ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2553  (อ่าน 2820 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
คำสั่งไปราชการ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2553
« เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2010, 04:01:02 pm »
:) ;) :D ;D >:( :( :o 8) ??? ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'( :-* :-\ :-X :-[ :P ::) ??? 8) :o :( >:( ;D :D ;) :)นางสาวศศิธร  แซ่เติ๋น ,นางสาวสุทธิดา  ทองอิททร์ ,นายนิพนธ์  วิทยาวาณิตย์ ,นายบุญธรรม  เชาว์กุลดี
ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการปลูกฝังหลักการสิทธิมนุษยชนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ร่วมกัน
สร้างจิตสำนึกและความภูใจในความเป็นไทย เพื่อพลังชุมชนและการสอดแทรกคุณธรรม ในวันที่ 1 – 6 ธ.ค. 2553
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายแวอีเลียส  บินโซดาโอะ ไปราชการเพื่อประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2553 “อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่”
ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธ.ค. 2553 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ

นายณุพงษ์  วงศ์นิลประดับ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมเครือข่ายด้านการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชน ระหว่างวันที่
 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2553 ณ โรงแรมลาพาโลมาโฮเต็ล จังหวัดพิษณุโลก

ผศ.รัชต์ธานี  ชัชวาลปรีชา คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่ออบรม เรื่องการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพชั้นสูง ณ
โรงแรมเดอะทรินทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธ.ค. 2553

อาจารย์วิเชษฐ  ยิ้มละมัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องลงคะแนนเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ล่วงหน้าเขต
เลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธ.ค. 2553 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผศ.มณฑา  เขียวสอาด ,ผศ.เฉลิมชัย  สุขจิตต์ และนายวีรศักดิ์  ของเดิม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ
 เรื่องการสำรวจแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นฯ ณ บ้านผาลาด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางและเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 – 25 พ.ย. 2553

อาจารย์ศรายุทธ  มาลัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปราชการเพื่ออบรม เรื่องการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมฯ ณ โรงแรมเซ็นทรัน
 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17 ธ.ค. 2553

รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน คณะวิทยาการจัดการ ไปราชการเพื่อวิพากษ์หลักสูตร เรื่องบริหารธุรกิจดุษฏีบัญฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
ณ วหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ในวันที่ 29 พ.ย. 2553

อาจารย์บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำตำราภาษาจีนสำหรับ
ใช้ในมหาวิทยาลัยเขตภาคเหนือ ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมสิริธร สถาบันขลจื้อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธ.ค. 2553

ผศ.สมชัย  โกศล ,ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ ,ผศ.วิพัฒน์  หมั่นการ ,อาจารย์ ดร.วิยะดา  เหล่มตระกูล ,อาจารย์ชาญวิทย์  นูนทะธรรม
,ผศ.ปรีชา  โพธิ์แพง ,นางศรีพรรณ  มาปลูก ,รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน ,นางประภา  ไชยมงคล ,ผศ.สุวรรณี  จันทร์ตา
,นายโสพณ  วาทิรอยรัมย์,ผศ.พงษ์สวัสดิ์  อำนาจกิตติกร ,นายเสรีย์  ศรีสวการย์ ,ผศ.อาภรณ์  เกษศิระ ,นายวีระชัย  รินดวงดี
,อาจารย์อำนาจ  สงวนกลาง ,นางสาวนิตยา  เตวา,นายปรีชา  ไชยโย ,นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด ,นายวรากร  เนือยทอง
,นายจตุพร  จันทรมา ,นางพรพิศ  รินดวงดี ,นางวรัญชญา  ดวงแก้ว,นางสาวลัดดา  กาจารี ,นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย
ละนายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้ ไปราชการเพื่อร่วมประชุมชี้แจงการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ในวันที่ 7 ธ.ค. 2553 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์บัญศิกาญจ  ตั้งภากรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
ณ จังหวัดลำปางและจังหวัดตาก ในวันที่ 17 ธ.ค. 2553

อาจารย์ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไปราชการเพื่อ ติดต่อราชการ เรื่องสืบค้นข้อมูลสำหรับงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธ.ค. 2553


:) ;) :D ;D >:( :( :o 8) ??? ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'( :-* :-\ :-X :-[ :P ::) ??? 8) :o :( >:( ;D :D ;) :)


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 28, 2010, 04:20:45 pm โดย pr.lpru »