ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวรอบรั้ว ม.ราชภัฏลำปาง อาจารย์ ม.ราชภัฏลำปาง เจ้าหน้าที่ ไปราชการที่ไหนบ้าง.  (อ่าน 2904 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป


ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง .... อาจารย์ ม.ราชภัฏลำปาง  เจ้าหน้าที่บุคลากร ไปราชการ ที่ไหนกันบ้าง   ช่วงเดือน มิถุนายน- สิงหาคม  2553  .........ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์  ม.ราชภัฏลำปาง  ....
 :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

อาจารย์ธนพร  หมูคำ อาจารย์ภาณุวัฒน์  สกุลสืบ และอาจารย์สุประวีณ์  แสงอรุณเฉลิมสุข เข้ารับฟังการบรรยายเทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยฯ ที่ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย (วช.) ระหว่างวันที่  16 มิ.ย. 2553  ถึงวันที่ 18 มิ.ย. 2553.................................................................................................

ผศ.ดร.พรชนก  ทองลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏลำปาง ไปราชการอบรมสัมมนา ในวันที่ 16 – 20 มิถุนายน  2553..........................

ผศ.ศรชัย  เต็งรัตน์ล้อม  คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏลำปาง  ไปราชการเข้าประชุมและเป็นกรรมการ เรื่องการประกวดสะล้อซอซึงชิงถ้วยพระราช ที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา  ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. 2553  ถึงวันที่  23 มิ.ย. 2553....

อ.ธิติมา  คุณยศยิ่ง ,อาจารย์ศิริมา  เอมวงษ์ ,อาจารย์ไพฑูรย์  เกิดพร้อม ,อาจารย์อดุลย์  ทรายตัน และนายวินัย  ต๊ะแเสง   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มร.ลป.  เข้าอบรมประชุมสัมมนาที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ระหว่างวันที่ 11 มิ.ย. 2553   ถึงวันที่  11 มิ.ย. 2553 ......
อาจารย์บัณดิกาญจน์   ตั้งภากรญ์และนายบุญยิ่ง  พลไตร   คณะมนุษย์ฯ  ไปราชการเพื่อต้อนรับอาจารย์ชาวจีน ที่โรงแรมริชดาซิตี้ จังหวักกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. 2533 ถึงวันที่ 16 มิ.ย. 2553..................... ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล   ผอ.สถาบันวิจัย   มร.ลป     และคณะไปราชการ วันที่ 10 มิถุนายน 2553 ณ อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  1.ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล , 2.ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  สำราญใจ ,3.ผศ.บุปผา  สมมะโน
อาจารย์ธนพร  หมูคำ  รายชื่อผู้ไปราชการ วันที่ 11 มิถุนายน 2553 ณ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ลำปาง  1.ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล , 2.ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  สำราญใจ ,อาจารย์ธนพร  หมูคำ...........
ดร.ธนิก  คุณเมธีกุล   คณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากร เรื่องบทบาทหัวหน้างาน (Role og Chieg) 
ณ  บริษัท โตโยต้า ทูโฮ(ไทยแลนด์)จำกัด  กทม. ระหว่างวันที่ 8 มิ.ย. 2553 ถึงวันที่ 9 มิ.ย 2553.....................
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดี,นางสาวเหนือขวัญ  บัวเผื่อน , นายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย   พขร.ไปติดต่อราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ในวันที่ 11 มิถุนายน 2553 จังหวัดเชียงใหม่................
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดี , นายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย  พขร. ไปราชการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 13 มิ.ย. 2553  ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง ชั้น ๑ อาคาร ๕ โรงเรียนจักรคำคณาธร จังหวัดลำพูน......................................................................

ผศ.นิลวัฒน์  พัฒนพงษ์ ,นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด ,นางพัชรินทร์  ขุนเทา , อาจารย์ธชนม์  ก้าวสมบูรณ์ ,อาจารย์รายุทธ  มาลัย ,นายชัย  ชัยนันตา ,นายปรีชา  ตาเมืองปลูก เข้าร่วมอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ” ในวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่.........................................

ดร.รวิภา  ยงประยูร แนบรายชื่อผู้ไปราชการ 1.รศ.จำเนียร  นันทดิลก ,2.อาจารย์ศิริมา  เอมวงษ์ ,3.ดร.รวิภา  ยงประยูร ,4.อาจารย์ปฐมพงศ์  พรมมาบุญ ,5.นาบจีรยุทธ  สุวรรณผ่อง ,6.นายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล ,7.นายสงวน  หมื่นแสงคำ ,8.นายเอกชัย  มูลรัตน์ ,9.นายวรานนท์  อินต๊ะธรรม ,10.นายสุทธิเกียรติ  อินจันทร์ ,11.นายอภิรัฐ  ติใหม่ ,12.นายวิวัฒน์  ราชสัก  ในงานแถลงข่าวรถประหยัดเชื้อเพลิงของบริษัทเชลล์ ประเทศไทย  ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัพเวอรี่  ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน  2553....................

นายปรียา  ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี   ม.ราชภัฏลำปาง ไปติดต่อราชการ  ณ  สำนักงานอัยการฝ่ายปกครองเชียงใหม่  ในวันที่ 9 มิถุนายน 2533  ณ จังหวัดเชียงใหม่...............

ผศ.ศิรินารถ  วัฒนกุล คณะครุศาสตร์  ม.ราชภัฏลำปาง   ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ณ  อำเภองาว , อำเภอสบปราบ ระหว่างวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2553................
อาจารย์ชุติมา  คำบุญชู ,อาจารย์ปุณรดา  เชื้อมหาวัน และอาจารย์พงศ์ฐิติ  พัสอ๋อง  ไปราชการเพื่อ เป็นวิทยากร เรื่องการถ่ายภาพเขียนสู่วรรณกรรม  ณ  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ้ง  ในวันที่ 11 มิ.ย. 2553…..
ผศ.เฉลิมชัย  สุขจิตต์  เข้าร่วมอบรมโครงการ  Research Zone: Phase 20  ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. 2553 ถึงวันที่ 18 มิ.ย. 2553....................

ผศ.รัชต์ธานี  ชัชวาลปรีชา  คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง  ไปราชการประชุมประเมินข้าราชการครูให้เลื่อนวิทยถนะ  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ในวันที่ 11 มิถุนายน 2553

 อาจารย์ธนพร  หมูคำ ,อาจารย์ตุลาภรณ์  แสนปรน และอาจารย์พาณี  ศรีวิภาต  คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏลำปาง  ไปราชการเรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 21 มิ.ย. 2553 ถึงวันที่ 21 มิ.ย. 2553.........
ดร.กังสดาล  กนกหงส์   คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏลำปาง   ไปประชุมเผยแพร่ข้อมูล Child Whtch  อบต โพทะเล จังหวัดพิจิตร ณ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 18 มิ.ย. 2553..........
ผศ.จำลอง  คำบุญชู   คณะมนุษยศาสตร์ฯ  ม.ราชภัฏลำปาง    ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย งานประชุมในโครงการ Child Chjld Watch ตำบล ภาคตะวันออก ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. 2553 ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2553
------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง .... อาจารย์ ม.ราชภัฏลำปาง  เจ้าหน้าที่บุคลากร ไปราชการ ที่ไหนกันบ้าง   ช่วงเดือน มิถุนายน- สิงหาคม  2553  .........ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์  ม.ราชภัฏลำปาง  ....