ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการ วันที่ 30 ตุลาคม 2553  (อ่าน 3060 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
คำสั่งไปราชการ วันที่ 30 ตุลาคม 2553
« เมื่อ: ตุลาคม 30, 2010, 01:31:10 pm »
:) ;) :D ;D >:( :( :o 8) ??? ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'( :'( :-* :-\ :-X :-[ :P ::) ??? 8) :o :( >:( ;D :D ;) :)นางพรรณวิภา  บุญมา ไปราชการเพื่อไปรับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรณดิมาลา ประจำปี 2547
ในวันที่ 29 ต.ค. 2553 ณ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

นายมานพ  ผาดไธสง ไปราชการเพื่อไปรับ – ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อมาประชุมติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 ในวันที่ 27 ต.ค. 2553 ณ จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์คมคาย  ไพฑูรย์ ,นายมานพ ผาดไธสง ,นายปรีชา  ตาเมืองปลูก ,และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่อ
อบรมสัมมนา เรื่อง APEC – chiang mai Internatianaly  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 – 5 พ.ย. 2553

ผศ.วันทนา  สุวรรณอัตถ์ และอาจารย์พิบูล  หม่องเชย คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมการจัดทำหลักสูตรครู 6 ปี ระหว่าง
วันที่ 28 – 30 ต.ค. 2553 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

อาจารย์สุดจินดา  ปานคำและอาจารย์อัจฉรา  มลิวงค์ คณะวิทยาการจัดการ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนิเทศศาสตร์
เรื่องการนำเสนอผลงานวิชาการนิเทศศาสตร์กับการปฏิรูปสื่อ กทม. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 3 วิภาวดี-รังสิต
กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 3 – 5 พ.ย. 2553

นายอติเทพ  วิชาญ กองพัฒนานักศึกษา ไปราชการเพื่อไปส่งหลักฐานนักกีฬาการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 38
“จามจุรีเกมส์” ในวันที่ 27 ต.ค. 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวณภชนก  พรมคำ และนายปรีชา  ตาเมืองปลูก บัณฑิตศึกษา ไปราชการเพื่อไปรับวิทยากร ณ สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 ในวันที่ 22 ต.ค. 2553

ดร.รวิภา  ยงประยูร และอาจารย์นิวัติ  กิจไพศาลสกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ เรื่องการประสานงานเพื่อ
ขอความร่วมมือเชิงวิชาการ และ การสังเกตการณ์การทดสอบเครื่องอภิวันท์ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 27 ต.ค. 2553

นางสาวรุจยา  ประทีป ณ ถลาง และดร.อาทิตย์  นันทกว้าง คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องโครงการอบรมสัมมนาเพื่อสร้าง
เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ณ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 1 – 2 พ.ย. 2553

นายสุภัทท์  ฝั้นคำอ้าย  ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการฯ ณ สำนักงาน ก.พ.ร. กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่31 ต.ค.- 1 พ.ย. 2553

อาจารย์จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์ ,ว่าที่ร้อยตรีพิทูร  กาญจนพันธุ์ ,นายสุรเชษฐ์  สายโส ,นายสมเกียรติ  สือโขง ,นายนราธิป  ทันอินทรอาจ
คณะวิทยาการจัดการ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน เรื่องการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาหมากล้อมระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่
26 ต.ค. 2553

นายจตุพร  จันทรมา ,นางสาวรังสินี  สิทธิหาญ ,ดร.ดวงใจ  ปี่เย่ และนายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล สถาบันวิจัยและพัฒนา ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ
เรื่องแจกหนังสือขอชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดในเวทีสัมมนาบูรณาการ กฟผ.แม่เมาะ ในวันที่ 27 ต.ค. 2553

อาจารย์เสาวรีย์  บุญสา ,นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้ ,นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูกและอาจารย์ภานุวัฒน์  ชัยชนะ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไปราชการเพื่อสัมมนา เรื่องจัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ณ อำเภอแม่สาย ,อำเภอเชียงของ ,อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่
29 – 31 ต.ค. 2553

อาจารย์วิเชษฐ  ยิ้มละมัย ,อาจารย์ธชนม์  ก้าวสมบูรณ์ ,อาจารย์ชยานนท์  ทิพย์วังเฆม ,อาจารย์อาทิตย์  วังนัยกูลและนายบุญยิ่ง  พลไตร คณะเทค
โนโลยีอุตสาหกรรม ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ เรื่องทำโครงการพระราชดำริ ณ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่ ในวันที่ 28 ต.ค. 2553

นางสาวศิรญา  จนาศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่
 23 – 27 พ.ย. 2553

นางสาวสุปราณี  ปินตาแก้ว ไปราชการเพื่อฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่15 – 19 พ.ย. 2553

นางสาวอัจฉรา  มลิวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ ไปราชการเพื่อร่วมสัมมนานักวิชาการพบนักวิชาชีพ CHANGE วิทยุและโทรทัศน์ไทย จังหวัดเชียงราย
ในวันที่ 29 ต.ค. 2553

อาจารย์อนุชา  โสมาบุตร คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากร เรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 20 – 26 ต.ค. 2553

ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง ,อาจารย์อรทัย  เลาอลงกรณ์ ,อาจารย์ไพรินทร์  บุหลัน ,อาจารย์ศิริพรรณ  กาจกำแหง ,ดร.เจือจันทร์  วงศ์พลกานันท์ ,
อาจารย์ปุณรดา  เชื้อมหาวัน ,อาจารย์เกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์ ,อาจารย์ปราโมทย์  พรหมขันธ์ ,อาจารย์อำนาจ  สงวนกลาง ,ผศ.วันทนา  สุวรรณอัตถ์ ,
อาจารย์พิบูลย์  หม่องเชย และนายสงวน  หมื่นแสนคำ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม เรื่องการจัดทำหลักสูตรระดับ ป.โท ครู (6) ปี ณ คณะศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างวันที่ 28 – 30 ต.ค. 2553

ผศ.สมชัย  โกศล ,นายปรีชา  ไชยโย ,นางสาวนิตยา  เตวา ,นางประภา  ไชยมงคล ,นางพัชรินทร์  ขุนเทา ,นายณัฐวุฒิ  รินเชื้อ ,นางสาววรศิณี  จันทร์แสนตอ ,
นางสาวอำพรรัตน์  พุ่มพา ,นางสาวพัชรินทร์  ใบจันทร์ ,นางนารี  บุปผากอง ,นายเกรียงเดช  แก้วบุญปันและนายมานพ  ผาดไธสง ไปราชการเพื่อเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26 – 27 พ.ย. 2553

นายสมฤทธิ์  จันขันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปราชการเพื่อชำระค่าลิขสิทธิ์และค่าถ่ายเอกสารคำพิพากษาฎีกา ณ เนติบัณฑิตยสภา
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27 – 29 ต.ค. 2553

ผศ.นิภาพร  นุเสน ,ผศ.สุนีย์  เอี่ยมดุลย์ ,อาจารย์ชุติมา  คำบุญชู ,นายสงวน  หมื่นแสงคำ และนักศึกษาได้แก่ นางสาวอักษรา  ตันกาบ ,นางสาวจิตพิสุทธิ์
 อินต๊ะสืบ และนายพรสรร  ใจของ คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่
4 – 7 พ.ย. 2553

ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อประชุมกรรมการศูนย์พัฒนาการเมือง สถาบันพระปกกล้า ณ โรงแรมตรังและอาคารสหประชาชาติ ระหว่างวันที่
2 – 6 พ.ย. 2553

ผศ.เล็ก  แสงมีอนุภาพ ,ผศ.กนกรัชต์  เก่าศิริ ,อาจารย์ศิริพรรณ  กาจกำแหง ,อาจารย์เจือจันทร์  วงศ์พลกานันท์ ,อาจารย์อำนาจ  สงวนกลาง ,อาจารย์พงศธร  คำใจหนัก
 ,อาจารย์ขัตติยา  ขัติยวรา ,อาจารย์รัชฎาภรณ์  ทองแป้น ,อาจารย์เสาวรีย์  บุญสา ,นางสาวศศธร  เครือนันตา ,นายนคร  ขาวพนัด ,นายบุญยิ่ง  พลไตรและนายสงวน
 หมื่นแสนคำ ไปราชการเพื่อร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 24 ต.ค. 2553 ณ วัดสบลืน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ผศ.สมชาย  เยี่ยงพฤกษาวัลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปราชการเพื่อศึกษาข้อมูลงานวิจัย เรื่องจิตรกรรมฝาผนัง ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ระหว่างวันที่ 20 – 22 ต.ค. 2553

ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิโล ,อาจารย์ชุติมา  คำบุญชู สถาบันวิจัยและพัฒนา ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ เรื่องติดตามโครงการ eDLTV ณ อำเภอเกาะคา ,
อำเภอสบปราบ ,อำเภอเถินและอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 22 ต.ค. 2553

ดร.ดวงใจ  ปีเย่ ,ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ,อาจารย์ชุติมา   คำบุญชู ,นางสาวรังสินี  สิทธิหาญ และนายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล สถาบันวิจัยและพัฒนา ไปราชการ
เพื่ออบรมสัมมนา เรื่องจัดเวทีระดมความคิดเห็น ณ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ในวันที่ 24 ต.ค. 2553

ผศ.พวงน้อย  แสงแก้ว คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องฝ่าวิกฤตการสอนสุขศึกษา
ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11 – 12 พ.ย. 2553

รศ.สกุลศักดิ์  โอฬารสกุล คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมินข้าราชการครู ณ ห้องประชุม
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 29 ต.ค. 2553

อาจารย์ปริตต์  สายสี และนายปฐม  บุญญารักษ์ คณะครุศาสตร์  ไปราชการเพื่อส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนตำรวจชายแดน
 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 2 พ.ย. 2553

ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ,ดร.ดวงใจ  ปีเย่ ,ดร.ปองปรารถน์  สุนทรเภสัช ,อาจารย์ชุติมา  คำบุญชู ,นายจตุพร  จันทรมา ,นางกัลยา  เขื่อนแก้ว ,นางอภัสนันท์
 วัฒนศิริศักดิ์ ,นางปุณยนุช  มณีวรรณ ,นางสาวรังสินี  สิทธิหาญและนายบุญยิ่ง  พลไตร สถาบันวิจัยและพัฒนา  ไปราชการเพื่อจัดเวทีสัมมนาบูรณาการชุมชน
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(แม่เมาะ) ในวันที่ 1 พ.ย. 2553