ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการ วันที่ 16 ตุลาคม 2553  (อ่าน 2897 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
คำสั่งไปราชการ วันที่ 16 ตุลาคม 2553
« เมื่อ: ตุลาคม 23, 2010, 12:37:30 pm »
:) ;) :D ;D >:( :( :o 8) ??? ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'( :'( :-* :-\ :-X :-[ :P ::) ??? 8) :o :( >:( ;D :D ;) :)ผศ.สมชัย  โกศล ,นายปรีชา  ไชยโย ,นางสาวลัดดา  กาจารี ,นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย และนายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย
ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 15 ต.ค. 2553

อาจารย์จารุวรรณ  สายคำฟู ไปราชการนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ณ กศน.เสริมงาม และกศน.บ้านแม่กึ๊ด ในวันที่
14 ต.ค. 2553 

นางสาวมนัสชนก  คนเฉลียง คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องการพัฒนาครูประจำการที่สอนวิขาเอก
ณ โรงแรมรอย์ลริเวอร์ ระหว่างวันที่ 10 – 14 ต.ค. 2553

ดร.กังสดาล  กนกหงษ์ ไปราชการเพื่ออบรม เรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ระหว่างวันที่
18 – 22 ต.ค. 2553

รศ.บุญชัด  เนติศักดิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปราชการเพื่อศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์พยากรน้ำ ณ จังหวัดลพบุรีและ
จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 13 – 17 ต.ค. 2553

ดร.ชัยยุทธ  เลิศพาชิน คณะวิทยาการจัดการ ไปราชการเพื่อประชุม เรื่องการจัดการประเมินขั้นที่ 1 Lndependemt Rewiew
ประจำปี 2553 ณ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 22 – 27 ต.ค. 2553

อาจารย์จารุวรรณ  สายคำฟู ไปราชการนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำและโรงเรียนเสริมขวาวิทยา
ในวันที่ 11 ต.ค. 2553 

ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 14 ต.ค. 2553

อาจารย์ชัยวุฒิ  โกเมศ คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม เรื่องประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนเดอะแกนด์อยุทยา บางกอก กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 28 – 30 ต.ค. 2553

อาจารย์เยาวเรศ  ชูศิริ คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องการประชุมวิชาการหัวหน้าภาควิชาเคมีทั่วประเทศ
ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์การประชุมไมเทคะบางนา กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 25 – 27 ต.ค. 2553

ดร.เจือจันทร์  วงค์พลกานันท์ คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรง
วุฒิ/วิชาเอก ณ กรุงเทพ  ระหว่างวันที่ 10 – 13 ต.ค. 2553

นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้ ไปราชการเพื่อไปส่ง ผู้ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ ในวันที่ 14 ต.ค. 2553 ณ สนามบินเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวนิตยา  ไชยปัญญา ,นายชัยวัฒน์  สัตย์ชื่อ ,นายอาเขต  รัตน์วงศ์ ,นางสาวรุ่งนภา  ยาชุมภู ,นายสมศักดิ์  วงศ์มูล ,
นายน้อม  พุทธิมา และนายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก กองบริการการศึกษา ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ เรื่องประสานงาน ณ
อบจ. จังหวัดลำพูน ในวันที่ 13 ต.ค. 2553

อาจารย์อำนาจ  กัลยา คณะวิทยาการจัดการ ไปราชการเพื่อ workshop เขียนงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ณ คณะสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 18 – 22 ต.ค. 2553

นายศาสตรา  ลาดปะละ คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องโครงการพัฒนาครูข้าราชการที่สอนไม่ตรงวุฒิ
ณ โรงแรมรอย์ลริเวอร์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10 – 12 ต.ค. 2553

อาจารย์ตุลาภรณ์  แสนปรน และอาจารย์ทัตพิชา  ชลวิสูตร คณะมนุษย์ศาสตร์ ไปราชการเพื่อรับนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในวันที่ 11 ต.ค. 2553

นายวีรศักดิ์  ของเดิม ศูนย์วัฒนธรรม ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา ณ วัดป่าแขม ตำบลวังขาย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 2553

  :) ;) :D ;D >:( :( :o 8) ??? ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'( :'( :-* :-\ :-X :-[ :P ::) ??? 8) :o :( >:( ;D :D ;) :)