ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มร.ลป.ครั้งที่ 3-53  (อ่าน 3382 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป
                                                            บันทึกข้อความ                       
     
  ส่วนราชการ  งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โทร 7319,3819   
ที่  ...........สนอ..ว.236.../ 53..............  วันที่  23   มิถุนายน  2553 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มร.ลป.ครั้งที่ 3-53
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 เรียน    คณบดี /ผอ.สำนัก/ศูนย์/หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ/เครือข่ายประชาสัมพันธ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สิ่งที่แนบมาด้วย      1.คำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์       1 ชุด
         2.กำหนดการอบรม         1 ชุด
    เนื่องด้วยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ เพื่อจัดโครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยงาน  ประจำปี 2553       ในวันพุธที่  7 กรกฎาคม  2553    ณ   ห้องประชุมธัญกร ชั้น   1  อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ตามรายละเอียดทราบแล้วนั้น    ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดของท่านเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ปี 2553  ตามคำสั่งที่ 510/2553  แล้ว (ดังแนบมาท้ายหนังสือนี้)
   ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  จึงขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว        และขออนุเคราะห์กรอกแบบตอบรับส่งกลับคืนมาที่    งานประชาสัมพันธ์   กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี     หรือส่งมาทางอีเมลที่ pr_lpru@lpru.ac.th  ภายในวันที่  5   กรกฎาคม  2553   ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง เพื่อรวมรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเตรียมจัดทำเอกสารแจกในการอบรมต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และให้ความอนุเคราะห์   จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
                 

                      (นางพชรพร แก้วประเสริฐ)
                      หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
       งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี

แบบตอบรับ
การอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 3/2553
วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1
อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

   ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................นามสกุล..............................................................
ตำแหน่ง............................................สังกัด...
และ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................นามสกุล.....................................................................
ตำแหน่ง............................................สังกัด...
...
...
เบอร์โทรติดต่อสะดวกของผู้เข้ารับการอบรม  โทร .............................................E-mail:.................................................................
...
   สามารถเข้าร่วมการอบรมได้
   ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้เนื่องจาก ...
               

หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบตอบรับคืนยัง งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                                      ณ ชั้น  1   อาคารโอฬารฯ  ภายในวันที่ 5 กรกฏาคม 2553 หรือส่งมาทางอีเมล  Pr_lpru@lpru.ac.th  โทร 054-237399 ต่อ 3819, 7319 โทรสาร 054-237389  เพื่อยืนยันการเข้าร่วมการอบรมและการทำวุฒิบัตร ต่อไป 

กำหนดการ
การอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ครั้งที่ 3/53
 หัวข้อ  กลยุทธการประชาสัมพันธ์ยุคไอที
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
*****************************************
เวลา     08.30-08.45 น.      ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียน รับแฟ้มเอกสารการประชุม หน้าห้องประชุม
08.45 – 09.00 น.    พิธีเปิดการอบรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ  รักษาราชการแทน
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
09.00 – 10.00 น.      การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์หัวใจสำคัญในการ-
          บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” โดย ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ
          รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ประธานในพิธี)      
10.00 – 10.15 น.      พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.00 น.      การบรรยาย เรื่อง “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ -
          พ.ศ.2540” โดย นายปรีชา  ไชยโย  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ม.ราชภัฏลำปาง
          ผอ.ระดับ  9  (นิติกรมหาวิทยาลัย)
11.00 – 12.00 น.      การบรรยาย เรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ”
           โดย อาจารย์สุดจินดา ปานคำ   ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์
           คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
            12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.      การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียนข่าวอย่างไรให้ถูกใจสื่อ”
                                         โดย คุณจันทร์สวย บุญนำมา นักสื่อมวลชน ชำนาญการ/หัวหน้าฝ่ายข่าว สวท.ลำปาง                                                       
                    (เครื่องดื่มของว่างเสริฟ ในห้องอบรม)
14.30 – 15.30 น.      การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเผยแพร่ข่าวด้วยระบบอินเทอร์เน็ต”
          โดย นายขจรศักดิ์ วงศ์วิราช เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ระดับ 3
          งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
          มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
15.30 – 16.00 น.      พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ดีเด่น
          ประจำปี 2552  และมอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมฯ
16.00 น.      ปิดการอบรม