ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2556

ประจำเดือนกรกฎาคม

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ
- - - - - - - - - - - - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้
๑.  เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๙๐๐๐   บีทียู พร้อม ติดตั้ง   จำนวน   ๔     เครื่อง
๒.  เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง   จำนวน   ๔     เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ   ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑ -๒   ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/July-32-050756.pdf
คุณลักษณะของเครื่องปรับอากาศ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/July-32-050756-1.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเดินระบบโทรศัพท์ภายนอกอาคาร ๒๕ คู่สาย
------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาเดินระบบโทรศัพท์ภายนอกอาคาร ๒๕ คู่สาย จำนวน ๑ งาน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/July-22-300756.pdf
จ้างเหมาเดินระบบโทรศัพท์ภายนอกอาคาร
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/July-22-300756-1.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version