ผู้เขียน หัวข้อ: กพน.มร.ลป.จัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา บุคลากร กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ  (อ่าน 3035 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป
แผนงบประมาณ      ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิต         ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ            พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
กิจกรรม      งานกิจกรรมนักศึกษา (การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา
                       สำหรับนักศึกษา)
งบประมาณ               118,600   บาท
----------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา
หลักสูตร   การฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต  นักศึกษาเพื่อการส่งเสริมสนับสนุน
                           การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา
หลักการและเหตุผล
   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีส่วนไดส่วนเสียโดยตรง เพื่อให้เป็นพลังสำคัญในการผลักดันงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยการกำหนดให้มีตัวบ่งชี้ เรื่อง การมีระบบและกลไกการให้ความรู้ และทักษะด้านการประกันคุณภาพแกนักศึกษา เสริมสร้างความรูความเข้าใจแกนักศึกษา และมุ่งหวังให้สถาบันอุดมศึกษา                  มีการดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน เพื่อให้นักศึกษาไดมีความรูความเข้าใจมีทักษะ และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพของสถาบันให้เข้มแข็ง รวมทั้งจัดระบบให้ทุกกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษามีการประกันคุณภาพ                      ทุกกิจกรรมหรือโครงการ
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีพันธกิจหลักที่สำคัญในการสนับสนุนส่งเสริม ประสานงาน และจัดกิจกรรมแก่นักศึกษาให้ครบทุกด้าน ทั้งการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งกิจกรรมต่างๆนั้นมุ่งเน้นให้เกิดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เห็นความสำคัญ และประโยชน์ในการให้ความรู้ และทักษะด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา จึงไดจัดทำโครงการ “การฝึกอบรม  เชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา” เพื่อพัฒนาทักษะความรู้การดำเนินการ               ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาให้นักศึกษามีความรูความเข้าใจ มีทักษะ และส่วนร่วม         ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดนเนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรูความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบทบาท และหน้าที่ของนักศึกษา                     ในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพระหว่างสถาบันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อให้นักศึกษาตระหนัก และให้ความสำคัญในความรูเรื่องคุณภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในการ
ส่งเสริมคุณภาพของมหาวิทยาลัย
2.   เพื่อให้ความรูเกี่ยวกับระบบและกลไกประกันคุณภาพรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
3.   เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
4.   เพื่อให้ความรู้ และแนวทางในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน และ
ระหว่างสถาบันในกลุ่มนักศึกษา
ผลผลิต
1.   นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรม มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันอุดมศึกษา
2.   มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพระหว่างสถาบันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.   ทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันอุดมศึกษา ของนักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2.   ความพึงพอใจ ต่อการจัดอบรม การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา
ของนักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.   มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพระหว่างสถาบันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 10  สถานศึกษา
เป้าหมายตามตัวชี้วัด
   นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ที่สนใจ จำนวน 90 คน ประกอบด้วย
1.   นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบองค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา และ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จำนวน 30 คน
2.   นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือ สถาบันละ 3 คน จำนวน 60 คน
                                    รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 คน
วิธีการดำเนินงาน
1.  เสนอโครงการ
2.  วางแผนโครงการ / ประชาสัมพันธ์โครงการ
3.  ดำเนินการตามแผนงาน
4.  สรุป  ประเมินผล
5.  รายงานผลการดำเนินโครงการ

ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม   ระยะเวลา
1.  เสนอโครงการ   9 มิถุนายน 2553
2.  วางแผนโครงการ / ประชาสัมพันธ์โครงการ   9 - 22 มิถุนายน 2553
3.  ดำเนินการจัดอบรม   25 – 27 มิถุนายน 2553
4.  รายงานผลการดำเนินงาน   30 มิถุนายน 2553
5.  ติดตามผลการดำเนินงานหลังการอบรม   10 สิงหาคม 2553

ระยะเวลา และสถานที่ฝึกอบรม
วันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2553
ณ ห้องประชุมธัญรัตน์ ชั้น 1     อาคารคณะวิทยาการจัดการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วิทยากร
1.   วิทยากรหลัก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา  งามสุทธิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.   วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด  ช่วยงาน
3.   ผู้ช่วยวิทยากรประจำกลุ่ม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ  เลาลลิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  คุมา
อาจารย์ปริตต์  สายสี
คุณประภา  ไชยมงคล
คุณณัฐนพิน  ขันนาแล
คุณรัชสุภา   การักษ์
คุณกันทิมา  แก้วเดียว

งบประมาณที่ใช้      118,600  บาท
   รายรับ
   - งบจาก งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 88,600 บาท
   - งบจาก เงินค่าลงทะเบียนการอบรม ของผู้เข้าร่วมการอบรม (ภายนอก)
  จำนวน 60 คน ๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท           
   รายจ่าย
- ค่าตอบแทน        8,000   บาท
- ค่าใช้สอย              18,448   บาท
   - ค่าวัสดุ                     3,552   บาท
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยทุกรายการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
   กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.   การดำเนินการกิจกรรมของนักศึกษา สอดคล้องกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันอุดมศึกษา
2.   นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบัน และระหว่างสถาบันลงชื่อ.................................ผู้รับผิดชอบโครงการ        ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
          (นายบรรจง   สมศรี)                                                (นายแวอีเลียส  บินโซดาโอะ)
 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา                รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

                   
ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ     
                  (...................................................)
     .............................................................
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
                                           ........./........./..........
กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาและพิธีลงนามบันทึกความตกลง (MOU)
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา    เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๓
ณ  ห้องประชุมธัญรัตน์  ชั้น  ๑  อาคารคณะวิทยาการจัดการ      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
.................................................................................................
วันที่หนึ่ง     วันศุกร์ที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๓
เวลา   กิจกรรม
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.   ลงทะเบียน  ณ  ห้องประชุมธัญรัตน์  ชั้น  ๑  อาคารคณะวิทยาการจัดการ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
กล่าวรายงาน : โดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กล่าวเปิดการฝึกอบรม : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   การบรรยาย : วิทยากรโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา  งามสุทธิ
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา
บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   แบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม
-  นำเสนอกิจกรรมนักศึกษาที่เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษา  กลุ่มละ  ๑๐ นาที
-  กำหนดโครงการด้านกิจกรรมนักศึกษาที่นำความรู้ด้านระบบการพัฒนาคุณภาพมาใช้
๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.   กิจกรรมละลายพฤติกรรม และ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ
วันที่สอง      วันเสาร์ที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๓
เวลา   กิจกรรม
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นครลำปาง กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.   คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรุปการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕น.   ฝ่ายกิจการนักศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  บรรยายรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษา
๐๙.๔๕ – ๑๐.๑๕ น.   สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  บรรยายเกี่ยวกับการเข้าร่วมชมรม
และการจัดกิจกรรมนักศึกษา
๑๐.๑๕  -  ๑๑.๔๕ น.   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน
๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.   เยื่ยมชมสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   ประชุมกลุ่ม  การเขียนโครงการ