Computer Center Board > สายตรง-ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:


ประกาศเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/wp-content/uploads/2014/06/news-050657-00.pdf

รายละเอียดตารางแผนการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับแก้ไข
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/wp-content/uploads/2014/06/news-170657.pdf

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมแยกตามหลักสูตร
http://www.lpru.ac.th/news_57/Course-list.xps

**หมายเหตุ**  สามารถค้นหารายชื่อได้โดย Ctrl+F
—————————————————————————

รายละเอียดตารางแผนการอบรมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/wp-content/uploads/2014/06/news-050657-02.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version