ผู้เขียน หัวข้อ: แต่งตั้งที่ปรึกษาและเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี ๒๕๕๓  (อ่าน 2851 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป
                                                    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
                                                        ที่   ๕๑๐  / ๒๕๕๓
                           เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษาและเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี   ๒๕๕๓
                                                      ---------------------------------
   เพื่อให้การติดต่อสื่อสารด้วยข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และการรับรู้ข่าวสารอย่างทั่งถึง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนอย่างโปร่งใส พร้อมทั้งมีระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ   มหาวิทยาลัย ฯ จึงแต่งตั้งที่ปรึกษาและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย     ประจำปี  ๒๕๕๓  ดังนี้

กรรมการที่ปรึกษา
             ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                                                       ประธานกรรมการ
             ๒.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                                                                  รองประธานกรรมการ
              ๓.รองอธิการบดีทุกฝ่าย                                                                                          กรรมการ
             ๔. ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย                                                                                           กรรมการ
             ๕. คณบดีทุกคณะ                                                                                                        กรรมการ 
             ๖. ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก                                                                                     กรรมการ         
             ๗. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                       กรรมการ
              ๘.ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์                                                                    กรรมการ
             ๙.อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ทุกท่าน                                                             กรรมการ
             ๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี                                                                           กรรมการและเลขานุการ
              ๑๑. ผู้อำนวยการกองกลาง                                                                                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและเครือข่ายประชาสัมพันธ์
               ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี                    สำนักงานอธิการบดี                                 ประธานกรรมการ
            ๒.ผู้อำนวยการกองกลาง                                      กองกลาง                                                  รองประธานกรรมการ
               ๓. อาจารย์ศิริมา                  เอมวงษ์                     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                  กรรมการ
๔. อาจารย์ธิติมา                 คุณยศยิ่ง                    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                        กรรมการ
๕. ดร.รวิภา                             ยงประยูร                    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                        กรรมการ
๖.  อาจารย์วริษฐา                   ภักดี                             คณะเทคโนโลยีการเกษตร                            กรรมการ
๗.  อาจารย์วุฒิรัตน์                  พัฒนิบูลย์                   คณะเทคโนโลยีการเกษตร                             กรรมการ
๘.  น.ส.เสาวณีย์                      ไกวัลวนิช                   คณะเทคโนโลยีการเกษตร                             กรรมการ         
                ๙.   นายอุเทน                         หินอ่อน                        คณะมนุษยศาสตร์ฯ                                        กรรมการ
              ๑๐.  น.ส.รัตนา                          วงศ์คำ                           คณะมนุษยศาสตร์ ฯ                                       กรรมการ
             ๑๑.  นางจันทร์ฟอง                   มงคล                          คณะมนุษยศาสตร์ ฯ                                        กรรมการ
               ๑๒. นายวีระชัย                        รินดวงดี                      หัวหน้า สนง.คณะครุศาสตร์                            กรรมการ
               ๑๓. น.ส.กรรณิกา                     ใจอินทร์                      คณะครุศาสตร์                                                 กรรมการ
               ๑๔. น.ส.เจมขวัญ                     ศรียอด                          คณะครุศาสตร์                                                กรรมการ                     
                                                                                               
               ๑๕.  นางศรีพรรณ                  มาปลูก            หน.สนง.เลขาฯคณะวิทยาศาสตร์               กรรมการ
               ๑๖  นางกนกวรรณ                นันยาง                          คณะวิทยาศาสตร์                              กรรมการ
๑๗.  นางประภา                 ไชยมงคล           หน.สนง.เลขาฯ คณะวิทยาการจัดการ          กรรมการ       
 ๑๘.  น.ส.อัมพาวัน                 กันทิพันธ์                     คณะวิทยาการจัดการ                                    กรรมการ
 ๑๙. นายเคลือณรงค์            หน่อคำ                           คณะวิทยาการจัดการ(สถานีวิทยุฯ)             กรรมการ
 ๒๐. น.ส.รุจิราภรณ์              แสงอินทร์                        คณะวิทยาการจัดการ                                   กรรมการ     
๒๑. น.ส.ต้องตา                 จรูญศรีวัฒนา             ผอ.กองบริการการศึกษา                          กรรมการ
๒๒.  นางพัชรี                        ศรีวัง                                 กองบริการการศึกษา (งานทะเบียนฯ)       กรรมการ
                ๒๓  นางกฤกษณา                 เสาร์ใจ                       กองบริการการศึกษา   (งานหลักสูตรฯ)     กรรมการ   
              ๒๔. น.ส.นิตยา                     ไชยปัญญา                        กองบริการการศึกษา(งานบริหารทั่วไป)    กรรมการ                     
๒๕.  นายวรากร                      เนือยทอง                          ผอ.กองนโยบายและแผน                        กรรมการ
    ๒๖.   น.ส.จินตนา                  ตะนะวงศ์                         กองนโยบายและแผน                                 กรรมการ
๒๗ . นายบรรจง                   สมศรี                                ผอ.กองพัฒนานักศึกษา                           กรรมการ
๒๘.  อาจารย์ปริตต์               สายสี                                 กองพัฒนานักศึกษา                                    กรรมการ   
               ๒๙.นางสาวนงเยาว์           ตะนะวงศ์                       กองพัฒนานักศึกษา                               กรรมการ     
๒๙.   นายอรรณพ                  ณรส                                  กองพัฒนานักศึกษา                                    กรรมการ
๓๐.   น.ส.อัจฉรา                  บุญกลิ่น                              ศูนย์เวชศึกษา     กพน.                                กรรมการ
๓๑.   นายจตุพร                     จันทรมา                             หน.สนง.เลขาฯสถาบันวิจัยและพัฒนา                   กรรมการ
                ๓๙.    นายสมคิด                   ยาระพัฒน์                           สำนักวิทยบริการฯ                                     กรรมการ
                 ๔๐.   นางนิศารัตน์                 กันทะเครือ                         ศูนย์คอมพิวเตอร์                                       กรรมการ
                 ๔๑.   นายภาสกร                    สีเหลือง                              ศูนย์คอมพิวเตอร์                                           กรรมการ
๔๒.   นางพรพิศ                      รินดวงดี                              หน.สนง.เลขาฯ สำนักศิลปะ-วัฒนธรรม       กรรมการ
๔๔.   นางณัฐชญา                ขอบรูป                  สำนักศิลปะฯและวัฒนธรรม                       กรรมการ
๔๔.  น.ส.นิลวรรณ                ชมภูโครต                            สถาบันภาษาฯ                                               กรรมการ 
๔๕.    น.ส.นนทิยา                  จินะปิน                               ศูนย์จีนศึกษา                                                 กรรมการ   
๔๖.    นางกิ่งดาว                      หนองหลิ่ง                         หน.งานประชุมและพิธีการ                            กรรมการ       
๔๗.   น.ส.สุปราณี                   สีตาบุตร                             งานประชุมและพิธีการ                                   กรรมการ
๔๘.   นางหิรัญญา                  งามล้อม                                หน.งานบริหารทั่วไป                                  กรรมการ
๔๙.   น.ส.ธิดารัตน์                ไชยยาสืบ                              งานบริหารทั่วไป                                        กรรมการ
๕๐.   นางพัชรินทร์                ขุนเทา                                    งานพัสดุ                                                         กรรมการ
              ๕๑.   นางสมพร                      วันวิศิษฐ์ชัย                 งานพัสดุ                                                     กรรมการ
                ๕๒.   นายจีราศักดิ์                 ประทาน                                งานยานพาหนะ                                               กรรมการ
                                                                               
               ๕๓.   น.ส.ลัดดา                    กาจารี                            หน.งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ          กรรมการ
๕๔.   นางพรรณวิภา             บุญมา                                     งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ                กรรมการ
              ๕๕.  น.ส.สายสุนีย์               อินทรไชย                               งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ                  กรรมการ
                ๕๖.  นางวันเพ็ญ                 จำปา                         งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ                  กรรมการ
                ๕๗. นายเกรียงเดช               แก้วบุญปัน                              นิติกร                                                          กรรมการ
                ๕๘. น.ส.ธัญญาลักษณ์         พันธ์ทวี                            งานคลัง                                                      กรรมการ
                ๕๙  น.ส.ศิริมา                       แย้มชู                                      งานคลัง                                                       กรรมการ
                ๖๐. นายโชคนภัตร               จินะใจหาญ                              งานเขียนแบบ                                              กรรมการ
๖๑  น.ส.สุรียพัชย์         บุญเต็ม                                 งานสิทธิประโยชน์                                      กรรมการ
๖๒.  นางประภาพร                คณิตปัญญาเจริญ                    หน่วยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ
๖๓. นางสาวปรารถนา           นิวบุตร                                   หน่วยตรวจสอบภายใน                               กรรมการ
 ๖๔.  น.ส.อนัญญา                 อินต๊ะขัน                     สภาคณาจารย์                                              กรรมการ
 ๖๕. นายเกษตร                     วงศ์อุปราช                  ศูนย์เครือข่าย สมศ. ม.ราชภัฏลำปาง           กรรมการ
 ๖๖.  นายกองค์การบริหารนักศึกษา(ปกติ)                         องค์การนักศึกษาภาคปกติ                            กรรมการ
 ๖๗.  นายกองค์การบริหารนักศึกษา(กศ.บป.)                    องค์การนักศึกษาภาค กศ.บป.                      กรรมการ
 ๖๘.  ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารนักศึกษา (ปกติ)            องค์การนักศึกษา ภาคปกติ                          กรรมการ
 ๖๙.  ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารนักศึกษา(กศ.บป.)        องค์การนักศึกษา ภาค กศ.บป.                     กรรมการ
 ๗๐. นายกสโมสรนักศึกษาภาคปกติทุกคณะ                        สโมสรนักศึกษาทุกคณะ                              กรรมการ
 ๗๑. ประธานสภานักศึกษา  ภาคปกติ                                    องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ               กรรมการ
 ๗๒ ประชาสัมพันธ์องค์การนักศึกษา ภาค กศ.บป.              องค์การนักศึกษาภาค กศ.บป.                       กรรมการ
 ๗๓.ประธานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุกสาขา               บัณฑิตศึกษา มร.ลป.                                    กรรมการ
                ๗๔.นายจีรายุทธ                     สุวรรณผ่อง              งานประชาสัมพันธ์  (โสตฯ)                          กรรมการ
                   ๗๕. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์                       งานประชาสัมพันธ์   กองกลาง                  กรรมการและเลขานุการ                 
                 ๗๖. นายขจรศักดิ์                 วงศ์วิราช                       งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
               ๗๗.น.ส.ศศธร                      เครือนันตา                     งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   
              ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป         
                    
                      สั่ง   ณ  วันที่    ๒๓     เดือน  มีนาคม       พ.ศ.  ๒๕๕๓


                                                               
                                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ)                                        รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
               
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 25, 2010, 10:25:16 am โดย pr_lpru »