ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวรอบรั้ว ม.ราชภัฏลำปาง .อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มร.ลป.ไปราชการในช่วงเดือน ส.ค.  (อ่าน 2848 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป
อาจารย์ธนพร  หมูคำ อาจารย์ภาณุวัฒน์  สกุลสืบ และอาจารย์สุประวีณ์  แสงอรุณเฉลิมสุข  จากคณะมนุษยศาสตร์ ฯ  มร.ลป.  ไปราชการเพื่อฟังการบรรยายเทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยฯ ที่ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย (วช.)  กทม.  ระหว่างวันที่  16 มิ.ย. 2553  ถึงวันที่ 18 มิ.ย. 2553  ;D ;D ;D ;D

ผศ.ดร.พรชนก  ทองลาด  คณะวิทยาการจัดการ  ไปราชการอบรมสัมมนาฯ  ในวันที่ 16 – 20 มิถุนายน  2553.......................... ;D ;D ;D ;D

ผศ.ศรชัย  เต็งรัตน์ล้อม   คณะมนุษย์ฯ   ไปราชการเข้าประชุมและเป็นกรรมการ เรื่องการประกวดสะล้อซอซึงชิงถ้วยพระราช ที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา  ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. 2553  ถึงวันที่  23 มิ.ย. 2553.... ;D ;D ;D

อาจารย์ธิติมา  คุณยศยิ่ง ,อาจารย์ศิริมา  เอมวงษ์ ,อาจารย์ไพฑูรย์  เกิดพร้อม ,อาจารย์อดุลย์  ทรายตัน และนายวินัย  ต๊ะแสง   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เข้าอบรมประชุมสัมมนา ทางด้านเซรามิกส์   ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ระหว่างวันที่ 11 มิ.ย. 2553…………. >:( ;D ;D ;D ;D ;D

อาจารย์บัณดิกาญจน์    ตั้งภากรญ์และนายบุญยิ่ง  พลไตร  คณะมนุษย์ฯ   ไปราชการเพื่อต้อนรับอาจารย์ชาวจีน ที่โรงแรมริชดาซิตี้        กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. 2533 ถึงวันที่ 16 มิ.ย. 2553..................... ;D ;D ;D

ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล   พร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาบันวิจัย และตัวแทนอาจารย์อาจารย์ต่างๆ  ไปราชการ  วันที่ 10 มิถุนายน 2553 ณ อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  โดยมีผู้ไปราชการประกอบด้วย  1.ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล , 2.ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  สำราญใจ ,3.ผศ.บุปผา  สมมะโน อาจารย์ธนพร  หมูคำ  รายชื่อผู้ไปราชการ วันที่ 11 มิถุนายน 2553 ณ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ลำปาง  1.ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล , 2.ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  สำราญใจ ,อาจารย์ธนพร  หมูคำ........... ;D ;D ;D ;D ;D

ดร.ธนิก  คุณเมธีกุล    คณะครุศาสตร์  ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากร เรื่องบทบาทหัวหน้างาน (Role og Chieg) 
ณ  บริษัท โตโยต้า ทูโฮ(ไทยแลนด์)จำกัด ระหว่างวันที่ 8 มิ.ย. 2553 ถึงวันที่ 9 มิ.ย 2553.....................
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี ,นางสาวเหนือขวัญ  บัวเผื่อน  เลขานุการ, นายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย ไปติดต่อราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ในวันที่ 11 มิถุนายน 2553 จังหวัดเชียงใหม่
 ;D ;D ;D ;D ;D
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  , นายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย ไปราชการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 13 มิ.ย. 2553  ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง ชั้น ๑ อาคาร ๕ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน......................................................................
 :o :o :o :o :o ;D ;D ;D ;D :D :D


ผศ.นิลวัฒน์  พัฒนพงษ์ ,นางวิมลพรรณ   ทองเกล็ด ,นางพัชรินทร์    ขุนเทา , อาจารย์ธชนม์  ก้าวสมบูรณ์ ,
อาจารย์ศรายุทธ  มาลัย ,นายชัย  ชัยนันตา  และนายปรีชา  ตาเมืองปลูก (พขร.)  เข้าร่วมอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ” ในวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่......................................... :o :o :o :o

ดร.รวิภา  ยงประยูร     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย   1.รศ.จำเนียร  นันทดิลก ,2.อาจารย์ศิริมา  เอมวงษ์ ,3.ดร.รวิภา       ยงประยูร ,4.อาจารย์ปฐมพงศ์  พรมมาบุญ ,5.นาบจีรยุทธ  สุวรรณผ่อง ,6.นายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล ,7.นายสงวน  หมื่นแสงคำ ,8.นายเอกชัย  มูลรัตน์ ,9.นายวรานนท์  อินต๊ะธรรม ,10.นายสุทธิเกียรติ  อินจันทร์ ,11.นายอภิรัฐ          ติใหม่ ,12.นายวิวัฒน์  ราชสัก  ในงานแถลงข่าวรถประหยัดเชื้อเพลิงของบริษัทเชลล์ ประเทศไทย  ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัพเวอรี่   กทม.   ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2553.......................
 :o :o :o

นายปรียา  ไชยโย   ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ไปติดต่อราชการ  ณ  สำนักงานอัยการฝ่ายปกครองเชียงใหม่  ในวันที่ 9 มิถุนายน 2533  ณ จังหวัดเชียงใหม่............................................... ;D ;D ;D

ผศ.ศิรินารถ  วัฒนกุล  คณะครุศาสตร์    ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ณ  อำเภองาว , อำเภอสบปราบ   จ.ลำปาง  ระหว่างวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2553................................................................ ;D ;D ;D ;D

อาจารย์ชุติมา  คำบุญชู ,อาจารย์ปุณรดา  เชื้อมหาวัน และอาจารย์พงศ์ฐิติ  พัสอ๋อง   สาขาวิชาภาษาไทย (คบ.) คณะครุศาสตร์  ไปราชการเพื่อ เป็นวิทยากร เรื่องการถ่ายภาพเขียนสู่วรรณกรรม  ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ้ง  ลำพูน ในวันที่ 11 มิ.ย. 2553
........................ ;D ;D ;D

ผศ.เฉลิมชัย  สุขจิตต์   ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ...... เข้าร่วมอบรมโครงการ  Research Zone: Phase 20    ณ   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. 2553 ถึงวันที่ 18 มิ.ย. 2553.................... ;D ;D ;D

ผศ.รัชต์ธานี  ชัชวาลปรีชา   คณะครุศาสตร์  ไปราชการประชุมประเมินข้าราชการครูให้เลื่อนวิทยฐานะ  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2553

  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D


ผศ.บุปผา  สมมะโน และอาจารย์อรทัย  เลาอลงกรณ์ ติดต่อราชการและจัดหาซื้อวัสดุตำราหลักสูตรประกาศนียบัตร ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 25 มิ.ย. 2553..............................;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D


อาจารย์นุสรา  แสงอร่าม ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่
9 ก.ค. 2553 และ16 ก.ค. 2553..........................;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D


ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ที่จังหวัดกรุงเพท ในวันที่ 30 มิ.ย. 2553- 3 ก.ค.2553......................................................................;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D


อาจารย์ศาสตรา  ลาดปะละ และ ผศ.อภิรักษ์  ชัยเสนา ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ที่โรงเรียนบ้านทรายมูล , โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย.- 25 มิ.ย. 2553..................;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D


ผศ.อุษณีษ์  เย็นสบาย ไปราชการ ณ โรงแรมศิรินารถการ์เด้น ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. 2553 - 25 มิ.ย. 2553 ...........................
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

อาจารย์ชาญวิทย์  นูนทะธรรม และ อาจารย์จาตุรนต์  วรรณนวล ไปราชการที่จังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 23 มิ.ย.- 24 มิ.ย. 2553..................

;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
อาจารย์อำนาจ  กัลยา ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลงานวิจัย เรื่องศิลปะพุทธศิลป์พม่า(ทำทะเบียนศิลปวัตถุในนครลำปาง ณ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2553 – 2 ก.ค. 2553 )................

ผศ.รัชต์ธานี  ชัชวาลย์ปรีชา  ไปราชการเพื่อประชุม เรื่องประเมินข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันที่ 24 มิ.ย. 2553..........................................................


;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 16, 2010, 09:40:24 am โดย pr_lpru »