ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2556

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง อาคารหอประชุมใหญ่  ๑ งาน จำนวน  ๓ รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/tor/TOR-01-210156.pdf

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ของงานปรับปรุงอาคารอาลัมพาง

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/tor/TOR-02-210156.pdf

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) อาคารพัสดุกลาง สำหรับจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์กลาง

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/tor/TOR-03-210156.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version