ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2555

(1/1)

pr_jip:
1.   ผศ.วิพัฒน์  หมั่นการ  ไปราชการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ณ  อิมแพ็คเมืองทองธานี  กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่  31  พฤษภาคม –
1 มิถุนายน  2555
2.   ผศ.วิพัฒน์  หมั่นการ  รองอธิการบดี , ผศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง รองอธิการบดี , ผศ.ดร.ดวงใจ  เดี่ยววิไล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา , อ.ดร.ดวงใจ 
ปิเย่ รอง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา , ผศ.ดร.อภิรักษ์  ชัยเสนา , อ.พูนฉวี  สมบัติศิริ , ผศ.กาญจนา  คุมา , อ.นุสรา  แสงอร่าม , อ.ดร.ศรัญญา 
วัฒนานนท์  , อ.ดร.จำเนียร  วงษ์โม้ , อ.อัจฉริยา  คำมี , อ.วรญา  รอดวินิจ , อ.ฐิติกานต์  สุริยะสาร , นางธัญญพัทธ์  ทิพย์ศุภวงศ์ ,  นายบุญยิ่ง  พลไตร พขร. ,  นายกิตติศักดิ์  ท่นไชย  พขร. ไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน  ณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เมื่อระหว่างวันที่  22 – 25  พฤษภาคม  2555
3.   ผศ.สมชัย  โกศล  รองอธิการบดี  ไปราชการเพื่อประชุมเรื่องความสามารถในการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาไทย  เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  ณ  โรงแรมสยามซิตี้  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2555
4.   นายสงวน  หมื่นแสงคำ  พขร.  ไปราชการเพื่อไปส่ง  รศ.นันทะ  บุตรน้อย  รองอธิการบดี  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2555


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version