Computer Center Board > สายตรง-ศูนย์คอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการฯ มร.ลป จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลกรเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งว่าได้นำบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทำกิจกรรมพัฒนาบุคลกรเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและกิจกรรมจิตสาธารณะในวันที่ 26 กุมภาพันธ์-1มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องสมุดให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในการศึกษาหาความรู้รวมถึงการค้นคว้าตำราเรียนต่างๆและการใช้งานคอมพิวเตอร์
 
ในการนี้ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนและขนมและเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆที่ได้จากผู้มีจิตศัรธาบริจาคมาทางสำนักวิทยบริการ ฯ ให้กับครูใหญ่โรงเรียนตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 http://comcentre.lpru.ac.th/gallery_comcenter/main.php?g2_itemId=8337

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version