ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการวันที่ 26 ก.ย. 2553  (อ่าน 3143 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
คำสั่งไปราชการวันที่ 26 ก.ย. 2553
« เมื่อ: กันยายน 26, 2010, 11:53:34 am »
 :) :) :)
นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก และนายบุญยิ่ง  พลไตย ไปราชการเพื่อไปรับส่งผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 24 ก.ย. 53 ณ สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

อาจารย์ปริตต์  สายสี พร้อมคณะ ไปราชการเพื่ออบรม เรื่องสนับสนุนงานกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้อง ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. – 30 ก.ย. 53

นางกิ่งดาว  ปัดเปา และนายมานพ  ผาดไธสง ไปราชการเพื่อไปรับนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อมาประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2553 ในวันที่ 24 ก.ย. 2553 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

นางกิ่งดาว  ปัดเปา และนายมานพ  ผาดไธสง ไปราชการเพื่อไปส่งนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อ ในวันที่ 25 ก.ย. 2553 ณ สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.เล็ก  แสงมีอนุภาพ และนายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย ไปราชการเพื่อร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ มารดาของรศ.ดร.สมเจตน์  ภูศรี ในวันที่ 25 ก.ย. 53 ณ ฌาปนสถานวัดวังตระกู จังหวัดนครปฐม

นางกิ่งดาว  ปัดเปา และนายปรีชา  ตาเมืองปลูก ไปราชการเพื่อไปรับ - ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อมาประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 24 ก.ย. 2553 ณ สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์วิรัช  ไชยรักษ์ ,ผศ.สมชัย  โกศล ,ผศ.มณฑา  เขียวสะอาด ,อาจารย์จิตรลดา  วัฒนาพรรณกิตติ ,อาจารย์ จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์ , นางทัศนีย์  หนอแก้ว และนายปรีชาตาเมืองปลูก ไปราชการเพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมมัณฑเลย์สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.วันทนา  สุวรรณอัตถ์ ,อาจารย์รัชนี  ดะระราช ,อาจารย์อัญลักษณ์  งามขำ ,อาจารย์มนัสชนก  คนเฉลียง ,อาจารย์พิฐชญาณ์  กิ่งก้า ,อาจารย์คมคาย  ไพฑูรย์ ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนาเรื่องกาอบรมฝึกปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 53 – 19 ต.ค. 53

ผศ.จักรกฤษณ์  สำราญใจ ,ผศ.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไลและผศ.รัชต์ธานี  ชัชวาลย์ปรีชา คณะครุศาสตร์ไปราชการเพื่อร่วมโครงการศึกษาดูงาน เรื่องเพิ่มศักยภาพกรรมการบริหารศูนย์เครื่อข่าย สมศ. ณ โรงเรียนสัตยไสย  จังหวัดลพบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. 53 – 4 ต.ค. 53

 ผศ.รัชต์ธานี  ชัชวาลย์ปรีชา คณะครุศาสตร์ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม เรื่องการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประขุมโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันที่ 24 ก.ย. 53

นางสาวโสภาพันธ์  กองแสน ,Miss Cui    Bing, Miss Zhang    Aizhen, Miss Li    Zhang และนายบุญยิ่ง พลไตร ศูนย์นักศึกษานานาชาติไปราชการเพื่อติดต่อราชการร่วมงาน กงสุลจีน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17 ก.ย. 2553อาจารย์เอกสิทธิ์  ไชยมีน คณะวิทยาศาสตร์ ไปราชการเพื่อติดต่อราชการทำกิจกรรมวิจัยภาคสนาม ตำบลน้ำหมัน ณ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 27 – 30 ก.ย. 53 และ 6,8,11 ต.ค. 53

อาจารย์เสาวรีย์  บุญสา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รปศ  ณ อำเภอเมืองปาน ,อำเภอแจ้ห่ม ,อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 17 ก.ย. 53

ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล,ดร.ดวงใจ  ปีเย่,ดร.ปองปรารถน์  สุนทรเภสัช,อาจารย์ชุติมา  คำบุญชู,นายจตุพร  จันทรมา,นางกัลยา  เขื่อนแก้ว,นายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล สถาบันวิจัยและพัฒนา ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องการประเมินผลคุ้มค่าและประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ณ มหาวิทยาภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ในวันที่ 17 ก.ย. 53

ผศ.มณฑา  เขียวสอาด ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่ ในวันที่ 10 ก.ย. 2553

 ผศ.มณฑา  เขียวสอาด ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่ ในวันที่ 24 ก.ย. 2553

อาจารย์ปราโมทย์  พรหมขันธ์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนสลก,โรงเรียนบ้านนาใหม่,โรงเรียนบ้านแม่แปง ในวันที่ 14 ก.ย. 2553

อาจารย์ปริตต์  สายสี คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนฯ อำเภอแม่ริน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 14 ก.ย. 53

 :-\ :-\ :-\