ผู้เขียน หัวข้อ: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประสงค์จะรับสมัครบุคคล  (อ่าน 2894 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประสงค์จะรับสมัครบุคคล     
       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำ
ตามสัญญา จำนวน  7  ตำแหน่ง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   1.  ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับปริญญาเอก และอาจารย์ประจำตามสัญญาจำนวน  7 อัตราดังนี้
   -  สังกัดคณะครุศาสตร์     จำนวน  2  อัตรา
   -  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์   จำนวน  3  อัตรา
   -  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จำนวน  2  อัตรา
คุณสมบัติในการสมัครในแต่ละตำแหน่ง
สำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
คณะวิทยาศาสตร์  จำนวน  3  อัตรา  คือ 
               - สาขาวิชาเคมีประยุกต์จำนวน  1  อัตรา   ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาเคมีอินทรีย์หรือเคมี อนินทรีย์  (หากกำลังศึกษา
                 ระดับปริญญาเอกจะต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้นแล้ว  และอยู่ระหว่างรออนุมัติเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)
               - สาขาคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  อัตรา  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์ทุกสาขา  หรือ  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
                 ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
               - สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  จำนวน  1  อัตรา  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
                 (เน้นความชำนาญและความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์)
คณะครุศาสตร์  จำนวน  2  อัตรา  คือ
               - สาขาหลักสูตรและการสอนจำนวน  1  อัตรา  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือกลุ่ม
                 สาระต่าง  ๆ
               - สาขาวิชาภาษาไทย  (ค.บ.)  จำนวน  1  อัตรา  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทรหรือปริญญาเอก  สาขาวิชาภาษาไทย หรือภาษาศาสตร์
                 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  2  อัตรา  คือ
               - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (ศศ.บ)  จำนวน  1  อัตรา  รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  สาขาวิชาภาษาอังกฤษภาษาศาสตร์
                 วรรณคดีภาษาอังกฤษ  และการสอนภาษาอังกฤษ  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
               - สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ  จำนวน  1  อัตรา  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  สาขาวิชาภาษาไทย
                 ภาษาศาสตร์ภาษาการสอน ภาษาไทย  หรือวรรณคดี
                 ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับใบสมัครได้ที่งานเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  กองกลางสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ระหว่างวันที่ 
19  ตุลาคม  -  2  พฤศจิกายน  2553    หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่  054-239399  ต่อ  3825  หรือทางเว็บไซต์  www.lpru.ac.th

   สำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  กำหนดการจัดการประชุมวิชาการ  และประกาศเจตนารมณ์  “จับมือร่วมใจ รับภัยโลกร้อน”
ระหว่างวันที่  13 – 14  ธันวาคม  2553  ณ  ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ  เชิญชวนส่งโครงการด้านการปรับตัว  และรับมือต่อภูมิอากาศท้องถิ่นในปัจจุบันหรือ
อนาคต เข้าร่วมประกวดโครงการดีเด่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปรับตัวและรับมือต่อภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง  และเป็นการบูรณาการ  การเตรียม
พร้อมป้องกันและลดผลกระทบจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงสู่ระดับจังหวัดและระดับประเทศในด้านแผนและนโยบาย  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และชุมชน  รวมถึงเตรียม
ความพร้อมให้กับชุมชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการปรับตัวและรับมือต่อผลกระทบจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเป็นแบบอย่างแก่องค์กรและชุมชน  ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ  โทร  02-251-7976

                ด้วยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จะจัดโครงการประกวดวีดิทัศน์  “หน้าที่พลเมืองดี”  เพื่อส่งเสริมให้นิสิต
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการถ่ายทอดความรู้  ความเข้าใจ  หน้าที่พลเมืองที่ดี  ในรูปแบบสื่อวีดีทัศน์โดย
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  จะนำผลงานที่ได้รับรางวัล  ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  www.thaicyberu.go.th เพื่อส่งเสริม
ให้เยาวชน  รวมถึงบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของหน้าที่พลเมือง  และปฏิบัติตนเป็นพบเมืองดี  อันจะส่งผลให้สมาชิกในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ
สุข โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่  http://lms.thaicyberu.go.th/ethics/RegisterMenu.asp 

                ด้วยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  กำลังเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา  เพื่อเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม  ภาคปกติรุ่นที่  5  ประจำปีการศึกษา  2554  ครั้งที่  1  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30 
พฤศจิกายน  2553  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บ  http://ssde.nida.ac.th  สอบถามรายละเอียดได้ที่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 24, 2010, 10:25:28 am โดย pr.lpru »