ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2556

ประจำเดือนมิถุนายน

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมและทาสีรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย
------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมแซมและทาสีรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocuremen.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/June-21-140656.pdf

เรื่อง สอบราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยาย จำนวน ๓๕๐ ตัว
- - - - - - - - - - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยาย จำนวน ๓๕๐ ตัว ตามรายการ ดังนี้
 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย   จำนวน  ๓๕๐  ตัว

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/June-31-(356)-140656.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
         
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
         
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/June-040656-20.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version