ผู้เขียน หัวข้อ: อาจารย์ เจ้าหน้าที มร.ลป. ไปราชการ อบรมสัมมนา ที่ไหนกันบ้างช่วง ก.ค. - ส.ค.นี้  (อ่าน 2968 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป
ชุดที่1 วันที่01/08/2553

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ม.ราชภัฏลำปาง  ไปราชการ ช่วงเดือนกรกฏาคม  -  สิงหาคม – กันยายน  2553
           ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

อาจารย์พจน์ปรีชา  คำมี  คณะครุศาสตร์    ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม และโรงเรียนไหล่หินวิทยา ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. 2553 – 23 ก.ค. 2553  ;D ;D

อาจารย์สุจิตรา  ปันดี   คณะครุศาสตร์   ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนบ้านนาดู่ และโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี อำเภอแม่ทะ ระหว่างวันที่ 22 ก.ค. 2553 – 22 ก.ค. 2553  :D :D :D :D

อาจารย์ฤทัย  พานิช   คณะวิทยาการจัดการ    ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จังหวัดสมุทรปราการ   ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. 2553 – 30 ก.ค. 2553  ;D ;D ;D ;D :(

อาจารย์เนตรดาว  โทธรัตน์ ,อาจารย์พิทูร  กาญจนพันธ์ ,อาจารย์ชไมพร  สืบสุโท และอาจารย์พิมาย  วงศ์ทา
คณะวิทยาการจัดการ    ไปราชการเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำเว็บไซต์ด้วย Joomla รุ่นที่7  ณ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม  ซอฟแวร์แห่งชาติ(องค์กรมหาชน) ในวันที่ 19 ก.ค. 53 – 20 ก.ค. 53 ;D ;D ;D

อาจารย์สุดจินดา  ปานคำ  คณะวิทยาการจัดการ / ประธานสาขานิเทศศาสตร์  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (การวาดเพื่อการสื่อสาร) ณ อำเภอเมือง   จังหวัดลำปาง ในวันที่ 18 ก.ค. 53  :o :o ;D ;D ;D

อาจารย์ประสิทธิ์  เพ็ชรแสนงาม  คณะวิทยาการจัดการ    ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ 
จังหวัดอุตรดิตถ์   บริษัททีโอที จำกัด ในวันที่ 16 ส.ค. 53 และ 23 ส.ค. 53

นายบรรจง  สมศรี   ผอ.กองพัฒนานักศึกษา   สำนักงานอธิการบดี   ไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการ “การบริการความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาล”    ณ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 28 ก.ค. 53 – 30 ก.ค. 53  ;D ;D :( :(

นางอิสสริยภรณ์  วานิชพิพัฒน์ , นายบุญยิ่ง  พลไตร และนางวิมลรัตน์  หน่องาม   ไปราชการเพื่อเข้าร่วม
อบรมโครงการค่ายอุ่นไอรักสานสัมพันธ์ ณ กรมรบพิเศษที่5 ค่ายขุเฌร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. 53 – 25 ก.ค. 53  ;) ;) ;) ;) ;) ;D ;D ;D ;D

ผศ.รัชต์ธานี  ชัชวาลปรีชา   คณะครุศาสตร์    ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนอนุบาล ห้างฉัตร และโรงเรียนบ้านนาหลัก ระหว่างวันที่ 22 ก.ค. 53 – 22 ก.ค. 53  >:( ;D ;D ;D :-X


อาจารย์พจน์ปรีชา  คำมี   คณะครุศาสตร์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนศึกษาคนตาบอด โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์ และโรงเรียนวัดนาแก้ว ระหว่างวันที่ 19 ก.ค. 2553 – 19 ก.ค. 2553  :D :D :D

 ผศ.มณฑา  เขียวสะอาด   คณะครุศาสตร์    ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16 ก.ค. 2553 –  16 ก.ค. 2553  ??? ??? ??? ??? ;D ;D ;D ;D

  ;D ;D ;D ;Dดร.เปรมปรีดิ์  หมู่วิเศษ   คณะครุศาสตร์   ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนบ้านสะพานหิน และโรงเรียนบ้านกุ่มเพิ้งใต้ ระหว่างวันที่ 14 ก.ค. 2553 – 14 ก.ค. 2553  ;D ;D ;D ;D

ดร.ชิงชัย  สุทธะพินทุ  คณะครุศาสตร์   ไปราชการเพื่อสัมมนา เรื่องประชุมสัมมนาทางวิชาการ  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 28 ก.ค. 53 – 31 ก.ค. 53  ;D ;D ;D ;D ;D

  ผศ.สุรชัย  โค้วตระกูล และอาจารย์พิชชา  ถนอมเสียง   คณะครุศาสตร์   ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา  ระหว่างวันที่ 16 ก.ค. 2553 – 16 ก.ค. 2553  ;D ;D ;D ;D

รศ.ไพทูรย์  เวทการ   คณะครุศาสตร์   ไปราชการเพื่อประเมินคุณภาพ กศ. เรื่องประเมินภายใน  ณ จังหวัดลำปาง
ระหว่างวันที่ 19 ก.ค. 2553 –  20 ก.ค. 2553  ;D ;D ;D ;D ;D

อาจารย์ ดร. ดวงใจ  ปีเย่  คณะมนุษย์ฯ  / สาขา รปศ./รอง  ผอ.สถาบันวิจัยฯ   เข้าร่วมอบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง    จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 19 ก.ค. 2553   ;D ;D ;D

อาจารย์เกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์   คณะครุศาสตร์   ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ วิทยาลัยและการจัดการ กฟผ. อำเภอแม่เมาะ  ระหว่างวันที่ 21 ก.ค. 2553 – 21 ก.ค. 2553  ;D ;D ;D ;D

อาจารย์ ดร. ถิรนันท์ สอนแก้ว   คณะวิทยาศาสตร์   ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์,การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  ณ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 19 ก.ค. 2553 – 24 ก.ค. 2553  ;D ;D ;D ;D ;D ;D

อาจารย์ประสิทธิ์  เพ็ชรแสนงาม   คณะวิทยาการจัดการ   ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ บริษัททีโอที จำกัด ในวันที่ 30 ส.ค. 53 และ 30 ส.ค. 53  ;D ;D ;D ;D ;D

อาจารย์ ดร. จิตรา  ลาวัลย์ชัยกุล ,นางสาวสุพรรณ  คำวงค์ และนางสาวฎิฎิกานต์  สุริยสาร  คณะวิทยาการจัดการ  ไปราชการเพื่ออบรมการจัดทำบัญชีของกลุ่มสหกรณ์การเกษตร ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในวันที่ 2 ส.ค. 53  ;D ;D ;D ;D ;D

ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต  คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชานิเทศศาสตร์    ไปราชการเพื่อฝึกอบรมเรื่องศิลปะการเป็นพิธีกร  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ระหว่างวันที่ 21 ส.ค. 53 -  25 ส.ค. 53  ;D ;D ;D ;D ;D

ผศ.สมศักดิ์  ศรีสวการย์ และ ผศ.สมัย  ศรีสวย  คณะวิทยาศาสตร์ฯ    ไปราชการเรื่องเงินกู้นักศึกษา ณ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน , อำเภอเสริมงาม, อำเภองาว, อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 17 ก.ค. 53 – 18 ก.ค. 53  ;D ;D ;D ;D ;D

อาจารย์ธชนม์  ก้าวสมบูรณ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ไปราชการเพื่ออบรม เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดเพื่อการสื่อสาร ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ 17 ก.ค. 53 – 17 ก.ค. 53  ;D ;D ;D

อาจารย์ประนอม  วงค์หมื่นรัตน์ คณะมนุษย์ฯ   และนักศึกษาดังนี้ นางสาวกนกทิพย์  สีนวลใหญ่ , นางสาวคณิตตา  เพียรอักษร , นางสาวพรสวรรค์  นั่นหม่อง , นางสาวพิชญาภา  กลิ่นหอม , นางสาวมัณฑนา  วังกระแส , นายสมชาย  แยมู , นายสมภพ  เบาใจ , นางสาวสรารัตน์  เวชพิทักษ์ , นางสาวสโรชิณี  เม็ดดี , นางสาวสาริณี  ปงลังกา , นางสาวสุชาดา  ปงเทพ , นายอนุวัตร    เรือนรู , นายอนุวัฒน์  จันทร์โชติสกุล , นายศุภักสร  พรหมณู  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมเรื่องค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบ้านแม่ฮ่าง ตำบลนาแล อำเภองาว ระหว่างวันที่ 16 ก.ค. 53 – 18     ก.ค. 53  ;D ;D ;D ;D ;D

ผศ.สมศักดิ์  ศรีสวการย์ และนายชัยกุติ  โกเมศ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 19 ก.ค. 53 – 19 ก.ค. 53  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

 ผศ.ปรีชา  โพธิ์แพง ,  ผศ.ดร.อภิรักษ์    ไชยเสนา  คณะวิทยาศาสตร์      นายขจรศักดิ์  วงค์วิราช   นักวิชาการประชาสัมพันธ์และนายณัฐวุฒิ  สงคราม สาขาวิชานิเทศศาสตร์    ไปติดต่อราชการ เพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฎลำปาง 53   ของมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง รายการมองเมืองเหนือ ที่ฝ่ายรายการ สทท.11 เชียงใหม่ ในวันที่  30  ก.ค. 53 สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 NBT จังหวัดเชียงใหม่  ;D ;D ;D


ผศ.ดร.พรชนก  ทองลาด คณะวิทยาการจัดการ   ไปราชการเพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการ เรื่องปัจจัยเชิงเหตุต่อพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  ในวันที่ 6 ส.ค. 53 – 7 ส.ค. 53  ;D ;D ;D ;D

อาจารย์ลิสา  พรหมศิลป์  คณะวิทยาการจัดการ   ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 28 ก.ค. 53 – 28 ก.ค. 53  ;D ;D ;D

ผศ.อาภรณ์  เกษศิระ ,ผศ. บุปผา  สมมะโน และนายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล  คณะครุศาสตร์    ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 4 ส.ค. 53 – 5 ส.ค. 53  ;D ;D ;D

อาจารย์สมชาย  เมืองมาย ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนดอนไชยวิทยา และโรงเรียนไชยชุมพลศึกษา ฯลฯ ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. 53 – 28 ก.ย. 53 ;D ;D ;D ;D ;D

  อาจารย์สมชาย  เมืองมาย  คณะครุศาสตร์ฯ   ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนดอนไชยวิทยา และโรงเรียนไชยชุมพลศึกษา ฯลฯ ระหว่างวันที่ 22 ก.ค. 53 – 22 ก.ค. 53  :D :D :D :D

อาจารย์ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา  คณะเทคโนโลยีการเกษตร   ไปราชการสัมมนา เรื่องการพัฒนา Functional  Food  สู่ตลาดสากล  ณ   โรงแรมอมารีดอนเมืองกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 8 ส.ค. 53 – 11 ส.ค. 53   >:( >:( >:( >:(

อาจารย์ต้องตา  จรุญศรีวัฒนา  กองบริการการศึกษา  สำนักงานอธิการบดี  พร้อมด้วยคณะบุคลกร ไปราชการเพื่อ ทัศนศึกษาตามโครงการจัดทำแผน  พัฒนาผลการประเมินคุณภาพภายใน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 53 – 27 ก.ค. 53   ;D ;D ;D ;D ;D ;D

อาจารย์อำนาจ  กัลยา   คณะวิทยาการจัดการ  ไปราชการเพื่ออบรม เรื่องแนวทางการวิจัยการจัดการวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  ห้องตักศิลา บอลรูม โรงแรมตักศิลา อำเภอเมือง จังกวัดมหาสารคราม ระหว่าง
วันที่  28 ก.ค. 53 – 30 ก.ค. 53 ;D ;D ;D ;D

นางจิระประภา  คำราช  รอง ผอ.สำนักวิทยาบริการฯ  และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปราชการเพื่ออบรม เรื่อง เชิงปฏิบัติการห้องสมุดมีชีวิต ณ โรงเรียนเมืองยาววิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. 53 – 30 ก.ค. 53 >:( >:( >:(

ดร.ดวงใจ  ปีเย่ รอง ผอ.สถาบันวิจัยฯ  ,อาจารย์ทิพรัตน์  ติมาปัญญา และอาจารย์พงษ์ศักดิ์  อยู่มี   ไปราชการเพื่ออบรม ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 ก.ค. 53 -  23 ก.ค. 53  ;D ;D ;D

อาจารย์ลิสา  พรหมศิลป์  คณะวิทยาการจัดการ   ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ตำบลแม่ระมาด จังตาก ในวันที่ 29 ก.ค. 53 – 29 ก.ค. 53   ;D ;D ;D

ผศ.อาภรณ์  เกษศิระ  คณะครุศาสตร์ฯ  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนเลาหลิตและโรงเรียนส่วนบุญโยงประถัมป์ จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 2 ส.ค. 53 – 2 ส.ค. 53  ;D ;D ;D

อาจารย์จิตรลดา  วัฒนาพรรณกิตติ , นางสาวอัมพร  เดชะศรี และนางสาวมัตรี ทารินทร์  คณะวิทยาการจัดการ
ไปราชการเพื่อ  แข่งการตอบปัญหาทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ในวันที่ 24 ก.ค. 53 – 24 ก.ค. 53  ;D ;D ;D ;D
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
ผศ.ยุพา  อภิโกมลกร , ผศ.จินตนา  กระแสชัย , ผศ.นิภาพร  นุเสน , นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา , อาจารย์นิภาพร  นุเสน , อาจารย์ประนอม  วงศ์หมื่นรัตน์ , อาจารย์ปิยดา  ชัชวาลย์ปรีชา , อาจารย์เจือจันทร์  วงศ์พลกานันท์ , อาจารย์จุติมา  เมทนีธร , อาจารย์จำเนียร  วงษ์โม้ ,อาจารย์ชุติมา  คำบุญชู , อาจารย์ปุณรดา  เชื้อมหาวัน , อาจารย์นิตยา  มูลปินใจ , อาจารย์รัตนภัทร มะโนชัย  และ นายมานพ  ผาดไธสง  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องอิมพีเรียล  แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 28 ก.ค. 53 – 29 ก.ค. 53  ;D ;D ;D

นางพรรณวิภา  บุญมา และ นางสมพร  วันวิศิษฐ์ชัย  ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการชมรมเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งประเทศไทย  ณ กระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2553

 ;D ;D ;D ;D ;D