ผู้เขียน หัวข้อ: มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรับสมัครเลือกบุคคล  (อ่าน 3247 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
        :)มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรับสมัครเลือกบุคคล :)เพื่อจ้างเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาและผู้มี
ประสบการณ์ ปฏิบัติการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำนวน ๑ อัตรา
ผู้ที่จะได้รับการจ้างจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑.๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
๑.๒. เป็นผู้มีสุขสภาพแข็งแรงสมบูรณ์  ผ่านการตรวจสุขภาพโดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน ๖ เดือน ก่อนถึงวันสมัคร
๑.๓ .มีผลงานวิจัยที่มิใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง หรือมีบทความวิชาการหรือมีบทความวิจัยได้รับ
       การตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนดไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง ในช่วงเวลา ๓ ปี ก่อนถึงวันทำสัญญาจ้าง
       ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ สอบถามรายละเอียดที่ 054-237399 ต่อ 3825