ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกพนักงานมหา'ลัย

(1/1)

pr.lpru:
   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โดยกำหนดสอบคัดเลือก
ในวันที่ 21 พ.ค. 2553 และประกาศผลสอบในวันที่ 25 พ.ค. 2553 นั้น เนื่องจากวันที่ 21 พ.ค. 2553 มหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
   ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกและวันประกาศผลสอบดังนี้คือ วันสอบคัดเลือกเปลี่ยนจากวันที่ 21 พ.ค. 2553 เป็นวันที่ 24 พ.ค. 2553
และวันประกาศผลสอบเปลี่ยนจากวันที่ 25 พ.ค. 2553 เป็นวันที่ 27 พ.ค. 2553
  (ที่มา : ประกาศมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 7 เม.ย. 53)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version