ผู้เขียน หัวข้อ: คำสังไปราชการ วันที่ 03 ตุลาคม 2553  (อ่าน 3184 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
คำสังไปราชการ วันที่ 03 ตุลาคม 2553
« เมื่อ: ตุลาคม 03, 2010, 01:52:49 pm »
:) ;) :D >:( :( :o ??? ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'(ดร.ดวงใจ  ปีเย่ ,ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล,อาจารย์ชุติมา  คำบุญชู ,นางสาวรังสินิ  สิทธิหาญ ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการอยู่ร่วมระหว่างชุมชนกับ กฟผ.แม่เมาะ ณ หมู่บ้านห้วยเป็ด ในวันที่ 29 ก.ย. 2553

ผศ.ประหยัด  ช่วยงาน ,ผศ.พรสวรรค์  มณีทอง ,อาจารย์ยอดยิ่ง  รักสัตย์ ,อาจารย์อำนาจ  สงวนกลาง ,นางสาวปวีณา  งามประภาสม ,นางสาวพชรวลี  กนิษฐเสน ,นางสาวเสาวรีย์   บุญสา และนายมานพ  ผาดไธสง คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่สำรวจความต้องการการให้บริการวิชาการ ณ เทศบาลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 15 ก.ย. 255.

อาจารย์วริษฐา  ภักดี ,อาจารย์ทิพรัตน์  ติฆะปัญญาและสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล คณะเทคโนโลยีเกษตร ไปราชการเพื่อดูงาน เรื่องศึกษาดูงานในรายวิชาในหน่วยงานภายนอก ณ จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 15 ก.ย. 2553

นางฐิฏิกานต์  สุริยะสาร ,ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน ,นายสุขเกษม  ลางคุลเสน ,นางสาวณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ ,นางสาวสุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา คณะวิทยาการจักการ ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่อง Update มาตรฐานการบัญชีสำหรับนักธุรกิจ ปี 2553 ณ โรงแรมเวียงทอง ในวันที่ 11 ก.ย. 2553

อาจารย์สุจิตรา  ปันดี ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัญฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ในวันที่ 16 ก.ย. 2553

อาจารย์ปราโมทย์  พรหมขันธ์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัญฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนบ้านหลบเหนือ,โรงเรียนบ้านสบพลึงและโรงเรียนบ้านแม่กวัก ในวันที่ 13 ก.ย. 2553

ผศ.เฉลอชัย  สุขจิตต์ ,ผศ.อุษณีษ์  เย็นสบาย ,อาจารย์อรพิณ  จารุสิริรังสี ,ผศ.สุวรรณี  จันทร์ตา ,นางณัฐชญา  ขอบรูป ,นายวีรศักดิ์  ของเดิมและนางพรพิศ  รินดวงดี ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ ณ หน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 3 ก.ย. – 2 ต.ค. 2553

ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัญฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนบ้านปงคอบ,โรงเรียนบ้านป่าเหวและโรงเรียนบ้านปางดะ ในวันที่ 10 ก.ย. 2553

ดร.เปรมปรีดิ์  หมู่วิเศษ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัญฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนแม่มอกวิทยา,โรงเรียนบ้านสะเลี่ยมหวานและโรงเรียนบ้านห้วยแก้ววิทยา ในวันที่ 10 ก.ย. 2553

ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัญฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนบ้านปงคอบ,โรงเรียนบ้านป่าเหวและโรงเรียนบ้านปางดะ ในวันที่ 1 ต.ค. 2553

ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัญฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนบ้านปงคอบ,โรงเรียนบ้านป่าเหวและโรงเรียนบ้านปางดะ ในวันที่ 17 ก.ย. 2553

ดร.ชิงชัย  สุทธะพินทุ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัญฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนพระบาท,โรงเรียนกาศเมฆ ,โรงเรียนวัดหลวง และโรงเรียนอนุบาลเกาะคา ในวันที่ 16 ก.ย. 2553

ดร.ชิงชัย  สุทธะพินทุ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัญฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนพระบาท,โรงเรียนกาศเมฆ ,โรงเรียนวัดหลวง และโรงเรียนอนุบาลเกาะคา ในวันที่ 09 ก.ย. 2553

นายวันเฉลิม  สิทธิกัน ,นายธนพล  คันธชมภู ,นางสาวพิมชนก  ปุกปะนันท์ ,นางสาวอภิญญา  ทิพย์กันเงิน ,นายธีรวัฒน์  หล้าคำ ,นายมงคล  สุภา ,นายอเนก  ไพลสูงส่ง ,นายยุทธนา  ปิงวงศ์ษา ,นายวิทย  เจริญ , นางสาวกนกพร  สิทธิชุม และนายปรีชา  ตาเมืองปลูก คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการเครือข่ายการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ในวันที่ 17 ก.ย. 2553

อาจารย์ถิรนันท์  สอนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ เรื่องทำหนังสือเดินทางราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 13 ก.ย. 2553

อาจารย์พงษ์พร  พันธ์เพ็ง คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนเถินวิทยา,โรงเรียนเถิน จังหวัดลำปาง ในวันที่ 13 ก.ย. 2553

ดร.วัชรี  เหล่มตระกุล ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัญฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา ,กศน. อำเภอแจ้ห่ม ,โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยาและเรียนบ้านแม่พริก ในวันที่ 07 ต.ค. 2553

ดร.วัชรี  เหล่มตระกุล ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัญฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา ,กศน. อำเภอแจ้ห่ม ,โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยาและเรียนบ้านแม่พริก ในวันที่ 30 ต.ค. 2553

ดร.วัชรี  เหล่มตระกุล ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัญฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา ,กศน. อำเภอแจ้ห่ม ,โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยาและเรียนบ้านแม่พริก ระหว่างวันที่ 23 – 24 ก.ย. 2553

อาจารย์เอกสิทธิ์  ไชยปิน อบรมสัมมนา เรื่องปรัชญาการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 12 -15 ต.ค. 2553

ผศ.ดร.วิลาศ  พุ่มพิมล คณะวิทยาศาสตร์ อบรมเรื่องพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ณ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 29 ก.ย. 2553

นางธิติมา  คุณยศยิ่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปราชการเพื่อติดต่อราชการเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 27 ก.ย. 2553

ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมกลุ่มเสวนา Quality Assurance Forum  ครั้งที่ 8/2553 ในวันที่ 14 ต.ค. 2553

อาจารย์นิตยา  มูลปินใจ ไปราชการเพื่อพบผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องติดตามผลการวิพากษ์หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 27 ก.ย. 2553

อาจารย์เสาวรีย์  บุญสา ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รปศ. ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 28 – 29 ก.ย. 2553

อาจารย์อำนาจ  กัลยา และอาจารย์กิตติคุณ  เกริงกำจรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ไปดูงานเพื่อพานักศึกษาดูงานตามเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 27 – 1 ก.ย. 2553

อาจารย์กนกอร  ศิริฐิติ คณะวิทยาการจักการ ไปราชการเพื่อพานักศึกษาดูงานตามเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2553

อาจารย์ปราโมทย์  พรหมขันธ์ คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย เรื่องศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่มีต่อการฝึก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 , โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาและโรงเรียนบ้านห้วยต้ม ระหว่างวันที่ 27 – 29 ก.ย. 2553

อาจารย์อำนาจ  กัลลยา คณะวิทยาการจัดการ ไปราชการเพื่อจัดนิทรรศการท่องเที่ยวรอบวัดพม่า -ไทยในนครลำปาง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 4 – 8 ต.ค. 2553


:'( :-* :-\ :-X :-[ :P ::) ??? 8) :o :( >:( ;D :D ;) :) :'( :-* :-\ :-X :-[ :P ::) ??? 8) :o :( >:( ;D :D ;) :)   
 

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 03, 2010, 01:54:45 pm โดย pr.lpru »