ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการ วันที่ 09 ตุลาคม 2553  (อ่าน 3187 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
คำสั่งไปราชการ วันที่ 09 ตุลาคม 2553
« เมื่อ: ตุลาคม 09, 2010, 02:03:16 pm »

:) ;) :D ;D >:( :( 8) ??? ::) :P :-X :-\ :-* :'( :'( :-\ :-X :-[ :P ::) ??? 8) :o :( >:( ;D :D ;) :)นางปองปรารถน์  สุนทรเภสัช รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไปราชการเพื่อเข้าร่วมงานเปิดตัวศูนย์ภาคีเครือข่ายวิจัยล้านนาของ
วช. ในวันที่ 11 ต.ค. 2553 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ ,อาจารย์วิรัช  ไชยรักษ์ ,รศ.บุญชัด  เนติศักดิ์ ,ผศ.ศิริ  พรมดี ,นายปรีชา  ไชยโย ,ผศ.ยงยุทธ  เศรษฐกร ,
อาจารย์สุเทพ  วิภาศรีนิมิต ,ผศ.ธีรยุทธ  แสวงรัตน์ ,อาจารย์บุญเลิศ  ครุฑเมือง ,นายสมพงษ์  เหล็กบ้านใหม่ ,นางบุญส่ง  เหล็กบ้านใหม่ ,
นางปรุง  แก้วใจบุญ ,นายสุรันดร์  ช้างน้อย ,อาจารย์พิมพรรณ  แสวงรัตน์ ,นายปอนด์  อุปปัญญา ,นางพชรพร  แก้วประเสริฐ,นายจีรายุทธ  สุวรรณผ่อง ,
นายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย และ นายบุญยิ่ง  พลไตร ไปราชการเพื่อติดต่อราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์และร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพอาจารย์ประชุม  มุขดี
อดีตอาจารย์วิทยาลัยครูลำปาง ณ วัดคลองโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 7 ต.ค. 2553

ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  ,นายปรีชา  ไชยโย,อาจารย์ประดิษฐ์  สรรพช่าง ,อาจารย์ฐานุษา  สายสวาสดิ์ ,ดร.วิไลลักษณ์  จั่นวงษ์ ,อาจารย์สมศักดิ์  สายสวาสดิ์ ,
ผศ.ไพบูลย์  สร้อยสุวรรณ ,นายสุรันดร์  ช้างน้อย ,นายสมพงษ์  เหล็กบ้านใหม่ ,นางบุญส่ง  เหล็กบ้านใหม่ ,นางปรุง  แก้วใจบุญ ,นายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย
และ นายบุญยิ่ง  พลไตร ไปราชการเพื่อติดต่อราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์และร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพอาจารย์ประชุม  มุขดี อดีตอาจารย์วิทยาลัยครูลำปาง
ณ วัดคลองโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 9 ต.ค. 2553

นายปฐม  บุญยรักษ์ ไปราชการเพื่อไปรับ – ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ มาประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งที่ 4/2553 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2553
ณ จังหวัดเชียงใหม่

ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากร เรืองการพัฒนากรอบและเครื่องมือประเมิน ณ  สถาบัน กศน. ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
ระหว่างวันที่ 6 – 8 ต.ค. 2553

อาจารย์จาตุรนต์  วรรณนวล คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปราชการเพื่อติดต่อประสานงานเนติบัณฑิตยสภา ณ จังหวัดกรุงเทพ ฯ ระหว่างวันที่
 6 – 9 ต.ค. 2553

อาจารย์อนุชา  โสมาบุตร คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อประชุม เรื่องการพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 3 – 8 ต.ค. 2553

อาจารย์อนุชา  โสมาบุตร คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อบรรยายและเป็นวิทยากร เรื่องการพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 11 – 18 ต.ค. 2553

นายสมาน  ฟูแสง คณะบดีคณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อประชุมสภาคณะบดีและสัมมนาทางวิชาการ Teachers Development ณ ศูนย์ประชุม
BITEC บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 13 – 15 ต.ค. 2553

นางประภา  ไชยมคล ,นางสุลิลทิพย์  มั่งมูลและนายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล ไปราชการเพื่อไปรับวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 6 ต.ค. 2553

ดร.จุติมา  เมทนีธร คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องงานวิจัย ณ ประชุม BITEC บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12 – 16 ต.ค. 2553

ว่าที่ร้อยตรีพิทูร  กาญจนพันธุ์และอาจารย์ชไมพร  สืบสุโท คณะวิทยาการจัดการ ไปราชการเพื่ออบรม เรื่อง goonla Templates ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17 – 2 ต.ค. 2553

รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน ,ดร.ชัยยุทธ์  เลิศภาชิน ,ผศ.กาญจนา  คุมา ,ดร.เครือวัลย์  วงษ์ไพบูลย์ ,ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต ,นางประภา  ไชยมงคล ,
อาจารย์ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ ,อาจารย์อัจฉรา  มะลิวงษ์ ,อาจารย์เนตรดาว  โทธรัตน์ ,อาจารย์ชไมพร  สืบสุโท ,อาจารย์พิมาย  วงค์ทา
คณะวิทยาการจัดการ ไปราชการเพื่อจัดทำการบันทึกความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการ ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7 – 9 ต.ค. 2553

นายณัฐวุฒิ  ปิญญา คณะวิทยาการจัดการ ไปราชการเพื่ออบรม เรื่อง Joomla และ B-commerce  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 25 – 27 ต.ค. 2553

อาจารย์อาทิตย์  วังนัยกูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปราชการเพื่อติดต่อราชการเรื่องค้นคว้าข้อมูลวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 5 – 8 ต.ค. 2553

ผศ.เฉลิมชัย  สุขจิตต์ ,ผศ.อุษณีษ์  เย็นสบาย ,อาจารย์อรพิณ  จารุสิริรังษี ,ผศ.สุวรรณี  จันทร์ตา ,นางณัฐชญา  ขอบรูป ,นายวีรศักดิ์  ของเดิม
และนางพรพิศ  รินดวงดี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯ ณ หน่วยอนุรักษ์ ฯ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม
ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. – 2 ต.ค. 2553

ดร.ดวงใจ  ปีเย่ ,ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ,อาจารย์ชุติมา  คำบุญชู ,นางสาวรังสินี  สิทธหาญ ,นายบุณยิ่ง  พลไตร สถาบันวิจัยและพัฒนา ไปราชการเพื่ออบรม
เรื่องการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนแม่เมาะและ กฟผ.แม่เมาะ ณ บ้านใหม่ฉลอง ,บ้านดง ,บ้านหัวฝาย ,บ้านสวนป่าแม่เมาะตามลำดับ
ระหว่างวันที่ 10 – 13 ต.ค. 2553

ดร.ชัยยุทธ์  เลิศพาชิน ,อาจารย์ศิรญา  จนาศักดิ์ ,อาจารย์กรรณิการ์  สายเทพ และนางสาวโสภาพันธ์  กองแสน และนักศึกษา  ศูนย์นักศึกษานานาชาติ
ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ เรื่องพานักศึกษาไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 10 – 13 ต.ค. 2553

ผศ.วันทนา  สุวรรณอัตถ์ คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่อพานักศึกษาไปปฏิบัติธรรม ณ วัดทุ่งบ่อแป้น จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 8 – 14 ต.ค. 2553

รศ.นันทะ  บุตรน้อย คณะวิทยาการจัดการ ไปราชการเพื่อนำเสนอความก้าวหน้า เรื่องการจัดทำระบบงบประมาณพัสดุการเงิน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ในวันที่ 1 ต.ค. 2553

นายไพฑูรย์  อินต๊ะขัน คณะวิทยาการจัดการ ไปราชการเพื่อนำเสนองานวิจัย ณ Las Vegar U.S.A.ระหว่างวันที่ 16 – 22 ต.ค. 2553

อาจารย์รัชฎาภาณ์  ทองแป้น ,อาจารย์พงศธร  คำใจหนัก ,อาจารย์เสาวรีย์  บุญสา ,อาจารย์ฤทัย  พานิช ,อาจารย์ประภาพร  แสงบุญเรือง และอาจารย์วิเชิด
 ทวีกุล คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยที่บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่
 6 – 7 ต.ค. 2553

อาจารย์ตุลาภรณ์  แสนปรน ,อาจารย์ทัตพิชา  ชลวิสูตร ,อาจารย์นิตยา  มูลปินใจ ,อาจารย์บัญศิกาญจ  ตั้งภากรณ์ ,Mr. Wu Yanan , Mr. Hao Junwei ,
Mr.Ma Shunkui ,Miss Xia Han ,Miss Fang Yi ,นายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปราชการเพื่อทัศนศึกษา ณ ศูนย์ลูกช้าง ,
วัดพระธาตุลำปางหลวง และอินทราเซรามิก ในวันที่ 22 ต.ค. 2553

 ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ และนายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย  ไปราชการเพื่อติดต่อราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ในวันที่ 2 ต.ค. 2553 ณ จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ชุติมา  คำบุญชู และผศ.จำลอง  คำบุญชู คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรโดยใช้เทคนิคและกระบวนการวิจัยของโครงการยุววิจัย ฯ
ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 5 – 6 ต.ค. 2553

นายวีระชัย   รินดวงดี คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ เรื่องทำหนังสือเดินทาง ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 5 ต.ค. 2553

อาจารย์สกล  จิโนสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหรรม ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากร ณ ค่ายลูกเสือ ระหว่างวันที่ 5 – 10 ต.ค. 2553

นายแวอีเลียส  บินโซดาโอะ และนายอติเทพ  วิชาญ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม เรื่องการดูแลทางการแพทย์สำหรับนักกีฬา ในการแข็งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ในวันที่ 29 ต.ค. 2553

นายบรรจง  สมศรี ,นายณัฐวุฒิ  นันต๊ะแขมและนางสาวสุพัทธ์  ขัดผาบ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยราชมงคล
ทั่วประเทศของผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 12 – 13 ต.ค.
2553

ดร.ดวงใจ  ปีเย่ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปราชการเพื่อร่วมงานถนนเด็กเดิน ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 5 – 6 ต.ค. 2553

:) ;) :D ;D >:( :( 8) ??? ::) :P :-X :-\ :-* :'( :'( :-\ :-X :-[ :P ::) ??? 8) :o :( >:( ;D :D ;) :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 09, 2010, 02:11:20 pm โดย pr.lpru »