ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 2 มิถุนายน 2555

(1/1)

pr_jip:
1.   ผศ.ปริเยศ  สิทธิสรวง  ไปราชการประชุมสัมมนาเรื่อง  กีฬามหาวิทยาลัยกับความเหมาะสมในสภาพปัจจุบัน 
ณ  โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท  เขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  27 – 29  มิถุนายน  2555
2.   ผศ.จำลอง  คำบุญชู  , อ.ดร.เจือจันทร์  วงศ์พลกานนต์  ไปราชการเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ  ณ  สามพราน  ริเวอร์ไซต์ 
จ.นครปฐม  เมื่อระหว่างวันที่  2 – 4  มิถุนายน  2555
3.   ผศ.ธนวิทย์ บุตรอุดม  ไปราชการเพื่ออบรมเรื่อง  การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์
 ณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เมื่อระหว่างวันที่  14 – 16  มิถุนายน  2555
4.   อ.ศรีพรรณ  กาจกำแหง  , อ.ศิริศร  ลือพันธ์  ไปราชการ  ณ  จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2555
5.   รศ.บุญชัด  เนติศักดิ์  คณบดี  ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานต่างประเทศ  ณ  Innovation  Academy  Gevmany  เมื่อวันที่  10 – 17  มิถุนายน  2555
6.   ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล  ไปราชการเพื่ออบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัย  เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  ณ  โรงแรมศิรินารถการ์เด้นท์  จ.เชียงใหม่  เมื่อระหว่างวันที่  3 – 4  มิถุนายน  2555   

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version