ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553  (อ่าน 2952 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
คำสั่งไปราชการ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553
« เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2010, 02:40:13 pm »
:) :D ;D >:( :( :o 8) ??? ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'( :'( :-* :-\ :-X :-[ :P ::) ??? 8) :o :( >:( ;D :D ;) :)นางสาวลัดดา  กาจารี ,นางทิพวรรณ  เจริญขวัญเมือง ,นายปฐม  บุญยรักษ์ ไปราชการเพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จค้ำประกัน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวลัดดา  กาจารี,นายปฐม  บุญยรักษ์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมสัมมนาส่วนราชการตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยใช้บำเหน็จ
ตกทอดค้ำประกัน ในวันที่ 5 พ.ย. 2553 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมกลุ่มเสวนา Quality Assurance Forum ครั้งที่ 9/2553 ในวันที่ 12 พ.ย. 2553 ณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

อาจารย์ทัตพิชา  ชลวิสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ เรื่องรับนักศึกษาเพื่อมาเรียนหลักสูตรระยะสั้น
รุ่นที่ 5  ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 31 ต.ค. 2553

นายวรากร  เนือยทองและนายสุภัทท์  ฟั่นคำอ้าย ไปราชการเพื่อ อบรมสัมมนา เรื่องรายงานผลการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ระยะที่ 3 ณ
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8 – 10 พ.ย. 2553

นายวิชัย  ไชยรักษ์ ,ผศ.อาภรณ์  เกษศิระ ,ผศ.ประหยัด  ช่วยงาน ,ผศ.ดร.อภิรักษ์  ชัยเสนา ,ผศ.กาญจนา  คุมา ,ผศ.พงษ์สวัสดิ์  อำนาจกิติกร
,ผศ.สุวรรณี  จันทน์ตา ,นายจตุพร  จันทรมา ,นางสาวณัฐนพิน  ขันนาแล และนายสงวน  หมื่นแสนคำ ไปราชการเพื่อประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน
เรื่องมิติใหม่ของการวิจัยสถาบัน กรุงเทพฯ ในวันที่ 14 – 17 พ.ย. 2553

นางสาวโสภาพันธ์  กองแสน และนายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ เรื่องพานักศึกษาจีนไปต่อวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 3 พ.ย. 2553

ผศ.นพนันท์  สุขสมบูรณ์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนา HP Networking: Change the Rule of Networking ในวันที่ 10 พ.ย. 2553 ณ โรงแรมเซอราตัน
 แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

รศ.จำเนียร  นันทดิลก ไปราชการเพื่อเข้าร่วมสัมมนาการอุดมศึกษาระดับภูมิภาคของสหภาพยุโรป ในวันที่ 6 พ.ย. 2553 ณ รอยัลพารากอนฮอลด์
สยามพารากอน กรุงเทพฯ

ดร.กังสดาล  กนกหงษ์ ,ดร.ธนวิทย์  บุตรอุดมและนายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้ ไปราชการเพื่อร่วมเวทีสัมมนา “นโยบายวิจัยบัณฑิตศึกษาเพื่อรับใช้ชุมชนท้องถิ่น”
จำนวน 1 ฉบับ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 5 พ.ย. 2553

ผศ.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุม The First Conference on Pioneering ASEAN Research Clusters ระหว่างวันที่ 26 – 27
พ.ย. 2553 ณ โรงแรม Amari Watergatr กรุงเทพฯ

รศ.วิลาศ  พุ่มพิมล ไปราชการเพื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่นักวิจัยในการเสนอผลงานวิจัย ระหว่างวันที่ 17 – 18 พ.ย. 2553 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมรับฟังการปาฐกถา เรื่องระบบราชการไทยกลไกในการพัฒนาประเทศ ในวันที่ 14 พ.ย. 2553 ณ
โรงแรมสยามซิตี้ กรุงทพฯ

ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ,อาจารย์ชุติมา  คำบุญชู ,นายจตุพร  จันทรมาและนายมานพ  ผาดมานพ ไปราชการเพื่อประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ในวันที่ 8 พ.ย. 2553

นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา และนายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก ไปราชการเพื่อไปดำเนินการสอบวัดผลนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ระหว่างวันที่
6 – 7 พ.ย. 2553

อาจารย์จำเนียร  วงษ์โม้ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องการจัดการบัณฑิตศึกษาในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในวันที่ 12 – 13
 พ.ย. 2553 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

นายปรีชา  ไชยโยและนายเกรียงเดช  แก้วบุญปัน ไปราชการเพื่อติดต่อราชการสำนักงานการยุติการการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ ในวันที่ 19
 พ.ย. 2553 ณ สำนักงานอัยการสูงสุด กรุงเทพฯ


:) :D ;D >:( :( :o 8) ??? ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'( :'( :-* :-\ :-X :-[ :P ::) ??? 8) :o :( >:( ;D :D ;) :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 07, 2010, 02:44:23 pm โดย pr.lpru »