Computer Center Board > สายตรง-ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป.เรียกคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายจากภายนอก

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:

ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอแจ้งให้คณาจารย์และบุคลากรที่ใช้บริการยืมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (3G AirCard)   ในขณะนี้   เนื่องด้วยใกล้ระยะเวลาสิ้นงบประมาณและสิ้นสุดสัญญาการเช่าอุปกรณ์กับทางบริษัทที่ให้บริการ โดยตามเงื่อนไข ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะต้องส่งคืนอุปกรณ์ทั้งหมดให้กับทางบริษัทผู้ให้บริการ  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการดำเนินการ   ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ขอแจ้งให้ทุกท่านที่ยังอยู่ในระหว่างการยืมอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดส่งคืน หรือที่ถึงกำหนดและพ้นกำหนดแล้ว  โปรดดำเนินการส่งคืนอุปกรณ์นับแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมรับเงินประกันอุปกรณ์คืน  โดยขอให้ส่งคืนภายในวันที่  19  กันยายน  2557 นี้   หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ มีความจำเป็นที่จะต้องยึดเงินประกันของท่านเพื่อนำคืนทดแทนให้แก่บริษัทผู้ให้บริการต่อไป

            จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version