ผู้เขียน หัวข้อ: รอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ข่าวไปราชการของอาจารย์-จนท. มร.ลป.ช่วง กค.-สค.53  (อ่าน 3077 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป
 
ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ข่าวไปราชการ  ของอาจารย์  เจ้าหน้าที่ ม.ราชภัฏลำปาง 

 ในช่วงเดือน กรกฏาคม -  สิงหาคม  2553  มีใครไปที่ไหนบ้าง


        อาจารย์พจน์ปรีชา  คำมี   คณะครุศาสตร์    ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม และโรงเรียนไหล่หินวิทยา ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. 2553 – 23 ก.ค. 2553

อาจารย์สุจิตรา  ปันดี ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนบ้านนาดู่ และโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี อำเภอแม่ทะ ระหว่างวันที่ 22 ก.ค. 2553 – 22 ก.ค. 2553

อาจารย์ฤทัย  พานิช ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. 2553 – 30 ก.ค. 2553

อาจารย์เนตรดาว  โทธรัตน์ ,อาจารย์พิทูร  กาญจนพันธ์ ,อาจารย์ชไมพร  สืบสุโท และอาจารย์พิมาย  วงศ์ทา
ไปราชการเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำเว็บไซต์ด้วย Joomla รุ่นที่7  ณ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ(องค์กรมหาชน) ในวันที่ 19 ก.ค. 53 – 20 ก.ค. 53

อาจารย์สุดจินดา  ปานคำ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (การวาดเพื่อการสื่อสาร) ณ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 18 ก.ค. 53

อาจารย์ประสิทธิ์  เพ็ชรแสนงาม ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
บริษัททีโอที จำกัด ในวันที่ 16 ส.ค. 53 และ 23 ส.ค. 53

นายบรรจง  สมศรี ไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการ “การบริการความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาล”
 ณ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 28 ก.ค. 53 – 30 ก.ค. 53

นางอิสสริยภรณ์  วานิชพิพัฒน์ , นายบุญยิ่ง  พลไตร และนางวิมลรัตน์  หน่องาม ไปราชการเพื่อเข้าร่วม
อบรมโครงการค่ายอุ่นไอรักสานสัมพันธ์ ณ กรมรบพิเศษที่5 ค่ายขุเฌร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. 53 – 25 ก.ค. 53

ผศ.รัชต์ธานี  ชัชวาลปรีชา  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนอนุบาล
ห้างฉัตร และโรงเรียนบ้านนาหลัก ระหว่างวันที่ 22 ก.ค. 53 – 22 ก.ค. 53


อาจารย์พจน์ปรีชา  คำมี ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนศึกษาคนตาบอด โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์ และโรงเรียนวัดนาแก้ว ระหว่างวันที่ 19 ก.ค. 2553 – 19 ก.ค. 2553

 ผศ.มณฑา  เขียวสะอาด  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16 ก.ค. 2553 –  16 ก.ค. 2553

ดร.เปรมปรีดิ์  หมู่วิเศษ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนบ้านสะพานหิน และโรงเรียนบ้านกุ่มเพิ้งใต้ ระหว่างวันที่ 14 ก.ค. 2553 – 14 ก.ค. 2553

ดร.ชิงชัย  สุทธะพินทุ ไปราชการเพื่อสัมมนา เรื่องประชุมสัมมนาทางวิชาการ  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 28 ก.ค. 53 – 31 ก.ค. 53

  ผศ.สุรชัย  โค้วตระกูล และอาจารย์พิชชา  ถนอมเสียง ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา  ระหว่างวันที่ 16 ก.ค. 2553 – 16 ก.ค. 2553

รศ.ไพทูรย์  เวทการ ไปราชการเพื่อประเมินคุณภาพ กศ. เรื่องประเมินภายใน  ณ จังหวัดลำปาง
ระหว่างวันที่ 19 ก.ค. 2553 –  20 ก.ค. 2553

อาจารย์ดวงใจ  บีเย่ เข้าร่วมอบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 19 ก.ค. 2553 –  19 ก.ค. 2553

อาจารย์เกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ วิทยาลัยและการจัดการ กฟผ. อำเภอแม่เมาะ  ระหว่างวันที่ 21 ก.ค. 2553 – 21 ก.ค. 2553

อาจารย์ถิรนันท์ สอนแก้ว ไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา เรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์,การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  ณ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 19 ก.ค. 2553 – 24 ก.ค. 2553

อาจารย์ประสิทธิ์  เพ็ชรแสนงาม ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
บริษัททีโอที จำกัด ในวันที่ 30 ส.ค. 53 และ 30 ส.ค. 53

อาจารย์จิตรา  ลาวัลย์ชัยกุล ,นางสาวสุพรรณ  คำวงค์ และนางสาวฎิฎิกานต์  สุริยสาร ไปราชการเพื่ออบรมการจัดทำบัญชีของกลุ่มสหกรณ์การเกษตร ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในวันที่ 2 ส.ค. 53

ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต ไปราชการเพื่อฝึกอบรมเรื่องศิลปะการเป็นพิธีกร  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระหว่างวันที่ 21 ส.ค. 53 -  25 ส.ค. 53

ผศ.สมศักดิ์  ศรีสวการย์ และ ผศ.สมัย  ศรีสวย ไปราชการเรื่องเงินกู้นักศึกษา ณ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ,
อำเภอเสริมงาม, อำเภองาว, อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 17 ก.ค. 53 – 18 ก.ค. 53

อาจารย์ธชนม์  ก้าวสมบูรณ์ ไปราชการเพื่ออบรม เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดเพื่อการสื่อสาร ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ 17 ก.ค. 53 – 17 ก.ค. 53

อาจารย์ประนอม  วงค์หมื่นรัตน์ และนักศึกษาดังนี้ นางสาวกนกทิพย์  สีนวลใหญ่ , นางสาวคณิตตา  เพียรอักษร , นางสาวพรสวรรค์  นั่นหม่อง , นางสาวพิชญาภา  กลิ่นหอม , นางสาวมัณฑนา  วังกระแส , นายสมชาย  แยมู , นายสมภพ  เบาใจ , นางสาวสรารัตน์  เวชพิทักษ์ , นางสาวสโรชิณี  เม็ดดี , นางสาวสาริณี  ปงลังกา , นางสาวสุชาดา  ปงเทพ , นายอนุวัตร  เรือนรู , นายอนุวัฒน์  จันทร์โชติสกุล , นายศุภักสร  พรหมณู
ไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมเรื่องค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบ้านแม่ฮ่าง ตำบลนาแล อำเภองาว ระหว่างวันที่ 16 ก.ค. 53 – 18 ก.ค. 53

ผศ.สมศักดิ์  ศรีสวการย์ และนายชัยกุติ  โกเมศ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ณ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 19 ก.ค. 53 – 19 ก.ค. 53

 ผศ.ปรีชา  โพธิ์แพง , ผศ.ดร.อภิรักษ์  ชัยเสนา  , นายขจรศักดิ์  วงค์วิราช และ
นายณัฐวุฒิ  สงคราม ไปติดต่อราชการ เพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฎลำปาง 53 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง รายการมองเมืองเหนือ ที่ฝ่ายรายการ สทท.11 เชียงใหม่ ในวันที่
30  ก.ค. 53 สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 NBT จังหวัดเชียงใหม่

ชุดที่ 2
ผศ.ดร.พรชนก  ทองลาด ไปราชการเพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการ เรื่องปัจจัยเชิงเหตุต่อพฤติกรรม
การปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  ในวันที่ 6 ส.ค. 53 – 7 ส.ค. 53

อาจารย์ลิสา  พรหมศิลป์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 28 ก.ค. 53 – 28 ก.ค. 53

ผศ.อาภรณ์  เกษศิระ ,ผศ. บุปผา  สมมะโน และนายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 4 ส.ค. 53 – 5 ส.ค. 53

อาจารย์สมชาย  เมืองมาย ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนดอนไชยวิทยา และโรงเรียนไชยชุมพลศึกษา ฯลฯ ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. 53 – 28 ก.ย. 53

อาจารย์สมชาย  เมืองมูล  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนดอนไชยวิทยา และโรงเรียนไชยชุมพลศึกษา ฯลฯ ระหว่างวันที่ 22 ก.ค. 53 – 22 ก.ค. 53

อาจารย์ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา ไปราชการสัมมนา เรื่องการพัฒนา Functional Food สู่ตลาดสากล  ณ
โรงแรมอมารีดอนเมืองกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 8 ส.ค. 53 – 11 ส.ค. 53

อ.ต้องตา  จรุญศรีวัฒนา ผอ.กองบริการการศึกษา พร้อมด้วยคณะบุคลกร กองบริการ และกองนโยบายและแผน มร.ลป. ไปราชการเพื่อ ทัศนศึกษาตามโครงการจัดทำแผน พัฒนาผลการประเมินคุณภาพภายใน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 53 – 27 ก.ค. 53

อาจารย์อำนาจ  กัลยา  คณะวิทยาการจัดการ  ไปราชการเพื่ออบรม เรื่องแนวทางการวิจัยการจัดการวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  ห้องตักศิลาบอลรูม โรงแรมตักศิลา อำเภอเมือง จังกวัดมหาสารคราม ระหว่าง
วันที่  28 ก.ค. 53 – 30 ก.ค. 53

นางจิระประภา  คำราช  รอง ผอ.สำนักวิทยบริการฯ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปราชการเพื่ออบรม เรื่อง เชิงปฏิบัติการห้องสมุดมีชีวิต ณ โรงเรียนเมืองยาววิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่
30 ก.ค. 53 – 30 ก.ค. 53

อาจารย์ดวงใจ  ปีเย่ ,อาจารย์ทิพรัตน์  ติมาปัญญา และอาจารย์พงษ์ศักดิ์  อยู่มี  ไปราชการเพื่ออบรม ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 ก.ค. 53 -  23 ก.ค. 53
  อาจารย์ลิสา  พรหมศิลป์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ตำบลแม่ระมาด จังตาก ในวันที่ 29 ก.ค. 53 – 29 ก.ค. 53
ผศ.อาภรณ์  เกษศิระ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู  ณ โรงเรียนเลาหลิตและโรงเรียนส่วนบุญโยงประถัมป์ จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 2 ส.ค. 53 – 2 ส.ค. 53
อาจารย์จิตรลดา  วัฒนาพรรณกิตติ , นางสาวอัมพร  เดชะศรี และนางสาวมัตรี ทารินทร์ ไปราชการเพื่อ
แข่งการตอบปัญหาทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ในวันที่ 24 ก.ค. 53 – 24 ก.ค. 53
                               
ผศ.ยุพา  อภิโกมลกร , ผศ.จินตนา  กระแสชัย , ผศ.นิภาพร  นุเสน , นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา , อาจารย์นิภาพร  นุเสน , อาจารย์ประนอม  วงศ์หมื่นรัตน์ , อาจารย์ปิยดา  ชัชวาลย์ปรีชา , อาจารย์เจือจันทร์  วงศ์พลกานันท์ , อาจารย์จุติมา  เมทนีธร , อาจารย์จำเนียร  วงษ์โม้ ,อาจารย์ชุติมา  คำบุญชู , อาจารย์ปุณรดา  เชื้อมหาวัน , อาจารย์นิตยา  มูลปินใจ , อาจารย์รัตนภัทร มะโนชัย  และ นายมานพ  ผาดไธสง  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องอิมพีเรียล
 แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 28 ก.ค. 53 – 29 ก.ค. 53

นางพรรณวิภา  บุญมา และ นางสมพร  วันวิศิษฐ์ชัย   กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการชมรมเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งประเทศไทย  ณ กระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2553

                          -----------------------------------------------
                                 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
                 


 

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 01, 2010, 04:11:07 pm โดย pr_lpru »