ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการ วันที่ 02 ตุลาคม 2553  (อ่าน 3415 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
คำสั่งไปราชการ วันที่ 02 ตุลาคม 2553
« เมื่อ: ตุลาคม 03, 2010, 01:42:14 pm »
 :) ;) :D ;D
อาจารย์วิไลลักษณ์  จั่นวงษ์ ไปราชการเพื่อประสานงานกับเครือข่ายวิจัยการพัฒนาสมรรถนะการอ่าน ณ อำเภอสบปราบ อำเภอแม่เมาะ อำเภอแจ้ห่ม ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 29 ก.ย. 2553

นายสุทธพงษ์  ขวดแก้ว ,นายภูวดล  เชื้อผู้ดี ,นางนิภาภรณ์ ไชยแก้วโห้ ,นางสาวกรรณิกา  พิมพ์สิงห์ ,นางสาวกมลชนก  ศรีแปงวงศ์ ,นางสาวรัชนก  หอมแก่นจันทร์ และนายมานพ  ผาดไธสง คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเรื่องความปลอดภัยและการประหยัดในห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 7 ต.ค. 2553

ดร.รวิภา  ยงประยูร ,ดร.ธานินทร์  คูพูลทรัพย์ ,นางสาวกาญจนาวดี  คงสวัสดิ์ ,นางสาวอัมพิรา  ไร่นากิจ ,นายฐานันดร  อุดม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปราชการเพื่อติดต่อราชการขอลงพื้นที่เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบทำความเย็นด้วยพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ (Solar Cooling) ระหว่างวันที่ 4 ต.ค. – 8 ต.ค. 2553

อาจารย์อดุลย์  ทรายตัน  ติดต่อราชการเรื่องค้นคว้าเอกสารงานวิจัย ณ หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 1 ต.ค. 2553

ดร.หฤทัย  ไทยสุชาติ ,อาจารย์สุขี  สุขดี ,ดร.ชัดนารี  มีสุขโข และนายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ณ อุทยานแจ้ซ้อน ในวันที่ 11 ต.ค. 2553

ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ และ นายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงความก้าวหน้าในการพัฒนาโปรแกรมระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ ในวันที่1 ต.ค. 2553

ผศ.วิพัฒน์  หมั่นการ ไปราชการเพื่อด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ขอเชิญประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินข้าราชการครูให้เลื่อนเป็นวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 5 ต.ค. 2553

ผศ.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไลไปราชการเพื่อเข้าร่วมงานเปิดตัวศูนย์ภาคีเครือข่ายวิจัยล้านนาของ วช .  ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 11 ต.ค. 2553

อาจารย์ศิริพรรณ  กาจกำแหง ,อาจารย์ชมาพันธุ์  ณ เชียงใหม่ และอาจารย์อุดมรัตน์  มโนสร้อย คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อไปร่วมพิธีงานฌาปกิจศพของนักศึกษาเอกภาอังกฤษชั้นปีที่ 3  จังหวัดแม่ห้องสอน ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. – 29 ก.ย. 2553

อาจารย์ปริตต์  สายสี ,อาจารย์อำนาจ  สงวนกลาง ,อาจารย์วิเชิด  ทวีกุล ,อาจารย์รัชฎาภรณ์  ทองแป้น ,นายปฐม  บุญญารักษ์ และนายมานพ  ผาดไธสง คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาและขนของจากโรงเรียนตำรวจ ตชด. ณ โรงเรียน ตชด.อาโอยามาและโรงเรียน ตชด.ทุติยะโทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 ต.ค.  – 5 ต.ค. 2553

อาจารย์ปริตต์  สายสี  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู ณ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. – 28 ก.ย. 2553

อาจารย์จาตุรนต์  วรรณนวล ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รปศ. ณ อำเภอแม่ทะ,อำเภอแม่เมาะ,อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในวันที่ 28 ก.ย. 2553

อาจารย์ณรงค์  คชภักดี ,อาจารย์พูนฉวี  สมบัติศิริ ,ดร.ชัดนารี  มัสุขโข และนายอนุดิษฐ  ปลอกปลูก  คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ในวันที่ 7 ต.ค. 2553

นายศาสตรา  ลาดปะละ และนายอภิรักษ์  ชัยเสนา คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการ ณ โรงเรียนบ้านทรายมูลและโรงเรียนประชารัฐธรรมคูณ ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. – 1 ต.ค.
 2553

อาจารย์ฐิติมา  โรจน์ไพฑูรย์   คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่อติดต่อราชการรับชุดปฏิบัติธรรม 100 ชุด ณ จังหัดลำพูน ในวันที่ 1 ต.ค. 2553

อาจารย์วิศท์  เศรษฐกร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. – 30 ก.ย. 2553

อาจารย์ปิยะ   วัตถพาณิชย์ , อาจารย์สมฤทธิ์  จันขันธ์ ,ผศ.กนกรัชต์  เก่าศิริ ,ผศ.สมชาย  เยี่ยงพฤกษาวัลย์ ,ผศ.ประพันธ์  ปัญญาบาล ,อาจารย์ภานุวัฒน์  ชัยชนะ ,
อาจารย์ปกรณ์  สันตกิจ ,อาจารย์ณัฐวุติ  ปัญญา ,อาจารย์สุขเกษม  ลางคุลเสน ,อาจารย์อุดมรัตน์  มพโนสร้อย ,อาจารย์ศสาตรา  ลาดปะละ ,นางกิ่งดาว  ปัดเปา 
นางสาวอนัญญา  อินต๊ะขัน ,นางสาวสุปราณี  สีตาบุตร ,นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้ ,แล้ว ไปราชการเพื่อจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่  10/2553
ณ จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 14 ต.ค. – 15 ต.ค. 2553

ดร.ชัยยุทธ  เลิศพาชิน คณะวิทยาการจัดการไปราชการเพื่อเข้าร่วมสัมมนา เรื่องการตรวจสอบประเมินการจัดการความรู้ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ลเลอคองคอร์ด กรุงเพทฯ ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. – 1 ต.ค. 2553

ดร.พิมพร  ไชยตา ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู ณ กศน. ห้างฉัตร,โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา ในวันที่ 27 ก.ย. 2553

อาจารย์ปราโมทย์  พรหมขันธ์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนบ้านหลบเหนือ ,บ้านสบพลึง ,บ้านแม่กวัก
ในวันที่ 28 ก.ย. 2553

คณะบดีคณะครุศาสตร์นายสมาน  ฟูแสง ไปราชการเพื่อติดต่อประสาดงานกับคุรุสถา เรื่องวิทยากรสัมมนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ สำนักเลขานุการคุรุสภา
กรุงเพทฯ ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 29 ก.ย. 2553

ดร.พิมพร  ไชยตา ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนสมฤทัยวิทยา และโรงเรียนวิสิฐวิทยา ในวันที่ 30 ก.ย. 2553

อาจารย์ปราโมทย์  พรหมขันธ์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนสลก, โรงเรียนบ้านนาใหม่ และโรงเรียนบ้านแม่แปลง ในวันที่ 27 ก.ย. 2553

ดร.เปรมปรีดิ์  หมู่วิเศษ คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อสัมมนา เรื่องประชุมโครงการนำร่องประเมินศักยภาพผลงานวิจัย ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นเชียงใหม่ ในวันที่ 23 ก.ย. 2553

อาจารย์สุดใจ  บุตรอากาศและอาจารย์อุดม  พรมแก้วงาม ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา และ กศน. เมืองปาน ในวันที่ 7 ต.ค. 2553

อาจารย์สุดใจ  บุตรอากาศและอาจารย์อุดม  พรมแก้วงาม ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา และ กศน. เมืองปาน ในวันที่ 7 ต.ค. 2553

อาจารย์สุดใจ  บุตรอากาศและอาจารย์อุดม  พรมแก้วงาม ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา และ กศน. เมืองปาน ในวันที่ 24 ก.ย. 2553

ดร.พิมพร  ไชยตา ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนทุ่งขามวิทยา และโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง ในวันที่ 29 ก.ย. 2553

นางฐิฏิกานต์  สุริยะสาร ,ผศ.กาญจนา  คูมา ,ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน ,นางสาวสุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจน์,นางสาวสุพรรณี  คำวาส และนายสงวน หมื่นคำแสนคณะวิทยาการจัดการ
ไปราชการเพื่ออบรม เรื่องก้าวไปด้วยกันกับการบัญชี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 14 ต.ค. -17 ต.ค. 2553

นายบุญหลง  ผั้นคำอ้าย ไปราชการเพื่อ ไปรับส่ง – รับผู้บริหาร ณ สนามบินเชียงใหม่ ในวันที่ 29 ก.ย. 2553

ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อประชุมครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ณ ห้อง ED 22 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกำหนดวันประชุมพิจารณาผลการประเมินในวันอังคารที่ 28 ก.ย. 2553

นายประดิษฐ  สรรพช่าง ไปราชการเพื่อเข้าร่วมงานวันรำลึกกรมการฝึกหัดครูประจำปี พ.ศ. 2553 ในวันที่ 29 ก.ย. 2553 ณ ห้องประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จังหวัดกรุงเทพฯ

ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ และนายบุญหลง  ฟั่นคำอ้าย ไปราชการเพื่อติดต่อราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ในวันที่ 27 ก.ย. 2553

ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพไปราชการเพื่อประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎครั้งที่ 7 (85)/2553 ในวันที่ 29 ก.ย. 2553

นายวิชัย  ไชยรักษ์ ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น ณ กรมการส่งเสริมท้องถิ่น กรุงเพท ฯในวันที่ 28 ก.ย. 2553

อาจารย์ชุติมา  คำบุญชู ไปราชการเพื่อร่วมงานวันรำลึกกรมการฝึกหัดครูประจำปี พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 และประชุมระดมความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 1 ต.ค. 2553[/size][/center]
 :P :-[ :-X :-\ :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 03, 2010, 01:58:51 pm โดย pr.lpru »