ผู้เขียน หัวข้อ: แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี53  (อ่าน 2625 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป
                                                               คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
                                                                  ที่   ๒๕๙ / ๒๕๕๓
                        เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
                                                        ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
                                                 --------------------------------------------

 เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ประสบผลสำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐   มหาวิทยาลัยฯ  จึงแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการรับผิดชอบ/ผู้ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ประจำปี ๒๕๕๓  ดังนี้
ที่ปรึกษา
                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                                                 ประธานกรรมการ
                    รองอธิการบดีทุกฝ่าย                                                                         กรรมการ
                     ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย                                                                      กรรมการ
                     ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                กรรมการ
                     ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี                                                            กรรมการ
                     ผู้อำนวยการกองกลาง                                                                        กรรมการ
                     ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์                                                               กรรมการ

โดยมีหน้าที่ ให้คำปรึกษาทางด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัย  ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  ถูกต้อง

คณะกรรมการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ดังนี้

            รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                                            ประธานกรรมการ
              รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา                                        รองประธานกรรมการ
                      รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน                              รองประธานกรรมการ
                       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                                                  กรรมการ
                       รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                                                         กรรมการ
                       รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์                                        กรรมการ
                        ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี                                                          กรรมการ
                        คณบดีทุกคณะ                                                                              กรรมการ
                        ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                  กรรมการ                                           
                       ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                                                         กรรมการ
                       ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม                                                      กรรมการ
                       ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา                                                            กรรมการ
                        ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา                                                           กรรมการ
                        ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน                                                          กรรมการ   
                        ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์                                                                กรรมการ
                        ผู้อำนวยการกองกลาง                                                            กรรมการและเลขานุการ
                        หัวหน้างานประชาสัมพันธ์   กองกลาง                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
                        หัวหน้างานบริหารทั่วไป    กองกลาง                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
                        เจ้าหน้าที่ประจำงานประชาสัมพันธ์ทุกท่าน                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่     กำกับดูแลบุคลากรในสังกัด  ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัย  ทุกสื่อ  ทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์  จดหมาย  คำสั่ง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ  สื่ออินเตอร์เนต  ทางเวปไซด์มหาวิทยาลัย และบริการติดต่อสอบถามแก่บุคลากรภายในและภายนอกที่มาติดต่อมหาวิทยาลัย  ให้มีความประทับใจ  มีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ถูกต้อง
                       
                            สั่ง  ณ   วันที่    ๒๓    เดือน   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๓


                                                               ลงชื่อ
                                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เล็ก  แสงมีอานุภาพ )
                                                            รักษาราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 25, 2010, 10:18:02 am โดย pr_lpru »