ผู้เขียน หัวข้อ: รอบรั้วกาซะลอง ....ใน ม.ราชภัฏลำปาง มีบุคลากรท่านใดไปราชการเดือน สค.กย.นี้บ้าง  (อ่าน 2994 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป

  รอบรั้วกาซะลอง ....ใน ม.ราชภัฏลำปาง  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มร.ลป. มีใครไปราชการบ้าง ในช่วงเดือน สค.- กย.นี้

นายบุญหลง  ฝั้นคำ  พขร.  ฝ่ายยานพาหนะ  ไปราชการเพื่อ รับ – ส่ง ผู้บริหาร ใน วันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย.  2553  ณ สนามบินเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ :-X :-X :-X

อ.ต้องตา  จรูญศรีวัฒนา   ผอ.กองบริการการศึกษา   และนายบุญยิ่ง  พลไตร  ไปราชการเพื่อไปดำเนินการสอนนักศึกษาโครงการ  อปท. ลำพูน ในวันที่ 4 ก.ย. 2553 ณ จังหวัดลำพูน ??? ??? ???

ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์   รองฯฝ่ายวางแผนฯ   ไปราชการเพื่อประชุมกลุ่มเสวนา Quality Assurance Forum ครั้งที่ 7/2553 ในวันที่ 9 ก.ย. 2553 ณ  อาคารจามจุรี  3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

นางสาวพรชนก  ใจลออ  ฝ่ายการเงิน  ไปราชการเพื่อประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในวันที่ 8 ก.ย. 2553 ณ โรงแรมเอเชีย จังหวัดกรุงเทพฯ  >:( >:( >:(

อาจารย์ชุติมา  คำบุญชู  คณะครุศาสตร์  ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรอบรมครูใน สพท. เขต 3 ลำปาง การบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอนแบบโครงการสำหรับนักเขียน  ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  ในวันที่ 30 ส.ค. 2553  8) 8) :(

ดร.ปัญญา  พลรักษ์   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไปราชการเพื่อ อบรมสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.  – 1 ก.ย. 2553  :o :o :o

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  สำราญใจ  คณะครุฯ  ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากร เรื่องการพัฒนาแบบทดสอบ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  ในวันที่ 29 ส.ค. 2553  8) 8) 8)

 อาจารย์วิศท์  เศรษฐกร   คณะครุฯ ไ ปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ตำรวจภูธรและสำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 3 ก.ย. 2553  8) 8) 8)

ผศ.บุปผา  สมมะโน  คณะครุศาสตร์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ในวันที่ 3 ก.ย. 2553 :( :( ???

ผศ.ศิรินารถ  วัฒนกุล   คณะครุศาสตร์  ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในวันที่3 ก.ย. 2553 ณ โรงแรมธารินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ :o :o ???

นางสมพร  วันวิศิษฐ์ชัย ฝ่ายพัสดุ   กองกลาง  สนอ. ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 18 ก.ย. 2553  ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้นที่1 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ ;) ;) ;D

ผศ.บุปผา  สมมะโน ,อาจารย์อรทัย  เลาอลงกรณ์ ,อาจารย์สมชาย  เมืองมูล  คณะครุศาสตร์  ไปราชการเพื่อดำเนินงานตามโครงการยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง จัดตั้งศูนย์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา โดยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางเป็นหน่วยบริการจัดการดำเนินการอบรม ในจังหวัดพะเยา ลำพูน และลำปาง  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 ส.ค. – 2 ก.ย. 2553

 ;D ;D ;D