ผู้เขียน หัวข้อ: กพน.ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อก เขิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงิน  (อ่าน 2813 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

พชรพร แก้วประเสริฐ

  • บุคคลทั่วไป
                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยกองพัฒนานักศึกษา  ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง   สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง บริษัทกลางคุ้มครองครองผู้ประสบภัยจากรถ  ได้จัดโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อคและรณรงค์การสวมใส่หมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ขึ้นในวันที่ ๑  กรกฏาคม  ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการระดมเงินทุนในการจัดซื้อหมวกนิรภัย          มอบให้กับนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น  ซื้อในราคาพิเศษ เพื่อให้การรณรงค์ ให้การสวมใส่หมวกนิรภัยได้ ๑๐๐ %      อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายจราจร และสามารถนำสู่การปฏิบัติได้จริง
                   กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จึงขอเรียนเชิญท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าหมวกกันน๊อค โดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุน ในการจัดซื้อหมวกกันน๊อค และมอบให้กับนักศึกษา และประชาชน หรือให้ซื้อในราคาพิเศษ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการรณรงค์ ให้มีการสวมใส่หมวกนิรภัยอย่างแท้จริง และเป็นการส่งเสริมให้มีวินัยเคารพกฎหมายจราจร โดยสามารถแจ้งความจำนงร่วมบริจาคได้ตามแบบตอบรับ ที่แนบมานี้
แบบตอบรับการร่วมบริจาคเงินโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อคและการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
กองพัฒนานักศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๑๑๙   ถนนสายลำปาง-แม่ทะ  ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
โทร ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๑๔๐๔ ,๔๑๐๑,๑๔๐๓ โทรสาร ๐๔๔-๒๔๑๑๗๗ ,๒๓๗๓๘๘
-------------------

๑. ชื่อผู้ประสงค์จะร่วมบริจาคเงินเพื่อร่วมโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
นาย/นาง/นางสาว..............................................................................มีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงิน
          (            )  ต้องการบริจาคเป็นเงินสด  (บริจาคโดยตรงที่ คุณเปรมกมล  สานำ   
                          กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )  จำนวน .........................บาท     
          (            )  ต้องการจ่ายเป็นเช็คเงินสดธนาคาร.................................................จำนวน..................บาท
         (            )  อื่น ๆ .............................................................

๒. สถานที่/หน่วยงาน /ห้างร้าน สถานประกอบการ/ ของผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคเงินโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อคและการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % 
  ...
  ...
  ...
๓. เบอร์โทรหน่วยงาน/สถานประกอบการ/ห้างร้าน/ผู้ประสานงาน.โทร................................................
    เบอร์มือถือ .............................................. โทรสาร...................................

                                                           ลงชื่อ ................................................ ผู้ร่วมบริจาค
                                                                   (…………………………………………….)
                                                                             ……………/…………………/…………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ
ติดต่อผู้ประสานงานการร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อคฯ   กองพัฒนานักศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ติดต่อ   นางสาวเปรมกมล   สานำ  เจ้าหน้าที่หอพักและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา
                           โทร ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙  ต่อ ๑๔๐๐ , ๑๔๐๓ ,๔๑๐๑   โทรสาร ๐๔๔-๒๔๑๑๗๗
                           โทรมือถือ ๐๘๑-๑๗๙๑๕๖ อีเมล  gasia_s@hotmail.com , k_kidty@hotmail.com
                               ผู้ประสานงานและหัวหน้าโครงการ   นางสาวนงเยาว์  ตะนะวงศ์  ๐๘๑-๔๐๔๕๖๑๖
                               หัวหน้างานบริหารทั่วไป กพน.        นางพชรพร แก้วประเสริฐ    ๐๘๑-๒๘๙๒๕๖๙
                               Lpru.pr4@gmail.com . news_dsd_lpru@lpru.ac.th