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ
ในวันที่ 18 – 19 ธ.ค. 2553 ณ บ้านปลาโลมารีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผศ.เล็ก  แสงมีอนุภาพ ,ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ ,ผศ.สมชัย  โกศล ,นายวรากร  เนือยทอง ,อาจารย์ธชนม์  ก้าวสมบูรณ์ และนายสงวน  หมื่นแสงคำ
ไปราชการเพื่อศึกาดูงานด้านแผนงานและงบประมาณ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันที่ 16 – 17 ธ.ค. 2553
ณ บุรีรัมย์และนครราชสีมา

นายวิรัช  ไชยรักษ์ ,นางสาวศศธร  เครือนันตา ,นางสาวกมลวรรณ  ทาวันและนายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย ไปราชการเพื่อเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานประชุมวิชาการ
“มหาวิทยาลัยกับการแก้ปัญหาวิกฤตชาติ” และงานมหกรรม “มหาวิทยาลัยพะเยา รวมพลังสร้างสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน ๕ ธันวามหาราช ครั้งที่ ๒” ในวันที่
16 – 17 ธ.ค. 2553 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

ผศ.นพนันท์  สุขสมบูรณ์และผศ.ไพจิตร  สุขสมบูรณ์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรม “การใช้งานคลังดิจิทัลเพื่อจัดเก็บข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม” ในวันที่ 17
ธ.ค. 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังกวัดเชียงใหม่

นายบุญยิ่ง  พลไตย ไปราชการเพื่อไปรับ นายวิรัช  ไชยรักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2553 “อุดมศึกษาร่วม
สร้างประเทศไทยน่าอยู่” ในวันที่ 14 ธ.ค. 2553 ณ สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล ,อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ  มาวงค์และนายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2553
 “อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่” ในวันที่ 13 – 14 ธ.ค. 2553 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ

อาจารย์อภิศักดิ์  จักรบุตร ,นางสาวสุพัตรา  สุวรรณะ ,นางสาวชุลีกร  มูลมาและนายนิติวัฒน์  ทรายแก้ว คณะวิทยาสาสตร์ ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องการ
ประชุมสภาเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธ.ค. 2553

อาจารย์ชนัญญา  ไทยวิวัฒน์วิไล ,นายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล ,นายมานพ  ผาดไชสง ,อาจารย์พวงพิศ  เรืองศิริกุล ,อาจารย์ไพรินทร์  บุหลัน ,อาจารย์ภาวิตา  วัฒนาภิรมย์สกุล
คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อออกค่ายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขวัญศีรีและโรงเรียนแม่งาวใต้ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่18 - 19 ธ.ค. 2553

อาจารย์สมชาย  เมืองมูล ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนบ้านจำปุยและโรงเรียนวัดท่าสี อำเภอแม่เมาะ ในวันที่ 23 ธ.ค. 2553

อาจารย์สมชาย  เมืองมูล ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนบ้านบ่อห้อ,โรงเรียนดอยไชยวิทยาและโรงเรียนไชยมงคลบ้านปิน อำงาว
 ในวันที่ 16 ธ.ค. 2553

นางสาวโสภาพันธ์  กองแสนและนายมานพ  ผาดไทสง ศูนย์นานาชาติ ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ เรื่องประสานงานการฝึกงานของนักศึกษาจีน รุ่น 5
ณ อำเภอเชียงแสน,อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 30 ธ.ค. 2553

อาจารย์อานนท์  สายคำฟู ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ณ วิทยาลัยเทคนิค,โรงเรียนหัวเสือ,โรงเรียนนาดงและโรงเรียนบ้านบอม
อำเภอเมืองและอำเภอแม่ทะ ในวันที่ 15 ธ.ค. 2553

อาจารย์ศิรญา  จนศักดิ์ ,อาจารย์กรรณิการ์  สายเทพ และนายปรีชา  ตาเมืองปลูก ศูนย์นานาชาติ ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ เรื่องประสานงานการฝึกงานของ
นักศึกษาจีน รุ่น 5 ณ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 ธ.ค. 2553

อาจารย์ชไมพร  สืบสุโท คณะวิทยาการจัดการ ไปราชการเพื่อจัดโครงการ เรื่องสร้างหลังคา ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 17 – 18
ธ.ค. 2553

อาจารย์อาทิตย์  วังนัยกูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ อิมแพ็ค คอนเวนชันเซ็นเตอร์เมืองทองธานี
กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 2553

นายบรรจง  สมศรี ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องจิตอาสากับการพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 4 – 8 ม.ค. 2554

อาจารย์เอกรัฐ  อินต๊ะวงศ์ ,ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงศ์  พรมมาบุตร ,อาจารย์สมพร  ติ๊บขัด ,นายราชัน  แก่นแก้ว ,นายสิทธิพงษ์  ไชยวังเย็น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไปราชการเพื่อแข่งขันแบบภาพ 3 มิติวิศวกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธ.ค. 2553

อาจารย์ ดร.ดวงใจ  ปีเย่ ,อาจารย์ชุติมา  คำบุญชู ,นางสาวสุภาวดี  เทพพรมวงศ์ ,นางสาวสุภัค  โนกุล และนายบุญยิ่ง  พลไตร ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องประเมินผล
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ณ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 20 ธ.ค. 2553

นายวีรศักดิ์  ของเดิม ไปราชการเพื่อประชุม เรื่องการใช้งานคลังดิจิทัลเพื่อจัดเก็บข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 18 ธ.ค. 2553

ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง ,ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง ,อาจารย์อรทัย  เลาอลงกรณ์ ,นางเจมขวัญ  ศรียอด ,นางวิมลรันต์  หน่องาม ,นางสาวอารีรัตน์  วงศ์สายทอง ,
นางนารี  บุบผากอง ,นางอิสสริยภรณ์  วานิชพิพัฒน์ และนายปฐม  บุญยรักษ์ คระครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อประสานงานการจัดกิจกรรมวันครู ณ สพป.ลำปางเขต 3
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 15 ธ.ค. 2553

ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อประชุมใหญ่ประจำปี สถาบันพระปกเกล้า ณ จังหวัดกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 19 -22 ธ.ค. 2553

นายวิรัช  ไชยรักษ์ ,ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง ,ผศ.บุปผา  สมมะโน ,อาจารย์อรทัย  เลาอลงกรณ์และนายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย ไปราชการเพื่อตามกำหนด สามทศวรรษ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 24 – 27 ธันวาคม 2553
ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้า ศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก และร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ 27 ธ.ค. 2553

นายปฐม  บุญยรักษ์ ไปราชการเพื่อไปรับ – ส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร นุเสน มาสอนนักศึกษาภาคปกคติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2553 ในวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2553
ณ จังหวัดเชียงใหม่

นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้ ไปราชการเพื่อไปรับ – ส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร นุเสน มาสอนนักศึกษาภาคปกคติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2553 ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2553
ณ จังหวัดเชียงใหม่

นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้ ไปราชการเพื่อ ด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านหัวฝาย กำหนดไปศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๐ ที่จังหวัดเชียงราย ทางโรงเรียน
บ้านหัวฝายขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในวันที่ 15 – 16 ธ.ค. 2553 ณ จังหวัดเชียงราย

นายยศพงษ์  ฉ่ำชื่น ,นางสาวแสงระวี  ปันทะวังกันยา ,นายวิสุทธิ์  อุ่นผูก ,นางสาวพิมวิมล  ใจธรรม,นายธีรัฐ  ทะซ่อม ,นางสาวดาริน  วันเต ,นายอาทิตย์  ศรีศักตยา ,
นายพิทักษ์  ปันแก้ว ,นางสาวอมรรัตน์  คำมาบุตร ,นางสาวอรทัย  จันทวี และนายกรวีย์  ศรียอด ไปราชการเพื่อเข้าร่วมสัมมนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 เพื่อเป็นผู้นำนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันในวันที่ 24 – 29 ธ.ค. 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จังหวัดพิษณุโลก

:) ;) :D ;D >:( :( :o 8) ??? ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'( :-* :-\ :-X :-[ :P ::) ??? 8) :o :( >:( ;D :D ;) ;) :)