ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2555

(1/1)

pr_jip:
1.   นายแสงชัย  เอกพัฒนพาณิชย์ , นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  , นายเกรียงเดช  แก้วบุญปัน ,นายบุญยิ่ง  พลไตร  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อรับ – ส่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อมาประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  6/2555  เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2555  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่
2.   ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  , นายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย พนักงานขับรถ  ไปราชการ เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2555  ณ  ห้องประชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต  3  จังหวัดลำปาง
3.   นางสาวรัชสุภา  การักษ์  ไปราชการเพื่อสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการพัฒนาจิตสาธารณะและการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน  เมื่อวันที่  19 – 20  พฤษภาคม  2555  ณ  ออไนซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท  และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล  จังหวัดเชียงใหม่
4.   นางสาวอัญชนา  ศรีวรรณบุตร  นักวิชาการ ไปราชการเพื่อสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการพัฒนาจิตสาธารณะและการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน  เมื่อวันที่  19 – 20  พฤษภาคม  2555  ณ  ออไนซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท  และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล
จังหวัดเชียงใหม่
5.   อ.วุฒิรัตร์  พัฒนิบูลย์  , นางสาวปิยะรัตน์  ทองธานี  รองคณบดี  , อ.จำเนียร  วงษ์โม้ , นายบุญยิ่ง  พลไตร  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อจัดนศ. สาขาวิชาเกษตรศึกษาดูงานภายนอกหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เมื่อระหว่างวันที่  28 – 30  พฤษภาคม  2555  ณ  จังหวัดระยอง
6.   นางสาวอำพรรัตน์  พุ่มพา  เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป , นางสาวกัญจนพร  ตรียมณีรัตน์  , นางมลทา  อ่อนโพธา  นักวิชาการ , นางสาวทองเพ็ชร 
กาวิละ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านพืช  ไปราชการเพื่อสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการพัฒนาจิตสาธารณะและการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน  เมื่อวันที่  19 – 20  พฤษภาคม  2555  ณ  ออไนซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท  และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล  จังหวัดเชียงใหม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version