ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการ วันที่ 23 ตุลาคม 2553  (อ่าน 2871 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
คำสั่งไปราชการ วันที่ 23 ตุลาคม 2553
« เมื่อ: ตุลาคม 23, 2010, 12:42:01 pm »
:) ;) :D ;D >:( :( :o 8) ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'( :'( :-* :-\ :-X :-[ :P ::) ??? 8) :o :( >:( ;D :Dผศ.สมชัย  โกศล และนายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ ครั้ง 8(86)/2553
ในวันที่ 30 ต.ค. 2553 ณ ห้องประชุมราชภัฎ 1 อาคารรัชคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

นางบุษราคัม  อินทสุก คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Creativity in The Classroom ณ โรงเรียน
สถาบันสอนภาษา AUA ระหว่างวันที่ 30 – 31 ต.ค. 2553

ผศ.วิพัฒน์  หมั่นการ สำนักงานอธิการบดี ไปราชการเพื่อทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสบลืน บ้านสบลืน ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ
จังหวัดลำปาง ในวันที่ 24 ต.ค. 2553

นางประภา  ไชยมงคล และนายมานพ  ผาดไธสง คณะวิทยาการจัดการ ไปราชการเพื่อรับวิทยากร เรื่องอบรมสถิติชั้นสูงเพื่อยกระดับ
นักวิจัย ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 – 22 ต.ค. 2553

อาจารย์สุดจินดา  ปานคำ ,อาจารย์อัจฉรา  มลวงค์ ,อาจารย์อาทิตย์  วังนัยกูล ,อาจารย์ธรรมรัฐ  ปานคำ และนายณัฐวุฒิ  สงคราม
คณะวิทยาการจัดการ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่วิจัย เรื่องแนวทางจัดการสุขภาวะชุมชน ณ บ้านดา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในวันที่
23 ต.ค. 2553

ผศ.นพนันท์  สุขสมบูรณ์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรม iPhone & iPad Developer Fundamental Course I ระหว่างวันที่ 26 – 29 ต.ค.
 2553 ณ สำนักงานบริษัท แอปเปิล ชั้น 25 อาคารสยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพฯ

ผศ.สมชัย  โกศล ,นายปรีชา  ไชยโย ,นางพัชรินทร์  ขุนเทา ,นายณัฐวุติ  รินเชื้อ ,นางสาววรศิณี  จันทร์แสนตอ และนายมานพ  ผาดไธสง
ไปราชการเพื่อเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา
 ระหว่างวันที่ 26 – 27 ต.ค. 2553 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.สมชัย  โกศล ,นายปรีชา  ไชยโย ,นายเกรียงเดช  แก้วบุญปัน และนายสงวน  หมื่นแสงคำ ไปราชการเพื่อบันทึกถ้อยคำพยาน นางสาวสุธีพร
  เจริญวงค์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ที่ 1308/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ในวันที่ 21 ต.ค. 2553 ณ จังหวัดเชียงใหม่

นายวิรัช  ไชยรักษ์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องการจัดการบัณฑิตศึกษาในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่
 12 – 13 พ.ย. 2553 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

นายวรากร  เนือยทอง และนายปรีชา  ตาเมืองปลูก ไปราชการเพื่อไปส่งผู้ประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ในวันที่ 20 ต.ค. 2553 ณ สนามบินเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

นางกิ่งดาว  ปัดเปา ,นางสาวสุปราณี  สีตาบุตร ,นายมานพ  ผาดไธสง และนายปรีชา  ตาเมืองปลูก ไปราชการเพื่อรับ – ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 เพื่อมาประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2553 ในวันที่ 17 ต.ค. 2553 ณ จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ชุติกานต์  รักธรรม ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องการแปลและล่ามในยุคพหุภาษา ณ โรงแรมอิมพีเรียม
กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. – 3 พ.ย. 2553

นางสาวจินตนา  ตะนะวงค์ กองนโยบายและแผน ไปราชการเพื่อติดต่อราชกร เรื่องการใช้งานระบบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ต.ค. 2553 ณ ห้องปฏิบัติ
การคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นที่ 6 สำนักงานงบประมาณ กรุงเทพฯ

อาจารย์ปราการ  ใจดี ,นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก ,นายบุญยิ่ง  พลไตร ไปราชการเพื่อแสดงการตีก๋องปู่จา ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่
 15 – 19 ต.ค. 2553

อาจารย์รัชนี  คะระวาด คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องประชุมทางวิชาการ APEC ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่
1 – 5 พ.ย. 2553

ดร.ดวงใจ  ปีเย่ ,ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ,อาจารย์ชุติมา  คำบุญชู ,นางสาวรังสินิ  สิทธิหาญ และนายปฐม  บุญยรักษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องจัดเวทีระดมความคิดเห็นที่บ้านส่วนป่าแม่เมาะ ณ ศาลากลางอเนกประสงค์ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ในวันที่ 17 ต.ค. 2553

ดร.ดวงใจ  ปีเย่ ,ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ,อาจารย์ชุติมา  คำบุญชู และนายสุรศักดิ์  ต๊ะวิไล สถาบันวิจัยและพัฒนา ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา
 เรื่องจัดเวทีระดมความคิดเห็นของ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 18 ต.ค. 2553

นายศักดิ์ชัย  ศรีมากรณ์ ,นายสลิล  โทไวยะ และปฐม  บุญยรักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปราชการเพื่อนำนักศึกษาไปร่วมแข็งขัน เรื่องการแข็งขัน
รายการ Network Security Contest 2010 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 18 ต.ค. 2553

อาจารย์สุธี  สุขดี ,ธีระภรณ์  พรมอนันต์ , นายอนุชา  ปาลี และนายสุทธพงษ์  ขวดแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ ณ
โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 29 – 31 ต.ค. 2553

อาจารย์ชไมพร  สืบสุโท ,ว่าที่ร้อยตรีพิทูร  กาญจนพันธุ์ และอาจารย์จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์  คณะวิทยาการจัดการ ไปราชการเพื่อจัดทำโครงการ 2
โครงการ เรื่อง 1.โครงการสร้างวัดปฏิบัติธรรมบนดอยภูฟ้า 2.โครงการแบ่งฝันปันของสู่น้องชนเผ่ามลาบรี ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 29 -31 ต.ค. 2553

ผศ.สมศักดิ์  ศรีสวการย์ ,อาจารย์ปกรณ์  สันตกิจ ,อาจารย์วีระศักดิ์  ฟองเงิน และอาจารย์พงษ์พร  พันธ์พร คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา
 เรื่องการสร้างบทเรียนและการจัดการเรียนการสอนแบบ Elemis ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันที่ 20 – 21 ต.ค. 2553

ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง ,ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  สำราญใจ ,ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ,ผศ.บุปผา  สมมะโน ,ผศ.มณฑา  เขียวสอาด , ผศ.นิภาพร  นุเสน ,
นายวีระชัย  รินดวงดี ,อาจารย์พวงพิศ  เรืองศิริกุล ,อาจารย์อรทัย  เลาอลงกรณ์ ,อาจารย์อุดมรัตน์  มะโนสร้อย ,ดร.วิยดา  เหล่มคระกูล ,นางพรพิศ 
รินดวงดี ,ดร.พิมพร  ไชยตา ,อาจารย์ปริตต์  สายสี ,อาจารย์ไพรินทร์  บุหลัน ,อาจารย์เกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์ ,อาจารย์สุจิตรา  ปันดี ,อาจารย์พิชชา 
ถนอมเสียง ,อาจารย์พงศ์ฐิติ  พัสอ๋อง ,อาจารย์นันทพร  แสงโรจน์ ,อาจารย์ปุณรดา  เชื้อมหาวัน ,อาจารย์ภาวิตา  วัฒนาภิรมย์สกุล ,อาจารย์สายชล 
เพียรผดุงพร ,อาจารย์สมชาย  เมืองมูล ,นางอิสสริยภรณ์  วานิชพิพัฒน์ ,นางนารี  บุบผากอง ,นางสาวทิพารัตน์  ล่ำงาม ,นายกิตติศักดิ์  นวลจันทร์ ,
นางสาวอารีรัตน์  วงศ์สายทอง ,นางสาวเจมขวัญ  ศรียอดและนายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อติดต่อราชการเรื่องเดินทางไป
ขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 25 ต.ค. 2553และเดินทางกลับจากต่างประเทศ (กรุงเทพ - ลำปาง) ในวันที่ 29 ต.ค. 2553


:) ;) :D ;D >:( :( :o 8) ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'( :'( :-* :-\ :-X :-[ :P ::) ??? 8) :o :( >:( ;D :D