ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งแต่งตั้งคณะ กก.ภาคประชาชนในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงคิดเห็น  (อ่าน 3053 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป
                                                 
   
                                                          คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
                                                               ที่  ๑๓๖๖  /๒๕๕๓
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง           
           ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
                                           ********************************

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    ครั้งที่  ๔/๒๕๕๓    เมื่อวันที่  ๒๑  เมษายน ๒๕๕๓   มีมติกำหนดให้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เรื่องการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย     และเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและวิเคราะห์แล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัย   เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา   ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย

   ๑.  ผศ.เล็ก   แสงมีอานุภาพ   รักษาราชการแทนอธิการบดี           ประธานกรรมการ
   ๒. ผศ.สมชัย   โกศล      รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร               รองประธานกรรมการ
   ๓. อ.วิรัช   ไชยรักษ์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ               กรรมการ
             ๔. ผศ.วิพัฒน์          หมั่นการ            รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการฯ          กรรมการ
   ๕. นายสมบัติ   สุทธิพรมณีวัฒน์   ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต ๒   กรรมการ
   ๖. นายดนูดล    วรรณปลูก   นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร         กรรมการ
   ๗. นายสมพร    วะเท   นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแฮ้ว                   กรรมการ
   ๘. นางสาวจันทร์สวย    บุญนำมา   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุ      กรรมการ
            กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง/
                                                                    หัวหน้าฝ่ายข่าว สวท.ลำปาง
   ๙. นายอธิภูมิ   กำธรวรรินทร์    ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง      กรรมการ
   ๑๐. นายอนุรักษ์   นภาวรรณ   กรรมการผู้จัดการบริษัทอินทราเซรามิค จำกัด   กรรมการ
       ๑๑. รศ.บุญชัด             เนติศักดิ์              คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                  กรรมการ
       ๑๒. รศ.ดร.บุณฑวรรณ   วิงวอน   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                              กรรมการ                   
   ๑๓. ผศ.ดร.สมาน    ฟูแสง   คณบดีคณะครุศาสตร์                                กรรมการ
        ๑๔. ผศ.ศิริ    พรมดี   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ                               กรรมการ
       ๑๕. ผศ.ปรีชา            โพธิ์แพง              คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                                    กรรมการ
       ๑๖. ผศ.สุวรรณี           จันทร์ตา                คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                       กรรมการ
   ๑๗. นางวิมลพรรณ    ทองเกล็ด      ผู้อำนวยการกองกลาง                                เลขานุการ
         ๑๘. นางพชรพร         แก้วประเสริฐ       หัวหน้างานประชาสัมพันธ์                              ผู้ช่วยเลขานุการ
   ๑๙. นางสาวศศธร       เครือนันตา   นักวิชาการประชาสัมพันธ์                     ผู้ช่วยเลขานุการ
       ๒๐. นายขจรศักดิ์      วงศ์วิราช             นักวิชาการประชาสัมพันธ์                                ผู้ช่วยเลขานุการ
       ๒๑. นายจีรายุทธ       สุวรรณผ่อง         เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(โสตฯ)                      ผู้ช่วยเลขานุการ

   ให้มีหน้าที่
๑.   ผลักดันกระบวนการพัฒนาระบบราชการหรือผลักดันให้เกิดผลการปฏิบัติราชการ
หรือการพัฒนาบริหารสาธารณะตามประเด็นยุทธศาสตร์
๒.   กำหนดและเลือกประเด็นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
๓.   กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด  วิธีการวัดผล   และระบบการจัดเก็บข้อมูล
๔.   วางระบบการติดตามความก้าวหน้าหรือการตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
(รายเดือนหรือรายไตรมาส)
๕.   จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
๖.   ให้มีวาระการดำเนินงานหนึ่งปีนับแต่วันประกาศแต่งตั้งเป็นต้นไป

สั่ง    ณ   วันที่     ๑๒        เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๕๓


                                                            (ลงชื่อ)

                                                                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ)
                                                                        รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง