ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 26 พฤษภาคม 2555

(1/1)

pr_jip:
 1.   ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  กรุงเทพ  เมื่อระหว่างวันที่  28 – 30  พฤษภาคม  2555
2.   นายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย  พขร.ไปราชการเพื่อไปส่ง  ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี ณ สนามบินจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2555
3.   นายปรีชา  ตาเมืองปลูก  ไปราชการเพื่อรับ – ส่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อมาประชุมสภาวิชาการครั้งที่  8/2555  ณ  จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่  31  พฤษภาคม – 2  มิถุนายน  2555
4.   อ.สำเริง  กระฉอดนอก  ,  อ.ปัทมา  อภิชัย  ,  อ.วีระ  พันอินทร์  , อ.พิภพ  แซ่ตั้ง  ไปราชการเพื่ออบรมโครงการสร้างนักปฏิบัติ 
ณ  ศูนย์วิจัยและจัดการทางด้านพลังงาน  จ.พิษณุโลก  เมื่อระหว่างวันที่  28 พฤษภาคม – 1  มิถุนายน  2555
5.   นางประภาพร  คณิตปัญญาเจริญ  ไปราชการเพื่ออบรมโครงการประเมินระบบประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐการสัมมนาเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประกันคุณภาพ  ณ  กรมบัญชีกลาง  กรุงเทพ  เมื่อระหว่างวันที่  13 – 15  มิถุนายน  2555
6.   ผศ.ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน  ไปราชการเพื่อประชุมเรื่องการจัดสัมมนานำเสนอวิจัย  ณ  มร.พิบูลสงคราม  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2555

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version