ผู้เขียน หัวข้อ: รอบรั้ว มร.ลป.มีใครไปราชการที่ไหนบ้าง ช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 53  (อ่าน 3108 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป
ดร.เปรมปรีดิ์  หมู่วิเศษ  คณะครุศาสตร์  ไปราชการเพื่อสัมมนา เรื่องประชุมโครงการนำร่องประเมินศักยภาพผลงานวิจัย  ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ ในวันที่ 19 ส.ค. 2553  :D :D :D :D

อาจารย์สุจิตรา  ปันดี  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ  ในวันที่ 31 ส.คง 2553  ;D ;D ;D ;D

อาจารย์อำนาจ  กัลยา   คณะมนุษยศาสตร์  ฯ ไปราชการเพื่อจัดนิทรรศการของโครงการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระหว่างวันที่19 – 20 และ23 ส.ค. 2553  ;D ;D ;D ;D ;D

ผศ.อาภรณ์  เกษศิระ  คณะครุศาสตร์   ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนส่วนบุญโยงอุปถัมป์ และโรงเรียนเลาหจิต ในวันที่ 18 ส.ค. 2553 ;D ;D ;D ;D

นางบุษราคัม  อินทสุก   คณะมนุษย์ฯ  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ในวันที่ 25 ส.คง 2553  ;D ;D ;D ;D

นางนิโลบล  ฟั่นคำอ้าย  คณะวิทยาการจัดการ  และนายปฐม  บุญรักษ์ ไปราชการเพื่อรับวิทยากร  ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20 ส.คง 2553  ;D ;D ;D ;D

ผศ.อาภรณ์  เกษศิระ คณะครุศาสตร์   ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนศรีสุพรรณ และโรงเรียนริมปิง ในวันที่ 23 ส.ค. 2553  ;D ;D ;D

อาจารย์ศิริพรรณ  กาจกำแหง และนายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา48 และโรงเรียนป่าซาง ในวันที่ 20 ส.ค. 2553  ;D ;D ;D

ร.ศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน  คณะวิทยาการจัดการ ไปราชการเพื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 23 – 24 ส.ค. 2553  ;D ;D ;D

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  สำราญใจ   คณะครุศาสตร์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนแม่สุก ,โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีและโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ในวันที่ 18 ส.ค. 2553 :D :D :D

อาจารย์ประนอม  วงศ์หมื่นรัตน์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 22 -23 ส.ค. 2553  ;D ;D ;D

 อาจารย์ประนอม  วงศ์หมื่นรัตน์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 25 ส.ค. 2553 :-* :-* :-* :-*

อาจารย์อำนาจ  กัลยา ไปราชการเพื่อจัดนิทรรศการของโครงการวิจัย ณ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 – 3 และวันที่ 6 ส.ค. 2553 ::) ::) ::)

อาจารย์วิยดา  เหล่มตระกูล ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากร เรื่องกระบวนการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ  ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 23 – 24 ส.ค. 2553 :o :o :o

ดร.อาทิตย์  นันทกว้าง ,อาจารย์สุภาวดี  น้อยน้ำใส ,นายอนุชา  ปาสี และนายบุญยิ่ง  พลไตร ไปราชการเพื่อติดต่อราชการเรื่องค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและดาราศาสตร์  ณ โรงเรียนแม่ทะพัฒนาศึกษา  ระหว่างวันที่ 27 - 28 ส.ค. 2553  ;D ;D ;D

อาจารย์ศิริพรรณ  กาจกำแหง และนายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล  คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม และโรงเรียนบ้านวังพร้าว ในวันที่ 19 ส.ค. 2553  :o :o :o

อาจารย์เยาวเรศ  ชูศิริ ,อาจารย์สุขี  สุขดี ,อาจารย์จีราภรณ์  พรหมอนันต์  คณะวิทยาศาสตร์ และนายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ เรื่องศึกษาดูงาน ปูนซีเม็นต์ไทย ณ อำเภอ จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 31 ส.ค. 2553 ;D ;D ;D

อาจารย์พงศ์ฐิติ  พัสอ๋อง ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนแม่แป้นวิทยา ในวันที่วันที่ 25 ส.ค. 2553  >:( >:( >:(

ดร.เปรมปรีดิ์  หมู่วิเศษ    คณะครุศาสตร์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ,โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน และวิทยาลัยการอาชีพเถิน ในวันที่วันที่ 20 ส.ค. 2553  ;D ;D ;D


ผศ.จำลอง  คำบุญชู   คณะมนุษยศาสตร์  ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนปี 2554  ;D ;D ;D

นายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย ไปราชการเพื่อรับ – ส่ง ผู้บริหาร ในวันที่ 25 – 28 ส.ค. 2553 ณ สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  >:( >:( >:(

นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก  ไปราชการเพื่อ รับ – ส่ง พระนิสิต ในวันที่ 27 ส.ค. 2553   ณ   ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสวนแสงประทีป อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 8) 8) 8)

ผศ.สมชัย  โกศล ,ผอ.ปรีชา  ไชยโย ,นายเกรียงเดช  แก้วบุญปัน และนายมานพ  ผาดไธสง  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินงานทางปกครองในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ในวันที่ 8 ก.ย. 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย :o :o :o

ผศ.สมชัย  โกศล และผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในวันที่ 26 – 27 ส.ค. 2553 ;D ;D ;D

รศ.จำเนียร  นันทดิลก  คณะวิทยาศาสตร์   ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางคณิตศาสตร์ The Second Asian Conference on Nonlinear Analysis and Optimization (NAO-Asia 2010) ในวันที่ 9 – 12 ก.ย. 2553  ณ จังหวัดภูเก็ต ;D ;D ;D

ผศ.วิพัฒน์  หมั่นการ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” ในวันที่ 26 ส.ค. 2553 ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  >:( >:( >:(

 ศาสตราจารย์ไพบูลย์  วิวัฒน์วงศ์วนา ,ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ ,รศ.จำเนียร  นันทดิลก ,
นายประเสริฐ  ตันสกุลและผอ.ปรีชา  ไชยโย ไปราชการเพื่อติดต่อราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เพื่อไปชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2547 กรณี ที่ไม่มีอธิการบดีเนื่องจากผู้รักษาราการแทนอธิการบดีที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งดำรงตำแหน่งมาครบ 180วันแล้ว ในวันที่ 23 ส.ค. 2553  ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา จังหวัดกรุงเทพฯ  :D :D :D

ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง ,ผศ.ดร.ชิงชัย  สุทธะพินทุ ,อาจารย์เปรมปรีด์  หมู่วิเศษ ,อาจารย์ธนิก  คุณเมธีกุล
อาจารย์พิมพร  ไชยตา ,ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  สำราญใจ ,อาจารย์วิยดา  เหล่มตระกูล ,อาจารย์ปริตต์  สายสี
อาจารย์เกษตร  วงศ์อุปราช ไปราชการเพื่อร่วมมือกับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามโครงการยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งจัดตั้งศูนย์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา โดยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางเป็นหน่วยบริการจัดการดำเนินการอบรม ในจังหวัดพะเยา ลำพูน และลำปาง  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 20 ส.ค. - 2ก.ย. 2553  ;D ;D ;D

นางพรรณวิภา  บุญมา  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 18 ก.ย. 2553  ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้นที่ 1 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพ  >:( >:( >:(

นางสาวลัดดา  กาจารี ,นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย และนายสุรันดร์  ช้างน้อย ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการทำระบบสารสนเทศพนักงานราชการ  ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 26 – 28 ส.ค. 2553 :o :o :o

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ ,ผศ.วิพัฒน์  หมั่นการ ,ผศ.สุวรรณี  จันทร์ตา ,รศ.ชุติมา  เวทการ ,
นางสาวณัฐนพิน  ขันนาแลและนายบุญยิ่ง  พลไตร ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30ส.คง 2553 :P :P :P :P

ดร.ดวงใจ  ปีเย่    คณะมนุษยศาสตร์  ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องสรุปประเด็นโจทย์และโครงงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม  ณ ห้องประชุม M2 เหมืองแม่เมาะ ในวันที่ 26 ส.ค. 2553 :-* :-* :-*

ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ,ผศ.ดร.อิสรารัตน์  บุญช่วย ,ผศ.ดร.นคร  ขาวพนัด ,ผศ.ดร.กิติกร  จะหา ,
ผศ.ดร.ธวัชชัย  ราชคม ,ผศ.ดร.ปัณณธร  สมสรวย ,อาจารย์นันทิยา  สมสรวย และนายปรีชา  ตาเมืองปลูก ไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 ณ เซ็ลทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25 – 31 ส.ค. 2553  8) 8) 8)

ว่าที่ รต.ปฐมพงศ์  พรมมาบุญ ,อาจารย์เอกรัฐ  อินต๊ะวงศา , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้ ,นายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมงาน “Honda Econo ครั้งที่ 12”   ณ  กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่ 26 – 30 ส.ค. 2553  :( :( :( :(                              :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D