ผู้เขียน หัวข้อ: การอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 3/53  (อ่าน 2957 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป
                           กำหนดการ
การอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ครั้งที่ 3/53
 หัวข้อ  กลยุทธการประชาสัมพันธ์ยุคไอที
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
*****************************************
เวลา     08.30-08.45 น.      ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียน รับแฟ้มเอกสารการประชุม หน้าห้องประชุม
08.45 – 09.00 น.    พิธีเปิดการอบรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ  รักษาราชการแทน
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
09.00 – 10.00 น.      การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์หัวใจสำคัญในการ-
          บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” โดย ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ
          รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ประธานในพิธี)      
10.00 – 10.15 น.      พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.00 น.      การบรรยาย เรื่อง “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ -
          พ.ศ.2540” โดย นายปรีชา  ไชยโย  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ม.ราชภัฏลำปาง
          ผอ.ระดับ  9  (นิติกรมหาวิทยาลัย)
11.00 – 12.00 น.      การบรรยาย เรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ”
           โดย อาจารย์สุดจินดา ปานคำ   ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์
           คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
            12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.      การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียนข่าวอย่างไรให้ถูกใจสื่อ”
                                         โดย คุณจันทร์สวย บุญนำมา นักสื่อมวลชน ชำนาญการ/หัวหน้าฝ่ายข่าว สวท.ลำปาง                                                       
                    (เครื่องดื่มของว่างเสริฟ ในห้องอบรม)
14.30 – 15.30 น.      การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเผยแพร่ข่าวด้วยระบบอินเทอร์เน็ต”
          โดย นายขจรศักดิ์ วงศ์วิราช เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ระดับ 3
          งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
          มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
15.30 – 16.00 น.      พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ดีเด่น
          ประจำปี 2552  และมอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมฯ
16.00 น.      ปิดการอบรม