Computer Center Board > สายตรง-ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป แจ้งอบรมอินเตอร์เน็ตนักศึกษาปี 1 เพิ่มเติม 14 ก.ค 55

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์มีความจำนงแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้อบรมแจ้งอบรมอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของนักศึกษาปี 1 ที่ผ่านมา ให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมได้ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และขอให้นักศึกษากรุณาตรงต่อเวลา ไม่งั้นนักศึกษาจะไม่สิทธิ์ในการอบรม และไม่ผ่านกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
 
การอบรม
 ให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมมาลงชื่อแจ้งความจำนงในการขอเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
 ก่อนวันที่ 14 กรกฏาคม 2555
 
**หมายเหตุ**
 ให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยห้ามกางเกงยีน โดยเด็ดขาด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version