ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

(1/1)

pr_jip:
1.   นายบุญหลง  ฟั่นคำอ้าย  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อไปรับ รศ.นันทะ  บุตรน้อย  ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  และ  ผศ.วิพัฒน์  หมั่นการ 
รองอธิการบดี  เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2555  ณ  สนามบินเชียงใหม่
2.   นางประภา  ไชยมงคล  หน.สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ  ไปราชการเพื่ออบรม  เรื่องสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาจิตสาธารณะและการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน”  เมื่อระหว่างวันที่  19 – 20  พฤษภาคม  2555  ณ  ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท  และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล  จังหวัดเชียงใหม่
3.   อ.ทัตทยา  บุญดิเรก  ไปราชการเพื่ออบรม  เรื่อง  เข้าสัมมนาเพื่อวางแผนแนวทางระหว่างเครือข่ายผู้สอนภาษาและวัฒนธรรม  เมื่อวันที่  11 – 12  พฤษภาคม  2555  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

PheDaToR:
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลที่แจ้งมา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version