ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 24 พฤษภาคม 2555

(1/1)

pr_jip:
1.   ผศ.ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย  , อ.สุคนธ์ทิพย์  สุภาจันทร์ , ผศ.ดร.ปองปรารถน์  สุนทรเภสัช , อ.ประนอม  วงศ์หมื่นรัตน์  ,
นายอรรณพ  คำวัง  พรข.  พร้อมนักศึกษา  5  คน  ไปราชการเพื่อทำกิจกรรมค่ายเยาวชนตามแผนงานในโครงการวิจัยกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชน  เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2555
2.   อ.สิริพิศ  พิศชวนชม  , อ.ธีราภรณ์  พรหมอนันต์ , อ.ณรงค์  การภักดี  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  ม.แม่โจ้  เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2555
3.   อ.นงลักษณ์  กายเทพ ไปราชการเพื่ออบรมเรื่อง  ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการฯ  ณ  ม.แม่โจ้  เมื่อระหว่างวันที่  7 – 9  มิถุนายน  2555
4.   นายวีรชัย  รินดวง  ,  ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง  คณบดี  , อ.อรทัย  เลาอลงกรณ์ , นางเกศนีย์  พิมพ์พก  , น.ส.ชรัญรักษ์ 
ปัญญามูลวงษา  , อ.อัญชนา  ศรีวรรณบุตร  , นายปรีชา  ตาเมืองปลูก  พขร.  ไปราชการเพื่อประชุมและศึกษาดูงาน  ณ คณะครุศาสตร์ 
มร.ชม.  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2555
5.   นางอิสสริยภรณ์  วานิชพิพัฒน์  ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากร  เรื่องการเป็นอาสาสมัครให้กับคนพิการ ฯ ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา  เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2555
6.   ผศ.จำลอง  คำบุญชู  ไปราชการเพื่อประชุมปฏิบติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านรับศูนย์พี่เลี้ยงระดับภาคและระดับจังหวัดฯ 
ณ  นนทบุรี  เมื่อระหว่างวันที่  28 – 30  พ.ค.  2555
7.   อ.เยาวเรศ  ชูศิริ  , อ.สุขี  สุขดี , อ.มงคล  บัวใหญ่รักษา  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  เรื่อง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมีประยุกต์ 
ณ  ศูนย์พิสูตรหลักฐาน  ภาค 5 และ กฟผ.แม่เมาะ  เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2555
8.      อ.กาญจนา  รัตนธีรวิเชียร , อ.ฐานันดร์  โต๊ะถม  ไปราติดต่อราชการเรื่อง  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย  ณ  อ.แม่เมาะ  อ.แม่ทะ 
ระหว่างวันที่  24 – 25  พฤษภาคม  2555

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version